EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Eindtermen veiligheidscertificaat hoogwerker gereed

Vandaag vindt in het EVO-Opleidingscentrum in Woerden de officiële presentatie plaats van de eindtermen van het 'Veiligheidscertificaat Hoogwerker'. De nieuwe eindtermen voor het Veiligheidscertificaat Hoogwerker zijn opgesteld om beter in te kunnen spelen op de eisen die
- door onder andere de Arbowetgeving - in praktijk worden gesteld aan het werken met de hoogwerker.

In de afgelopen periode hebben toeleveranciers, gebruikers, EVO, de opleidingsinstituten IPC en SVS en het Examenbureau Logex het initiatief genomen om de veiligheidseisen onder de loep te nemen. Met als resultaat dat dit veiligheidscertificaat met ingang van 1 november 2001 gebruikt gaat worden voor de opleiding hoogwerker in de sectoren transport en logistiek, groenvoorziening, schoonmaak en glazenwassen. De verwachting is dat deze eindtermen ook door andere sectoren enthousiast ontvangen worden. Het Veiligheidscertificaat Hoogwerker zal via de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) een landelijke erkenning krijgen.

EVO, de opleidingsinstituten IPC en SVS en het Examenbureau Logex presenteren vandaag deze nieuwe kwaliteitseisen aan andere opleidingsinstituten. Ook voor andere opleidingsinstituten bestaat de mogelijkheid zich aan te sluiten bij dit initiatief. Er wordt ingegaan op de noodzaak van opleidingen door drs. ing. B.J.K. Bennink van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, verantwoordelijk voor certificeringen in Nederland, en de mogelijkheden voor opleidingsinstituten om mee te doen aan het Veiligheidscertificaat Hoogwerker door drs. P. Bannink van SVS.

Bij het samenstellen van de eindtermen is goed gekeken naar de eisen waaraan de gebruiker van de hoogwerker moet voldoen om voor het veiligheidscertificaat in aanmerking te kunnen komen. De opleiding voor het certificaat is breed opgezet en bestaat uit een theorie- en een praktijkprogramma. In het theoriegedeelte wordt aandacht besteed aan Arbo-algemeen, aanvangcontrole, belasten, het gebruik van diverse hoogwerkers en het verkeersreglement. In de praktijk komen onder andere rijden, manoeuvreren en werken op hoogte aan bod. De vaardigheden worden, onder toezicht van een examencommissie, getest aan de hand van theorie- en praktijktoetsen. Voor de bewaking van de kwaliteit van de examens wordt nauw samengewerkt met het Examenbureau Logex.

Deel: ' Eindtermen veiligheidscertificaat hoogwerker gereed '
Lees ook