Gemeente Eindhoven


Persbericht: 19 november 1999, no. 64.

Eindhoven pakt grondwateroverlast aan

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft een concept raadsvoorstel voor inspraak vrijgegeven over beleid aanpak grondwateroverlast. Het concept raadsvoorstel richt zich met name op gebieden met grondwateroverlast in kelders en kruipruimten ondieper dan 1 meter.

Aanleiding
In de winters van 1993/1994, 1994/1995 en 1998/1999 ontving de gemeente Eindhoven veel klachten over grondwateroverlast. In 1996 gaf de gemeente Arcadis Heidemij Advies een eerste opdracht om de klachten te analyseren. Daarna volgden nog een aantal aanvullende opdrachten. Op 22-10-1999 het heeft Arcadis Heidemij Advies het definitieve eindrapport 'Grondwaterproblematiek Eindhoven' geleverd.

Oorzaken
Uit het rapport van Arcadis blijkt dat extreme neerslag in de winters van 1993/1994, 1994/1995 en 1998/1999 de hoofdoorzaak van de wateroverlast was. Medeoorzaken zijn de plaatselijk ongunstige bodemopbouw, het ontbreken van voldoende ontwateringsmiddelen en de gewijzigde grondwateronttrekking van het pompstation Aalsterweg (van Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant).

Vier categorieën klachten
De gemeente Eindhoven onderscheidt vier categorieën klachten over grondwateroverlast:
1 Overlast in kelders, dieper dan 1 meter
2 Overlast in kelders en kruipruimtes, ondieper dan 1 meter 3 Overlast in tuinen en dergelijke
4 solitaire klachten

Maatregelen
Voorgesteld wordt om alleen de overlast van categorie 2 te beschouwen als structureel voor grondwateroverlast gevoelige gebieden. Voor deze categorie zal de gemeente alleen maatregelen uitvoeren indien de overlast zich voordoet in clustergebieden, waar in het kader van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) maatregelen worden genomen. De voorstellen ten aanzien van maatregelen voor categorie 2- klachten in de clustergebieden bestaan uit het aanleggen van drainage, watergangen en dergelijke. De benodigde investeringen kunnen grotendeels ten laste worden gebracht van het GRP. Dit is mogelijk aangezien de aanpak van de grondwateroverlast gecombineerd wordt met het streven om hemelwater af te koppelen van het rioolstelsel. Daarnaast plaatst Eindhoven verspreid in de gemeente circa dertig peilbuizen ten behoeve van een grondwatermeetnet.
De Provincie Noord-Brabant zal haar beleid richten op het voorkomen van verdere vermindering van het onttrekken van grondwater door de industrie. Waterschap De Dommel heeft aangegeven er zorg voor te willen dragen dat het peil van de oppervlaktewateren niet verder zal stijgen. De gemeente Eindhoven acht het niet haar taak, volgens het raadsvoorstel, de grondwateroverlast in kelders dieper dan 1 meter (categorie 1) te bestrijden. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar ervoor te zorgen dat leefruimten beneden vloerpeil waterdicht zijn. Ook bij wateroverlast in tuinen (categorie 3) is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor maatregelen. Bij solitaire klachten (categorie 4) zal van geval tot geval bezien worden wat de oorzaak is en worden alleen maatregelen overwogen als het past in de maatregelen in het kader van het GRP.

Juridisch vacuüm
Geen enkele wet of regelgeving wijst gemeenten een expliciete taak toe op het gebied van grondwaterbeheer. Wel dienen gemeenten, samen met waterschappen, de oorzaak van grondwateroverlast te onderzoeken en eventuele maatregelen te overwegen. Gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel en de Provincie Noord-Brabant zullen het Rijk vragen dit juridisch vacuüm te dichten en een heldere taakverdeling voor grondwaterbeheer wettelijk vast te leggen.

Informatieavond op 2 december
Op 2 december 1999 organiseert de gemeente Eindhoven samen Waterschap De Dommel en de Provincie Noord-Brabant een informatieavond voor belangstellenden, als onderdeel van de inspraakprocedure. Deze informatieavond vind plaats in de raadzaal in het Stadhuis en begint om 19.30 uur.

Deel: ' Eindhoven pakt grondwateroverlast aan '
Lees ook