Provincie Friesland

Persberichten

Eerste steen provinciaal kader ISV gelegd

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de startnotitie Invoering Stedelijke Vernieuwing Fryslân vastgesteld. De komende maanden kan er nu, in overleg met de Friese gemeenten, gewerkt worden aan het provinciale kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Stedelijke vernieuwingswet
Op 1 januari a.s. wordt de Stedelijke Vernieuwingswet van kracht. Dit houdt onder andere in dat er een Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-budget) komt waarin geldstromen op het gebied van volkshuisvesting, de stads- en dorpsvernieuwing, het milieu en de economie worden samengevoegd. Dit cofinancieringsbudget voor gemeenten komt dan beschikbaar voor projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing. Voor de periode 2000 2010 is er landelijk 9 miljard beschikbaar.

Verdeling
De grote, zogeheten rechtstreekse gemeenten krijgen bijdragen direct van het Rijk. De andere, niet-rechtstreekse gemeenten ontvangen het geld van de Provincie. Waarschijnlijk valt in Fryslân alleen de gemeente Leeuwarden binnen de categorie rechtstreekse gemeente.

Provinciaal kader
Wanneer gemeenten in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het ISV-budget moeten zij een ontwikkelingsprogramma opstellen (voor 5 jaar). Dit programma moet enerzijds voldoen aan de kaders van de Wet Stedelijke Vernieuwing, anderzijds aan het provinciale beleidskader. Dit kader zal aansluiten op het provinciale beleid op het gebied van wonen, werken, ruimte en milieu. Projectgemeenten kunnen per project een aanvraag indienen. Het eerste concept van het provinciale kader wordt in november van dit jaar verwacht.

Deel: ' Eerste steen Fries kader stedelijke vernieuwing gelegd '
Lees ook