D66


Eindverslag projectgroep Levensloop verschenen

7 september 2001

Op verzoek van de D66-Tweede Kamerfractie is onder leiding van Louise Groenman, nagedacht over levensloopbestendig beleid. Vorige week is het rapport "Tijd van leven" verschenen. In het rapport een analyse van de problematiek en mogelijke oplossingen.

Onze samenleving is in zijn institutionele vormgeving gebaseerd op een standaardlevensloop die zich ontrolt in een vaste volgorde: leren, werken (voor mannen) respectievelijk zorgen (vooral voor vrouwen) en pensioen. Het verrichten van arbeid staat bij de ordening van de levensloop centraal. Ons systeem van regelgeving op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en pensioen is niet toegesneden op de groeiende wens van individuen om op zelf bepaalde momenten zorg, vrije tijd, maatschappelijke participatie en reflectie in zijn of haar leefpatroon te integreren. De standaardlevensloop werkt sterk normerend en daarom belemmerend voor wie het anders wil.

De concentratie van taken in de periode tussen het 25e en 40e levensjaar verhoudt zich niet langer met het demografische gegeven dat mensen steeds ouder worden en langer gezond zijn, met het emancipatoire gegeven dat vrouwen economisch zelfstandig willen zijn en blijven ook als er kinderen zijn en met het economische gegeven dat kennis en human capital steeds belangrijker productiefactoren worden die zo lang mogelijk moeten worden benut.

In deze nota wordt aangegeven waar de individuele levensloop kan botsen met de op de standaardlevensloop gebaseerde wet- en regelgeving. Zo zijn deeltijdbanen nog steeds niet volwaardig en is de overgang naar voltijdwerk en omgekeerd niet standaard en dus lastig. Zo wordt het begrip employability te mager ingevuld, is het pensioensysteem teveel gebaseerd op continue arbeidsdeelname en moet het zelf zorgen voor anderen nog steeds op individuele basis bevochten worden. (alle verlofregelingen ten spijt). De bestaande beeldvorming over wie 'oud' dan wel 'jong' is, is achterhaald, hetgeen ten onrechte leidt tot impliciete uitsluiting van 50-ers of zelfs 45+ers.

Wie nu een tijd, uit vrije wil of noodgedwongen, geheel of gedeeltelijk buiten het reguliere arbeidsproces staat heeft moeite de draad weer op te pakken. De overgang van het ene naar het andere 'domein' verloopt niet soepel, met alle individuele maar ook maatschappelijke en economische gevolgen van dien.

E-mail: A.J.Schimmel@tk.parlement.nl

Deel: ' Eindverslag projectgroep Levensloop verschenen '
Lees ook