expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Eigen woningbezit ook voor.........

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
5 februari 1999

KABINET: EIGEN WONINGBEZIT OOK VOOR MENSEN MET LAGERE INKOMENS

MOGELIJK MAKEN

Met een pakket van maatregelen wil het kabinet het eigen woningbezit ook voor mensen met een lager inkomen mogelijk maken. Huishoudens die qua inkomen vallen binnen de criteria van de Huursubsidiewet (voor meerpersoons huishoudens tot circa &.61606;48.000 belastbaar per jaar) kunnen bij de koop van een huis een woonlastensubsidie krijgen. De subsidie geldt alleen voor mensen die voor de eerste keer een woning kopen; de woning mag niet duurder zijn dan &.61606;183.000. De subsidie bedraagt maximaal &.61606;295 gulden per maand in het eerste jaar. Verder worden de ontvangers van deze subsidie vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Dit schrijven de staatssecretarissen Remkes (VROM) en Vermeend (Financiën) in een brief die volgende week aan de Tweede Kamer zal worden gezonden, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Met deze voorstellen geeft het kabinet invulling aan de afspraak in het regeerakkoord om, rekening houdend met het initiatiefwetsvoorstel Individuele Koop Bijdrage (IKB) van de Kamerleden Duivesteijn (PvdA) en Biesheuvel (CDA), met een regeling te komen om de lagere inkomens in staat te stellen op verantwoorde wijze een huis te kopen.

Risico.s
Om in aanmerking te komen voor de subsidie is een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) verplicht, evenals een hypotheek met een rentevaste periode van minimaal vijftien jaar. Om de vijf jaar wordt bekeken of de subsidie moet worden aangepast als gevolg van de ontwikkelingen in het inkomen. Bij tussentijdse (forse) inkomensdalingen kan men voor een extra bijdrage in aanmerking komen. Ook stelt het kabinet een aanvullende bijdrage voor voor de huishoudens die na 15 jaar als gevolg van een forse rentestijging met een substantiële lastenstijging te maken krijgen. Op deze manier worden de risico.s voor de koper beperkt.
Bij de berekening van de subsidie wordt niet alleen gekeken naar de rentelasten, maar naar de totale woonlasten (inclusief spaarpremie, opstalverzekering, levensverzekering, lokale heffingen).

Corporaties
Verder worden de mogelijkheden van woningcorporaties verruimd om woningen tegen een lagere prijs te verkopen dan de marktwaarde (gedacht wordt aan minimaal 80% van de marktwaarde). Daarmee wordt bereikt dat - vooral ook in de Randstad - meer woningen aangeboden kunnen worden.
Kopers van tussenvormen tussen huur en koop kunnen de hypotheekrente van hun inkomstenbelasting aftrekken wanneer zij vanaf het moment van aankoop een belang hebben van tenminste 50% van de waarde-ontwikkeling van de woning. Eventuele kortingen die door woningcorporaties worden gegeven, blijven hierbij buiten beschouwing.
Met de sociale huursector zal overleg plaatsvinden om voor de komende jaren tot prestatie-afspraken te komen omtrent de verkoop van goedkope (huur)woningen aan mensen met lagere inkomens.

RVD, 05.02.1999


05 feb 99 17:18

Deel: ' Eigen woningbezit ook voor lagere inkomens mogelijk maken '
Lees ook