Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Eindelijk onderhandelingsresultaat CAO Mode

Een onderhandelingsresultaat is een woord met veel letters. Hierbij zou u wellicht ook een uitgebreid akkoord met veel details verwachten. Dit jaar is daar helaas weinig van waar. Het akkoord betreft in principe maar een zeer beperkt aantal onderwerpen.

Hieronder zullen wij u uit de doeken doen hoe dit onderhandelingsresultaat tot stand is gekomen:

Sedert 28 februari jongstleden is onderhandeld over de nieuwe CAO. Door zowel werkgevers als werknemers waren vele voorstellen ingediend. Over en weer bleken echter grote problemen met de wederzijdse voorstellen. Iedere onderhandelingsronde dreigde het overleg vast te lopen.

Tussentijds bent u door middel van CAO-infos na elke overlegronde geïnformeerd over de voortgang, of het gebrek daaraan.

Op 23 mei jongstleden, de vijfde overlegronde dreigde het wederom mis te gaan. De werkgevers wilden onder andere een aftopping voor de hogere inkomens. Iets wat de Dienstenbond CNV niet wenst.

Wij willen alle aspecten over salarissen meenemen tijdens de discussie die de komende maanden gaat plaatsvinden over de nieuwe loonlijn, die als afronding van het functiewaarderingssysteem afgesproken moet gaan worden. Wij hebben derhalve tijdens dit laatste overleg uiteindelijk het voorstel gedaan de CAO te verlengen met een jaar, waarbij zowel werkgevers- alsook werknemersvoorstellen verder niet meer ter discussie zouden komen. Alternatief zou zijn, dat er anders helemaal geen CAO meer zou zijn,en dat zou dan hele grote consequenties hebben. Geen CAO leidt tot grote onrust binnen de branche, waarbij ook vele andere zaken onder druk komen te staan. Dit wilden wij trachten te voorkomen.

Uiteindelijk is het volgende afgesproken:

* De CAO krijgt een vervolglooptijd van één jaar, te weten van 1 april 2002 tot 1 april 2003.

* Per 1 september 2002 worden alle lonen verhoogd met 3,5%. Dit is vrij laat in het jaar, maar was het maximaal haalbare. Dit heeft tevens te maken met het feit dat werkgevers vanaf dit jaar als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel extra premies zijn gaan betalen.

* Tijdens de looptijd wordt een nieuw loongebouw (salarislijnen) besproken. Op 1 januari 2003 moet dat gereed zijn en per 1 april 2003 ingaan.

* Rond Wet Poortwachter (wederzijdse verplichtingen rond ziekte) wordt de wet gevolgd, zonder verslechteringsmogelijkheden.

Alles afwegend leggen wij dit resultaat met een positieve grondhouding, ter beoordeling aan u voor. Geen CAO leidt tot grote problemen. Deze oplossing biedt kansen naar de toekomst.

Als lid van de Dienstenbond CNV kunt kunt uw mening aangeven op uw reactieformulier. Gaarne vóór 7 juni 2002 terugsturen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met uw bestuurder Richard Leloux, tel: 023 - 565 10 52, email: r.leloux@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 24 mei 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Eindelijk onderhandelingsresultaat CAO Mode '
Lees ook