---

Brieven aan de Kamer
---

Eindevaluatie "Essential Harvest"

10-07-2002

Hierbij bieden wij u, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de eindevaluatie aan van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO-operatie Essential Harvest. Deze operatie had plaats in Macedonië van 26 augustus tot en met 26 september 2001. Het is een verslag geworden waarin zowel de politieke als de militaire aandachtspunten van het Toetsingskader 2001 herkenbaar zijn. In de evaluatie wordt enerzijds nagegaan of de uitgangspunten, doelstellingen en verwachtingen van het besluit tot uitzending reëel zijn gebleken. Anderzijds wordt geëvalueerd welke aspecten van de uitvoering van de operatie vanuit een oogpunt van doelmatigheid en bedrijfsvoering voor verbetering vatbaar waren.

De bevindingen en lessons learned van het evaluatierapport zijn verschillend van aard. Sommige zijn meer politiek en algemeen van karakter en zullen als leidraad dienen bij de besluitvorming over de huidige en eventuele toekomstige operaties, andere hebben een meer militair-operationele achtergrond. Bij de planning en voorbereiding van de deelname aan de vervolgoperatie Amber Fox en, meer in het bijzonder, de Nederlandse leiding over de NAVO-troepenmacht Task Force Fox, is rekening gehouden met de relevante lessons learned van de eindevaluatie Essential Harvest.

De minister van Defensie, mr. F.H.G. de Grave

De minister van Buitenlandse Zaken, J.J. van Aartsen

* Bijlage: eindevaluatie "Essential Harvest"

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Eindevaluatie 'Essential Harvest' '
Lees ook