Provincie Gelderland


Gelderland sluit als eerste provincie haar betrokkenheid bij gelderse verzorgingshuizen af

25 maart 1999

Nr. 99-131

Om reden van duidelijkheid naar de verzorgingshuizen is er in Gelderland een einde gekomen aan de betrokkenheid van de provincie bij de verzor gingshuizen. Gedeputeerde Staten (GS) hebben als eerste provincie de pro vinciale adviestaak m.b.t. de subsidiëring van verzorgingshuizen overge dragen aan de z.g. zorgkantoren. Daarmee is de jarenlange betrokkenheid van de provincie bij dit beleidsterrein afgesloten. Deze betrokkenheid had zowel betrekking op de subsidiëring van de huizen als op het toezicht er op. Enkele jaren geleden maakten de subsidiegelden voor de verzorgingshui zen nog 60 à 70% van de provinciale financiële middelen uit.

Kwaliteitsverbetering
Uitgangspunt van het beleid "Zorg voor Ouderen" was het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening door de verzorgingshuizen. Dit uitgangspunt kreeg o.a. vorm door:

* grotere zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid van de verzor gingshuizen (als gevolg van z.g. budgetfinanciering);
* wegwerken van ongelijke spreiding van verzorgingshuizen over de provincie;

* verbeteren van de zorg, o.a. door het mogelijk maken van veel tus senvoorzieningen. Voorbeelden van tussenvoorzieningen zijn: tijde lijke opname, dag- en nachtopvang en andere vormen van voorzieningen waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen (en de wachtlijsten voor verzorgingshuizen korter kunnen worden);
* kwaliteitsverbetering van het wonen door grootscheepse renovatie en totale nieuwbouw van tientallen verzorgingshuizen;
* vergroten van efficiency en kwaliteit (door premies te zetten op samenwerking en schaalvergroting).

Daarnaast constateert de provincie echter ook, dat zij niet heeft kunnen voorkomen dat als gevolg van de daling van het aantal plaatsen de capaci teit van de verzorgingshuizen bij de vergrijzing is achtergebleven. Dat geldt ook voor het gegeven dat, als gevolg van kortingen van het Rijk, het personeelsbestand in de verzorgingshuizen geen gelijke tred heeft gehouden met de zorgbehoefte van de bewoners.

Overgangswet
Het feit dat er een einde komt aan de provinciale betrokkenheid bij de verzorgingshuizen is een gevolg van de intrekking van de Wet op de Bejaar denoorden en de invoering van een overgangswet. Op grond daarvan gaan deze taken en verantwoordelijkheden tijdelijk over naar de Ziekenfondsraad. Uiteindelijk zullen de verzorgingshuizen worden ingepast in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Hoewel de provincies in de huidige overgangsperiode nog wel een adviestaak m.b.t. de subsidieverstrekking hebben, kunnen zij deze taak ook overdragen aan een z.g. zorgkantoor. GS van Gelderland hebben daar om reden van dui delijkheid naar de verzorgingshuizen nu toe besloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Welzijn, Zorg en Cultuur, de heer E. Steenbergen, tel. (026) 359 98 73, e-mail: e.steenbergen@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Einde betrokkenheid Gelderland bij verzorgingshuizen '
Lees ook