Gemeente Voorburg-Leidschendam


Eerste Voorjaarsnota van de nieuwe gemeente

Persbericht Leidschendam-Voorburg, 7 juni 2002

---

Het college heeft in zijn vergadering van 4 juni jl. ingestemd met de eerste Voorjaarsnota 2002-2006 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In deze nota wordt o.a. de financiële tussenbalans van de nieuwe gemeente opgemaakt. Daarnaast wordt in de Voorjaarsnota het kader voor de begroting 2003 vastgesteld.

Normaal gesproken worden in de Voorjaarsnota voorstellen gedaan voor nieuw beleid en voor intensivering van bestaand beleid. In verband met de fusie wordt nu echter prioriteit gegeven aan de harmonisatie van beleid en het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. Er is daarom nu slechts ruimte voor eenmalig (niet structureel) nieuw beleid. Verder bevat de nota een actueel financieel meerjarenperspectief, een geactualiseerde risicoparagraaf en een overzicht van de stand van de vrij besteedbare reserve.

Eerst harmoniseren
De eerste twee jaar van deze collegeperiode zullen voornamelijk in het teken staan van het wegwerken van het tekort in de lopende begroting, de beleidsharmonisatie en organisatieontwikkeling, de fusie en het afronden van lopende zaken. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan het ontwikkelen en uitwerken van algemene beleidskaders. Vanzelfsprekend moet ook de dagelijke gang van zaken (onderhoud, service, dienstverlening, etc.) door blijven gaan.

Sluitende begroting
Aan de hand van de meerjarenbegroting 2002-2005 is af te leiden dat de gemeente een structureel begrotingstekort heeft van 6,7 mln. De gemeente verwacht in 2005 een sluitende begroting te kunnen presenteren door besparing op de bedrijfsvoering en een structurele besparing van 4.572.175 uit harmonisatie (samenvoeging van het verschillend beleid van de beide voormalige gemeenten).

Drie belangrijke onderwerpen
Ondanks de beperkte ruimte voor nieuw beleid heeft het college besloten voor drie onderwerpen/themas geld te reserveren, zodat die meteen daadkrachtig ter hand genomen kunnen worden. Het gaat daarbij om de volgende aandachtsgebieden:

* openbare orde en veiligheid en handhaving;
* het versterken van de (sociale) infrastructuur in de wijken;
* burgerparticipatie.

Om deze en andere zaken te kunnen opstarten wordt in eerste instantie eenmalig voor 2003 een bedrag van 1 mln. en voor 2004 nog een bedrag van 1,5 mln. gereserveerd.

Het college heeft zich in haar beleidsplan tot taak gesteld om eerst financieel orde op zaken te stellen. Toch willen wij onze inwoners laten zien dat wij aandacht hebben voor de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Door dit geld te reserveren hopen wij meer te kunnen doen aan openbare veiligheid, aan het versterken van de sociale samenhang en aan het nog meer betrekken van de inwoners bij ons beleid`, aldus wethouder Beimers van Financiën.

Vanuit het rijk is aangegeven dat de algemene uitkering verhoogd wordt met een structurele extra bijdrage voor onderwijshuisvesting. De gemeente zal deze extra inkomsten verwerken in de onderwijsbegroting.

Verdere procedure
De Voorjaarsnota 2002 wordt op 9 juli 2002 in de gemeenteraad behandeld. De nota kan daarna door belangstellenden worden gedownload via de internetsite van de gemeente.

Deel: ' Eerste Voorjaarsnota van de nieuwe gemeente Voorburg '
Lees ook