Gemeente Eindhoven


Actueel
Persbericht: 10 februari 1999, no. 8.

Regionale aanpak uitkeringsfraude vergroot pakkans

Eindhoven en Veldhoven pakken samen fraude met uitkeringen aan.

Fraude met uitkeringen is maatschappelijk onaanvaardbaar. Fraude met en misbruik van uitkeringsgelden door een enkeling schaadt de integriteit van het overgrote deel van de uitkeringsgerechtigden dat wèl terecht een beroep doet op een uitkering. Het voorkomen en opsporen van fraude is een gemeentelijke taak. Fraude en misbruik van uitkeringsgelden houdt niet op bij de gemeentegrenzen en moet dus op regionale schaal aangepakt worden. Vandaar dat de gemeente Eindhoven samen met Veldhoven heden een convenant heeft ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt om uitkeringsfraude gezamenlijk aan te pakken.

Met het ondertekenen van het convenant fraudebestrijding geven de burgemeesters R.W. Welschen en F.A.W. Jacobs van Eindhoven respectievelijk Veldhoven het signaal dat deze gemeenten ernst maken met gemeenteoverstijgende opsporing van fraude. In het convenant is vastgelegd dat twee sociaal rechercheurs van de gemeente Veldhoven voor een periode van twee jaar gedetacheerd worden bij de Unit Bijzonder Onderzoek van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Eindhoven. Vanuit deze Unit wordt onderzoek verricht naar mogelijke fraudegevallen bij cliënten van de aangesloten gemeenten. Het hoofd van de Eindhovense Unit draagt hierbij de zorg voor de te stellen prioriteiten. De gemeente Veldhoven heeft de gemaakte afspraken doorgesproken met verschillende regiogemeenten te weten Bergeijk, Best, Bladel c.a., Eersel, Oirschot, Reusel/De Mierden en Waalre. Deze samenwerking moet leiden tot een effectievere en efficiëntere aanpak waarbij ook de uniformiteit van het onderzoek zal toenemen. De kosten voor deze detachering worden door de gemeenten onderling verrekend.

Tweede convenant in de maak
Eindhoven zal met de gemeente Geldrop een vergelijkbaar convenant als met Veldhoven afsluiten. Dit zal over niet al te lange tijd worden getekend. De gemeente Geldrop onderhoudt hiertoe de contacten met de collegagemeenten Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel, Valkenswaard en Craenendonck.

Deel: ' Eindhoven en Veldhoven pakken fraude met uitkeringen aan '
Lees ook