HBO-Raad


Persberichten

27-01-2000
visitatie opleidingen werktuigbouwkunde

"De visitatiecommissie is onder de indruk van de sinds de eerste visitatie gerealiseerde vernieuwingen", aldus de voorzitter van de commissie Werktuigbouwkunde, ir. W. Troost in zijn voorwoord van het eindrapport "Uitzicht", dat op 27 januari 2000 bij ASM Lithography te Veldhoven wordt aangeboden aan de voorzitter van de HBO-raad. Het gaat hier om de visitatie van het domein Werktuigbouwkunde. Daaronder bevinden zich, naast de opleidingen Werktuigbouwkunde, ook een aantal specifieke opleidingen: Autotechniek, Industrieel Productontwerpen, Luchtvaarttechnologie, Materiaalkunde, Milieugerichte Materiaaltechnologie en Scheepsbouwkunde.

In het visitatierapport spreekt de commissie haar waardering uit voor de vernieuwingen die sinds de vorige visitatie zijn gerealiseerd en die nog gepland staan om uitgevoerd te worden. Deze waardering geldt temeer daar vernieuwingen vaak met beperkte middelen moeten plaatsvinden. Een positieve rol hierbij speelt de cultuur binnen de opleidingen, waarbinnen vernieuwingsgezindheid en teamvorming steeds belangrijker worden. De gerealiseerde vernieuwingen hebben zowel betrekking op de inhoud als op de vorm van het onderwijsprogramma. Bij dat laatste moet vooral gedacht worden aan de invoering van verschillende vormen van projectonderwijs en een thematische benadering van de leerstof. Over de inhoud merkt de commissie verder op dat deze voldoende breed en in technisch en theoretisch opzicht degelijk is. Mede op grond van de gehoorde meningen van vertegenwoordigers van het werkveld concludeert de commissie, dat de gerealiseerde kwalificaties van de afgestudeerden één van de sterke punten van de opleidingen vormen. Daarbij merkt ze wel op dat haar positieve mening aan kracht zou hebben gewonnen als deze gesteund zou zijn geweest door representatief onderzoek bij het werkveld en de afgestudeerden. Helaas heeft de commissie een dergelijke systematische terugkoppeling bij weinig opleidingen aangetroffen.

De commissie heeft meer kritische opmerkingen geplaatst. Wat betreft het onderwijsprogramma constateert ze dat integraal ontwerpen, dat ook door de vorige visitatiecommissie sterk werd aanbevolen, weinig ingang heeft gevonden. Opgemerkt wordt verder, dat de verbinding tussen de visie op het beroep, de eisen waaraan afgestudeerden dienen te voldoen en het onderwijsprogramma onvoldoende duidelijk is. Zorgpunten zijn verder met name het buitenschoolse deel van het programma (waaronder de stagebegeleiding) en de kwaliteitszorg. Een belangrijk deel van de problemen wordt naar de mening van de commissie veroorzaakt door de te beperkte externe gerichtheid van de opleidingen. Zowel de samenwerking tussen opleidingen binnen het domein als die met andere technische opleidingen (bijvoorbeeld elektrotechniek) dient verbeterd te worden. Dat geldt ook voor de relaties met de toeleverende opleidingen, het werkveld en de wetenschappelijke instellingen. In ieder van de hoofdaanbevelingen die de commissie doet, klinkt dan ook steeds weer de noodzaak tot samenwerking door. De blik moet naar buiten worden gericht om alle kansen te benutten en alle uitdagingen die de werktuigbouwkunde biedt op te pakken.

De visitatiecommissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter, tevens lid van de commissie:

- de heer ir. W. Troost, voormalig: dir. Philips Divisie Advanced Automation Systems, alg.dir. ASM Lithography, lid R.v.B Delft Instruments. Adviseur/consultant o.a. ICT, EZ, EXIN

De commissieleden zijn:

- de heer ir. E. Boer, manager powertrain development bij NedCar PD&E te Helmond (tevens adviseur t.b.v. opl. Autotechniek)


- de heer ir.P.B.J. Deen, projectleider R&D, Océ Technologies B.V. te Venlo


- de heer ir. J.H. Leemreis, voorm. dir. Philips Machinefabrieken B.V.


- mevrouw dr. M.L. Lunenberg, onderwijskundige; Instituut voor Didactiek en Onderwijspraktijk VU te Amsterdam.


- de heer ir. W.A. Poelman, directeur Poelman Partners te Zeist


- de heer dr. ir. J.A. Rietdijk, voorm. adj.dir. Natlab Philips te Eindhoven, voorz. Mechatronica Platform


- de heer ir. A.A.M. Vermeulen, organisatieadviseur en universitair docent te Eindhoven


- de heer prof. ir. L. Devrieze, kwaliteitscoördinator en hoogleraar mechanica en werktuigbouwkunde aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, De Nayer instituut te Mechelen


- mevrouw L.R. Brouwer, tweedejaarsstudente opl. Werktuigbouwkunde aan de R.K. Technische Hogeschool Rijswijk (deeltijd met S. Verkamman)


- de heer P.A. van Erk, derdejaarsstudent opl. Materiaalkunde aan de Hogeschool van Utrecht


- de heer B. Rooze, vierdejaarsstudent opl. Werktuigbouwkunde (afstudeervariant system support management) aan de Hogeschool Zeeland


- de heer S. Verkamman, derdejaarsstudent opl. Werktuigbouwkunde aan de R.K. Technische Hogeschool Rijswijk (deeltijd met L.R.Brouwer)

De commissie werd voor de specifieke opleidingen bijgestaan door de volgende adviseurs:

- mevrouw ir. R.W. Vroom, Kwaliteitsmanager Onderwijs, Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft (t.b.v. opl. Industrieel Product Ontwerpen)


- de heer ir. A. Beukers, universitair hoofddocent composietmaterialen en constructies, Laboratorium voor Materialen en Constructies - Centrum voor Lichtgewichtconstructies, TU Delft (t.b.v. opl. Milieugerichte Materiaaltechnologie)


- de heer prof. ir. J.A. van der Bliek, emeritus hoogleraar faculteit Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente en ex-directeur Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (t.b.v. opl. Luchtvaarttechnologie)


- prof.dr.ir. J.A. Pinkster, hoogleraar scheepshydromechanica, verbonden aan de faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek, TU Delft (t.b.v. opl. Scheepsbouwkunde)

EINDE PERSBERICHT

De visitatiecommissie is te bereiken via Ina Bakker, persvoorlichter HBO-raad, tel 070-3122113.
Een persexemplaar van het rapport van de visitatiecommissie is op aanvraag verkrijgbaar bij de afdeling In-en Externe Communicatie van de HBO-raad, telefoonnummer 070-3122171.
Overige exemplaren kunnen via de besteladministratie worden aangevraagd, tel 070-3122149.

Deel: ' Eindrapport 'Uitzicht' op ASM Lithography aangeboden '
Lees ook