Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 1 oktober 2001

Provinciaal ontwerp-streekplan niet consistent en daadkrachtig.

Het gemeentebestuur van Eindhoven vindt het provinciale ontwerp-streekplan 2002 geen consistent en daadkrachtig plan. Duidelijk gemist worden integrale verbindingen tussen landelijke visies (Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, ministeriële herindelingsplannen) en het - samen met de provincie opgestelde - concept Brabantstad. Een gevaar van dit ontwerp-Streekplan is - volgens het college - dat de ambities van het plan zo hoog gesteld zijn, dat te veel aandacht en energie aan de implementatie moet worden besteed, waardoor het rendement van het Streekplan vermindert.

Opmerkelijk vindt het college, dat de provincie geen logische procesgang voorstaat voor de vaststelling van het Streekplan. Het zou namelijk logisch zijn geweest als eerst de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt vastgesteld en daarna het Streekplan. Het gevaar dreigt nu dat door vertraging in de landelijke besluitvorming, het Streekplan eerder wordt vastgesteld, waardoor geen rekening kan worden gehouden met de voorgestelde wijzigingen op het rijksbeleid; wijzigingen die zeker hun uitwerking zullen hebben op het beleid van provinciale en gemeentelijke overheden.

Hoofdpunten van kritiek
De hoofdpunten van kritiek van de gemeente Eindhoven, die worden gedeeld met Zuidoost-Brabantse bestuurders, komen kort gezegd neer op:

het onvoldoende prioriteiten stellen;

het niet echt kiezen voor Brabantstad;

het door elkaar halen van de stad en de stedelijke regio;

de begrenzing van die stedelijke regio;

het ontbreken van het begrip stadsregionaal landschap en

de verkeerde inschatting van binnenstedelijke woningbouw.

De kritiek van de gemeente richt zich met name op het niet expliciet prioriteit geven aan de steden van het concept Brabantstad, de daarvoor noodzakelijk infrastructurele uitrusting en de Groene Hoofdstructuur; deze punten zijn zeer belangrijk voor de kwaliteit van wonen en leven in dit deel van de provincie. Het Streekplan zou ook de herindelingsplannen zoveel als mogelijk is moeten ondersteunen in de planologische uitwerkingen. Ook daarvan is niet op alle punten sprake!

Het Streekplan besteedt te weinig aandacht (in verhouding) aan de stad, de stedelijke regio's en de stedelijke netwerken ten opzichte van wat is opgenomen over bijvoorbeeld het landelijke gebied, bodem en water, natuur en agrarische functies. Het wordt als schrijnend ervaren dat stedelijke ontwikkelingen in de nota als een noodzakelijk kwaad worden benoemd in plaats van dat de sociaal-economische potenties en ontwikkelingen van en in de stedelijke regio's en steden, de grote dynamiek die hier plaatsvindt en de ruimtelijke concepten die daarvoor noodzakelijk zijn, de vereiste aandacht krijgen. Waar deze belangrijke ontwikkelingen in de rijksnota nadrukkelijk worden erkend, komen ze in het Streekplan slechts voor in de visie en niet in de beleidslijnen.

In de reactie van de gemeente wordt aangeduid dat bouwen in de toekomst alleen maar lastiger wordt als er (telkens) extra randvoorwaarden bijkomen. Nu afgesproken aantallen te bouwen woningen zullen zo niet worden gerealiseerd.

Er zou meer aandacht in het Streekplan moeten zijn voor stedelijk en regionaal openbaar vervoer. Het Eindhovense HOV-project - met het ultra-moderne voertuig Phileas - zou ook voor andere steden en regio's van belang kunnen zijn. De waterwegen bij en in Eindhoven (Wilhelminakanaal en Beatrixkanaal) zouden zeker een rol kunnen spelen in het streven meer goederen over water te vervoeren.

De opsteller van het Streekplan gaat ervan uit dat winst is te halen (tot 30 procent) door een andere invulling van bedrijventerreinen. Het lijkt de gemeente niet reëel uit te gaan van dergelijke hoge besparingen in het kader van zuinig ruimtegebruik; er zijn geen onderzoeken of ervaringen die dit onderbouwen.

Concentratie van verstedelijking
Geheel oneens met het provinciebestuur zijn de Eindhovense bestuurders het over de verwachte positieve uitwerking van "verstedelijkte regio's" op aspecten als sociale samenhang stimuleren en sociale uitsluiting voorkomen. In de praktijk blijkt dat wanneer randgemeenten 'sub-urbaan' bouwen en steden verdichten, dit juist leidt tot een scherpere tweedeling in de maatschappij.

Een lastig probleem is ontstaan rond de gehanteerde begrenzing van gebieden en daarop van toepassing zijnde maatregelen. In het Streekplan overlappen gebieden elkaar, waardoor voorgestane maatregelen elkaar (negatief) beïnvloeden. Het gebied waartoe Eindhoven behoort wordt nu zowel aangemerkt als 'landelijke regio' , als 'stedelijke regio' en als 'reconstructiegebieden revitalisering landelijk gebied'. Daarboven is er nog het overkoepelende 'concept Brabantstad'. Om aan deze onduidelijke en vooral ongewenste situatie een einde te maken wil Eindhoven het gebied van het Samenwerkingsgebied Regio Eindhoven hanteren.

Eindhoven vindt dat de stedelijke contour rond de stad te krap is bemeten om de programma's voor wonen en werken voor de komende 25 jaar te realiseren. Ook signaleert zij dat de Groene Hoofdstructuur afwijkt van de tot nu toe gehanteerde begrenzing. Ook de nieuwe categorie-indeling, die nog meer restricties geeft voor de toegestane functies, vindt zij een bezwaar. Want daardoor vallen zelfs (belangrijke delen van ) locaties als Meerhoven, Eindhoven Airport en de Grote Beek onder de noemer Groene Hoofdstructuur/natuur.

Met de opmerking dat als randvoorwaarde voor de uitwerkingsplannen voor de stedelijke regio's de 'Reconstructieplannen Revitalisering Landelijke Gebied' worden genoemd, zet de provincie 'de wereld echt op zijn kop!' Het college vraagt deze passage aan te passen en de in Brabantstad-verband uitdrukkelijk geformuleerde ambitie van een daadkrachtige ontwikkeling van de steden, met hoge prioriteit aan te pakken.

Deel: ' Eindhoven vindt ontwerp-streekplan niet consistent '
Lees ook