Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 19995825
datum
29-11-1999

onderwerp
Eindrapportage Stuurgroep Heroriëntatie Pluimveehouderij.(TRC 1999/5626)
doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de eindrapportage van de Stuurgroep Heroriëntatie Pluimveehouderij. Onder leiding van de heer Alders hebben - op verzoek van mijn voorganger - het pluimvee-bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties voorstellen ontwikkeld om enkele belangrijke maatschappelijke knelpunten in de productie van pluimveevlees en eieren weg te nemen. Op zichzelf is het een belangrijke stap voorwaarts dat deze partijen zich hebben kunnen vinden in een gezamenlijke visie op de toekomst van de pluimveehouderij in Nederland. Met name op het gebied van de huisvesting van leghennen is dit in de afgelopen decennia niet mogelijk gebleken.

In het eindrapport van de stuurgroep worden oplossingsrichtingen aangegeven voor problemen in de pluimveehouderij: het landelijk mestoverschot, de huisvesting van leghennen en het welzijn van vleeskuikens en kalkoenen. Ik ben van mening dat deze rapportage een goede basis vormt voor verdere invulling van mijn beleid om de noodzakelijke veranderingen binnen de pluimveesector te realiseren.

De oplossing met betrekking tot het vraagstuk van het mineralenoverschot zoekt de stuurgroep - uitgaande van de individuele verantwoordelijkheid - in een evenwicht van rechten en plichten: het recht om te produceren mits de afzet van mest gegarandeerd is. Hiervoor dienen voor de korte en middellange termijn een stelsel van pluimveerechten én een systeem van duurzame mestafzetcontracten te worden geïntroduceerd. Op langere termijn kan het stelsel van pluimveerechten worden afgeschaft, indien het overschot verdwenen is en het systeem van duurzame mestafzetcontracten voldoende garanties biedt. De voorgestelde oplossingsrichting beschouw ik als een ondersteuning van de door het kabinet gekozen aanpak om de mineralenproblematiek voor de gehele veehouderij-sector op te lossen. De stuurgroep geeft tevens aan dat het gewenst is een leidraad te ontwikkelen waarmee duidelijkheid ontstaat over de noodzakelijke procedures inzake het opzetten van mestbe- en verwerkingsinstallaties.

up

datum
29-11-1999

kenmerk
DL. 19995825

bijlage
Eindrapportage stuurgroep heroriëntate pluimveehouderij

In overleg met de heer Pronk, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, zal ik nagaan in hoeverre de ontwikkeling van een dergelijke leidraad (in overleg met de bevoegde gezagen) mogelijk en zinvol is.

Het gemeenschappelijke standpunt met betrekking tot de huisvesting van leghennen is een belangrijk onderdeel in de eindrapportage van de stuurgroep. Het pluimveebedrijfsleven en de maatschappelijke groeperingen zijn bereid een gezamenlijke overeenkomst te sluiten, waarmee de van ouds bestaande controverse tussen deze partijen kan worden overbrugd. De betrokken partijen willen een overeenkomst sluiten met als doelstellingen dat in 2012 meer dan de helft van de leghennenstapel in alternatieve systemen is gehuis-vest, dat er onderzoek komt naar de verbetering van dierenwelzijn en dat men samen optrekt in de richting van nadere Europese besluitvorming. Financiële ondersteuning van de zijde van de overheid wordt noodzakelijk geacht om deze overeenkomst tot stand te brengen. Ik ben bereid in de komende periode na te gaan in hoeverre met de betrokken partijen een overeenkomst kan worden gesloten die een omschakeling zal stimuleren; een financiële bijdrage van de zijde van het bedrijfsleven zal daar mijns inziens deel van moeten uitmaken. Overigens wil ik daarbij bezien of het mogelijk is om de impuls van omschakeling naar volièresystemen te concentreren op de periode 2000 - 2005 in plaats van de door de stuurgroep voorgestelde periode 2000 - 2010. De stuurgroep heeft de mogelijkheden verkend om een verbod op legbatterijen te ver-vroegen van 2012 naar 2009, waarmee ca. 150 miljoen gulden is gemoeid. Op dit punt wordt nadrukkelijk stellingname van het kabinet gevraagd. Ik wil er duidelijk over zijn dat mijn eerste prioriteit ligt bij het eerdergenoemde verzoek om juist alternatieve huisvesting te stimuleren.
Voorts onderschrijf ik de opvatting van de stuurgroep dat dierenwelzijn een rol van betekenis dient te spelen in de komende WTO-onderhandelingen. Ook de Europese Unie streeft ernaar om dit thema op de agenda van de volgende WTO-ronde in Seattle te krijgen.

Het is verheugend te constateren dat de stuurgroep tevens voorstellen heeft ontwikkeld om het welzijn van vleeskuikens te verbeteren. De verantwoordelijkheid die het pluimvee-bedrijfsleven bereid is te dragen, spreekt mij zeer aan. Ik ga ervan uit dat de geschetste oplossingsrichting tevens een basis vormt om op korte termijn oplossingen te vinden voor soortgelijke problemen in de kalkoenhouderij.

Tot slot realiseer ik mij terdege dat de komende periode nog veel werk verzet moet worden om de intenties tot daadwerkelijke veranderingen in de pluimveehouderij te brengen. De stuurgroep heeft hiervoor een belangrijke en hopelijk onomkeerbare stap in de juiste richting gezet. Ik zal mijn beleid nader uitwerken en u daarover zo spoedig mogelijk informeren.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Eindrapportage Stuurgroep Heroriëntatie Pluimveehouderij (PDF-formaat, 256 Kb)


Deel: ' Eindrapportage Stuurgroep Herorientatie Pluimveehouderij '
Lees ook