Gemeente Eindhoven


Actueel
Persbericht: 26 januari 1999, no. 7.

Gemeente stimuleert maatschappelijke deelname allochtonen

Start overleg allochtonen en autochtonen

Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met het opstarten van het Overleg Allochtonen en Autochtonen Eindhoven (OVAA). Het OVAA start in de maand februari en is een vervolg op het Eindhovense Minderhedendebat. Dit debat wordt bij de start van het OVAA officieel door wethouder Nico van der Spek beëindigd. Leden van het OVAA zullen tevens zitting gaan nemen in de vijf themagroepen van het Eindhovense Grotesteden- beleid.

Het OVAA zal bestaan uit 14 leden en een onafhankelijk voor- zitter. Een centrale positie wordt daarbij ingenomen door de huidige platforms van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse organisaties. Omdat van de andere allochtonen groeperingen aan het overleg (Antillianen, Chinezen en vluchtelingen) nog geen platforms bestaan worden deze aangewezen door respectievelijk de belangenorganisaties Palet en Vluchtelingenwerk. De aanwij- zing van de twee autochtone deelnemers geschiedt op voordracht van de platforms aan de hand van een profielschets.
Bij deze procedure neemt ook de gemeente deel aan de selectie- commissie.

Het OVAA zal uit haar midden deskundigen aanwijzen voor deel- name aan de vijf themagroepen van het Eindhovense Grotesteden- beleid. Deze vijf themagroepen zijn Werk en Economie, Jeugd en Veiligheid, Zorg en Opvang, Onderwijs en Leef-baarheid, Integrale Veiligheid en Wijkeconomie. De deskundigen zullen in de themagroepen een onafhankelijke positie innemen.

Met het OVAA wil het gemeentebestuur onder meer de deelname van allochtonen in bewonersorganisaties en besturen bevorderen, het deelnemen van allochtonen aan wijkactiviteiten stimu- leren en de allochtone inbreng in de themagroepen verhogen. Met de oprichting van het OVAA zijn geen extra kosten gemoeid. De ondersteuning van het OVAA komt in handen van Palet.

Deel: ' Eindhoven stimuleert maatschappelijke deelname allochtonen '
Lees ook