VERENIGING VNO-NCW


Dit is een persbericht van het platform zelfstandige ondernemers

Einde zelfstandig ondernemerschap in zicht

DEN HAAG, 14 juni 2002 Het Platform Zelfstandige Ondernemers PZO), de centrale koepelorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel, vreest dat aan het zelfstandig ondernemerschap snel een eind zal komen wanneer een conceptbesluit van UWV (Uitvoering
Werknemersverzekeringen) en de Belastingdienst definitief wordt vastgesteld. Het besluit regelt wanneer iemand werknemer is. Toepassing van het besluit leidt ertoe dat zelfstandigen bijna altijd werknemer zullen zijn. De zelfstandige en vaak ook de opdrachtgever worden dan alsnog aangeslagen voor de premies sociale verzekeringen. Hiermee schiet de op 1 januari ingevoerde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zijn doel voorbij en zullen tussen de 200.000 tot 500.000 zzp-ers de dupe worden, aldus PZO.

Op 1 januari jl. werd de VAR ingevoerd. Deze VAR beoogt opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf zekerheid te geven over het karakter van hun arbeidsrelatie en dus de vraag of er loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen moet worden betaald. De VAR wordt aangevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst toetst of de aanvrager zelfstandige of werknemer is. Een afgegeven VAR is in principe twee jaar geldig en vrijwaart de opdrachtgever van een zelfstandige van naheffing van UWV en Belastingdienst. Het UWV kan achteraf toetsen of er niet toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het conceptbesluit van UWV en Belastingdienst geeft hiervoor algemene richtlijnen. Deze algemene richtlijnen zijn vaag en niet toegesneden op de praktijk. Bovendien beoogt de nieuwe VAR-regeling geen verandering te brengen in de vraag of iemand zelfstandige of werknemer is. PZO meent dat toepassing van het conceptbesluit wel degelijk leidt tot een andere uitkomst op deze vraag. Het UWV past de nieuwe richtlijnen in de praktijk al toe. PZO kent diverse gevallen waarin het UWV heeft geoordeeld dat, zonder dat er sprake is van een wijziging in de feiten en omstandigheden, dezelfde werkzaamheden vanaf 1 januari niet meer als zelfstandige worden verricht, maar in dienstbetrekking.

In een brief heeft PZO vandaag haar bezwaren geuit. PZO vindt dat er op korte termijn duidelijke criteria moeten komen die recht doen aan de praktijk en aansluiten bij hetgeen tot 1 januari gebruikelijk was. Een dringend beroep wordt gedaan op de betrokken instanties mee te werken aan een dergelijke werkbare regeling. Op de langere termijn moet er een regeling komen waarbij aan individuen zelf de keus wordt gelaten of zij een bepaald werk als zelfstandige willen verrichten of als werknemer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Einde zelfstandig ondernemerschap in zicht '
Lees ook