Gemeente Breda


EERSTE STAP VERKEERSPLAN, DE VISIE, VRIJGEGEVEN VOOR CONSULTATIE

Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste fase van het Verkeersplan Breda vrijgegeven voor consultatie. Deze fase bevat de visie op de stedelijke verkeersstructuur. Onder andere zijn hierin de kenmerken van de diverse manieren van vervoer geanalyseerd in relatie tot de karakteristieken van de verschillende gebieden van Breda. Zo zijn uitgangspunten verzameld voor een optimaal netwerk per vervoerwijze voor de hele stad. Op maandag 20 maart is er een informatie/consultatiebijeenkomst plaats voor de wijk- en dorpsraden, op dinsdag 21 maart voor de belangengroepen en op woensdag 22 maart voor andere bewoners van Breda. Alle bijeenkomsten zijn in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan.

Het verkeersplan bestaat uit drie stappen. De eerste stap is een visie op de stedelijke verkeersstructuur. Gekeken is naar het bestaande verkeersbeleid in relatie tot de stedelijke, regionale en bestuurlijke ontwikkelingen. Voor het eerst zijn hier ook de kernen (Ulvenhout, Bavel, Teteringen, Prinsenbeek) en het buitengebied in meegenomen. Ook alle toekomstige ontwikkelingen zoals beschreven in de Stadsvisie zijn in beeld gebracht. Vervolgens is aangegeven welke rol de verschillende vervoerwijzen kunnen spelen. Daarnaast zijn de karakteristieke kenmerken van verschillende gebieden in Breda aangegeven. Dit zijn de binnenstad, eerste ring (stadsdelen tussen de singel en de rondwegen), tweede ring (stadsdelen tussen de rondwegen en de grenzen van de bestaande stad), kernen, buitengebied, spoorzone, stedelijke assen en bedrijventerreinen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de uitgangspunten per vervoerwijze per gebied.

Vervolgstappen

In stap 2 van het verkeersplan worden alle uitgangspunten van de diverse vervoerwijzen op elkaar gelegd. Dan zal blijken dat niet aan alle wensen voldaan kan worden. Zo komen knelpunten, oplossingen en keuzes naar voren. De effecten van diverse varianten worden in beeld gebracht. Stap 2 heeft als resultaat één voorkeursvariant voor de stedelijke verkeersstructuur voor alle vervoerwijzen. In stap 3 komen de maatregelen aan de orde met een volgorde van aanpak.

Consultatie

Vanaf het begin is een groot aantal organisaties en personen bij het plan betrokken in de vorm van een klankbordgroep. Ook zijn interviews gehouden met sleutelfiguren uit de stad. De consultatieperiode voor stap 1 loopt tot 1 april. De nota "Verkeersplan Breda, stap 1 de visie" ligt vanaf 2 maart ter inzage bij de balie voorlichting van het Stadskantoor, de deelstadskantoren en bij de meldpunten. Tijdens de bijeenkomsten is het niet de bedoeling te praten over maatregelen bij mensen in de straat of buurt. Dat komt later in stap 2 en 3 aan de orde. Wel wordt de mening gevraagd over de uitgangspunten voor de verschillende vervoerwijzen.

Samenhang

Het verkeersplan behandelt onderwerpen die samenhangen met verkeer en vervoer en maakt relaties met leefbaarheid, bedrijvigheid, bereikbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zichtbaar. Het verkeersplan bestrijkt de hele stad, houdt rekening met economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de regio en gaat over de korte en lange termijn. De opgave in het Verkeersplan is een evenwicht te vinden in bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad.

Breda, 1 maart 2000

Deel: ' Eerste stap verkeersplan Breda vrij voor consultatie '
Lees ook