Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Eindbod CAO M & S Mode

In de afgelopen maanden is langdurig overleg gepleegd met de directie van M & S Mode om te komen tot een nieuwe CAO. Recent heeft dit ertoe geleid dat de directie een eindbod heeft gedaan.

Hieronder treft u, in hoofdlijnen, het eindbod aan.
* Looptijd
Beide CAOs (dat wil zeggen de CAO M & S Mode en de CAO HP M & S Mode) hebben een looptijd van 1 jaar te weten van 1 februari 2002 tot en met 31 januari 2003.


* Salaris
De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden per 1 augustus 2002 verhoogd met 3,25%.


* Beloning/beoordeling
Partijen zijn akkoord met het invoeren van beoordelingsgesprekken op basis HAY-competenties voor medewerkers op het hoofdkantoor vallend in de functiegroepen 6 en 7 (oude functiegroep 8 en 9) en voor de filiaalmanagers en assistent filiaalmanagers.


* Arbeid en zorg
In het kader van de Wet Arbeid en Zorg wordt de bijzonder verlofregeling als volgt aangepast:


- Adoptieverlof
Vier weken doorbetaald adoptieverlof (ook voor pleegouders).


- Bevalling- en kraamverlof
Conform de wetgeving wordt het recht op bevalling- en kraamverlof uitgebreid naar een totaal van 3 dagen, te weten 1 dag bevallingsverlof en 2 dagen kraamverlof.


- Calamiteitenverlof
De limitering van twee dagen bij de huidige verlofregeling wegens dringende omstandigheden wordt geschrapt.


- Kortdurend zorgverlof
Tien dagen kortdurend zorgverlof tegen doorbetaling van 70% van het salaris.


- Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof kan in drie termijnen worden opgenomen, tenzij de werkgever met gewichtige redenen aantoont dat dit op basis van de bedrijfsvoering niet mogelijk is.


- Langdurend zorgverlof
Het langdurend zorgverlof conform de wet in combinatie met het huidig artikel over zorgverlof (artikel 7.3).


* Fiscaal vriendelijk belonen
M & S Mode beidt medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan een Fiets Privé Plan en aan PC Privé, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de geldende fiscale normen.


* Diplomatoeslag
De diplomatoeslag wordt uit de CAO geschrapt. Medewerkers die op dit moment een diplomatoeslag hebben, worden daarvoor gecompenseerd door hen eenzelfde bedrag toe te kennen als persoonlijke toeslag naast hun salaris.


* Poortwachter
Bij ziekte wordt het salaris gedurende 52 weken doorbetaald tegen 100%. Indien er na afloop van het eerste ziektejaar binnen maximaal 13 weken uitzicht is op herstel dan wel reïntegratie in het arbeidsproces, wordt de doorbetaling van 100% voortgezet voor een periode van maximaal 13 weken.
Voorts zullen alle wijzigingen als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter worden opgenomen in de CAO.


* Reïntegratie arbeidsongeschikte medewerkers M & S Mode zal het opdrachtgeverschap in het kader van de reïntegratie van arbeidsongeschikte medewerkers samen met de ondernemingsraad uitoefenen. Met de ondernemingsraad wordt het nadere reïntegratiebeleid - waaronder ook afspraken en contracten over ARBO-dienstverlening en inschakeling van reïntegratiebedrijven - vormgegeven.

Tot zover het eindbod op hoofdlijnen. Graag vernemen wij van onze leden of u kunt instemmen met dit eindbod. Laat het ons via het aan u verstuurde reactieformulier weten!

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met bestuurder Geert B. Rijzinga, tel: 023 - 565 10 52, email: g.rijzinga@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 18 juli 2002.

Deel: ' Eindbod CAO M & S Mode '
Lees ook