Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Maartcirculaire 2003, effect van verwachte daling accressen (24 maart 2003)

25 maart 2003

Vraag
In de maartcirculaire wordt de verwachting uitgesproken dat het accres in de komende jaren onder de inflatie zal zakken. Hoe kan het effect van deze verwachting geschat worden?


---

Antwoord
Veel gemeenten blijken te worstelen met deze vraag. Ze is actueel met het oog op de uitgangspunten voor de begroting 2004. De volgende handreiking kan daarom nuttig zijn.

Het meerjarenperspectief van de septembercirculaire 2002 kan bijgesteld worden door de uitgangspunten van de ramingen aan te passen aan de actualiteit. In die circulaire werd nog uitgegaan van een reel accres van gemiddeld 1,4% in de periode 2003-2007. Tabel 1 geeft een tentatieve herberekening van de uitkeringsfactoren van die circulaire, waarbij is aangenomen dat het rele accres vanaf 2004 op 0% zal uitkomen. In de berekeningen is als veronderstelling aangenomen dat het accres van 2003, zoals dat in september werd verwacht, volledig zal worden gerealiseerd. Tevens is de structurele meevaller verwerkt, die is voortgekomen uit de nacalculatie over 2002. Verder zijn geen wijzigingen verwerkt (ceteris paribus).

De eerste regel van de tabel geeft de vermindering van het accres (in miljoenen euros) als gevolg van de nullijn vanaf 2004. De cijfers zijn afgeleid van de oorspronkelijke raming van het reel accres, die werd gegeven in de septembercirculaire (tabel 4.3.3). Die bedragen vallen weg bij een nullijn. In de tweede regel van de tabel zijn deze bedragen omgezet in punten uitkeringsfactor op grond van de waarden per punt, die in september werden verwacht (zie de septembercirculaire, tabel 6.9.2). Vervolgens is het structureel effect van de maartcirculaire toegevoegd en is het totale cumulatieve effect berekend in punten uitkeringsfactor. De uitkomst is tenslotte verrekend met de uitkeringsfactoren die in september werden geraamd. De onderste regel geeft dus een raming van de uitkeringsfactoren 2003 t/m 2007 onder de aanname van een nullijn.

Tabel 1: Uitkeringsfactoren 2003-07 bij (a) doorwerking maartcirculaire, (b) 0% reel accres vanaf 2004

2003 2004 20052006 2007

Nullijn: wegval reel accres (mln ) (zie SC02,
tabel 4.3.3) - -216 -96 -150 -150

Effect in punten uitkeringsfactor (waarden uit
SC02, tabel 6.9.2) 0 -20 -9 -14 -14

Cumulatief 0 -20 -29 -43 -57

Effect nacalculatie 2002 in punten UF (MC03, p. 6) +11 +11 +11 +11 +11

Totaal effect cumulatief +11 -9 -18 -32 -46

Uitkeringsfactor volgens septembercirculaire 1,3121,3451,371,4071,440

Uitkeringsfactor na maartcirculaire + nullijn 2004
ev 1,3231,3361,351,3751,394

De maartcirculaire acht een negatief reel accres waarschijnlijk. Die verwachting gaat dus verder dan de nullijn. In tabel 2 wordt daarom een minlijn doorgerekend. In deze berekeningen is uitgegaan van de veronderstelling dat een reel accres van -0,25% optreedt in de jaren vanaf 2004.

De omvang van het gemeentefonds ligt in de komende jaren op circa 13 14 miljard. Een kwart procent is dus circa 34 miljoen. Daarom is de daling van het accres in de eerste regel van de tabel in elk jaar 34 miljoen groter geraamd. Vervolgens is het totale effect doorgerekend met dezelfde veronderstellingen als in tabel 1.

Tabel 2: Uitkeringsfactoren 2003-07 bij (a) doorwerking maartcirculaire, (b) -0,25% reel accres 2004 e.v.

2003 2004 20052006 2007

Minlijn: -0,25% reel accres (mln ) - -250 -130-184 -184

Effect in punten uitkeringsfactor (waarden uit
SC02, tabel 6.9.2) 0 -23 -12 -17 -17

Cumulatief 0 -23 -35 -52 -69

Effect nacalculatie 2002 in punten UF (MC03, p. 6) +11 +11 +11 +11 +11

Totaal effect cumulatief +11 -12 -24 -41 -58

Uitkeringsfactor volgens septembercirculaire 1,3121,3451,371,4071,440

Uitkeringsfactor na maartcirculaire + nullijn 2004
ev 1,3231,3331,351,3661,382

Uit deze tabel kan afgeleid worden dat elke kwart procent daling van het rele accres jaarlijks 3 punten extra kost in de uitkeringsfactor. Met deze vuistregel kunnen de gemeenten zelf de effecten van andere scenarios ramen.


---
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 5 april 2003

Deel: ' Effect daling accressen op begrotingen gemeenten '
Lees ook