( bw)(elan)(eln) elan rapporteert financiële resultaten over tweede kwartaal 2005  zakenredactie / medische redactie  dublin, ierland--(business wire)--28 juli 2005--elan corporation, plc maakte vandaag haar financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2005 bekend. met betrekking tot de activiteiten van elan merkte kelly martin, bestuursvoorzitter en ceo van elan, op: "Wij blijven gericht op het uitvoeren van onze plannen en het verwezenlijken van onze doelstellingen om voordelen te bieden voor al onze doelgroepen, zowel patiënten, artsen als aandeelhouders. Hiertoe behoort ook de samenwerking met de diverse toezichtorganen om het toelatingstraject voor Tysabri vast te stellen en om onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, met name de vorderingen op het gebied van Alzheimer, te stimuleren. Wij maken op diverse fronten vorderingen en kiezen steeds voor een gedisciplineerde benadering van de kostenbeheersing en de realisatie van omzetten met onze bedrijfsactiviteiten. Wij zullen een goed evenwicht blijven zoeken tussen de uitdagingen op de korte termijn en belangrijke kansen voor groei en toegevoegde waarde op de lange termijn."  Met betrekking tot de financiële resultaten van Elan over het tweede kwartaal zei Shane Cooke, executive vice president en CFO: "De verliezen over dit kwartaal waren met $142,6 miljoen 21% meer dan in 2004, voornamelijk ten gevolge van de kosten in verband met Tysabri, een kostenpost in verband met de vervroegde aflossing van schulden en de afstoting van producten in 2004, die werden gecompenseerd door de sterke groei bij de rest van de activiteiten en kleinere investeringsverliezen. De kernactiviteit, met uitzondering van Tysabri, presteerde goed, met een groei van de productomzet van 47% ten opzichte van vorig jaar." De heer Cooke voegde hieraan toe: "Wij zijn voorzichtig optimistisch dat we met een voortzetting van de sterke omzetgroei en een voorzichtige en gedisciplineerde kostenbeheersing voor dit bedrijf, met uitzondering van Tysabri, onze doelstelling van break-even op basis van de EBITDA tegen het eind van 2005 zullen kunnen halen. Hoewel wij nog wachten op de uitkomst van het lopende veiligheidsonderzoek naar Tysabri, blijven wij voorzichtig investeren in Tysabri en blijven we in staat en van plan het middel, indien het geschikt blijkt, opnieuw te introduceren als behandelingsmogelijkheid voor de patiënten. Ook hebben wij in dit kwartaal vooruitgang geboekt met onze kapitaalsstructuur, door meer dan $240 miljoen aan schulden per 2008 af te lossen en meer dan $1,15 miljard aan contanten over te houden." -0- *T     Ongecontroleerde geconsolideerde winst-    en verliesgegevens conform Amerikaanse GAAP Drie maanden          zes maanden tot en met 30 juni        tot en met 30 juni 2004 2005          2004  2005 mln US$ mln US$         mln US$ mln US$ ----------------------------------------------------------------------    Omzet (zie bladzijde 6) 93,4 111,6  Omzet producten      216,3 207,0 15,0  7,0  Omzet contracten      40,5 14,3 ------------           ------------ 108,4 118,6  Totaal omzet      256,8 221,3 ------------           ------------    Bedrijfskosten (See page 11) 39,7 39,7  Kosten van verkochte goederen  82,5 101,3 65,0 64,3  Onderzoek en ontwikkeling   130,4 120,2 75,1 91,4  Verkoop, algemeen en administratief 155,2 195,4 (38,9) (21,0)  Netto opbrengst van desinvesteringen(36,8) (65,1)    Reddingsplan en overige belangrijke 1,3 (0,9)    kostenposten     7,8 (0,9) ------------            ------------ 142,2 173,5 Totaal bedrijfskosten     339,1 350,9 ------------            ------------ (33,8) (54,9) Bedrijfsverlies       (82,3) (129,6) ------------            ------------    Netto winst en verlies interest en     investeringen (zie pagina 12 24,4 34,7 Netto interestkosten      48,1 70,7 (15,0) (2,9) Netto investeringswinst     (55,9) (13,9) 61,7 4,6 Waardevermindering van investeringen  91,5 20,1 -- 52,2 Netto last van aflossing schulden   -- 52,2 ------------            ------------    Netto winst en verlies 71,1 88,6  interest en investeringen    83,7 129,1 ------------            ------------    Netto verlies uit de bedrijfsvoering (104,9) (143,5)  voor belasting     (166,0) (258,7)    Voorziening voor /(opbrengst van) inkomsten- 0,9 (0,3) belasting         1,8 (0,1) ------------            ------------ (105,8) (143,2) Netto verlies uit bedrijfsvoering  (167,8) (258,6)    Netto inkomsten /(verlies) uit gestaakte (11,8) 0,6 activiteiten (zie bijlage I)    (12,0) 0,4 ------------            ------------ (117,6) (142,6) netto verlies       (179,8) (258,2) ======= =======          ======= =======    Onverwaterd en verwaterd netto verlies per $(0,30) $(0,35) gewoon aandeel       $(0,46) $(0,64)    Gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande 389,6 405,8 gewone aandelen (in miljoenen)   388,2 400,7   Ongecontroleerde niet-GAAP financiële gegevens - EBITDA Drie maanden   Vergelijkingstabel    zes maanden tot en met  niet-GAAP financiële gegevens  tot en met 30 juni            30 juni 2004 2005           2004  2005 mln US$ mln US$         mln US$ mln US$ ---------------------------------------------------------------------- (105,8) (143,2) Netto verlies uit de bedrijfsvoering (167,8) (258,6) 24,4 34,7 Netto interestkosten     48,1  70,7     Voorziening voor/(opbrengst van) 0,9 (0,3) inkomsten- belasting     1,8  (0,1) 31,5 30,7 Afschrijvingen       63,4  65,2 (12,8) (13,3) Afgeschreven vergoedingen    (25,4) (24,9) 7,0  0,7 Ontvangen en nog te ontvangen omzet  7,0  0,7 ------------           ----------------- (54,8) (90,7) EBITDA        (72,9) (147,0) ======= =======          ======= ======= Drie maanden  Vergelijkingstabel     zes maanden tot en met   niet-GAAP financiële gegevens   tot en met 30 juni             30 juni 2004   2005         2004  2005 mln US$ mln US$          mln US$ mln US$ ---------------------------------------------------------------- (54,8) (90,7) EBITDA         (72,9) (147,0) (38,9) (21,0) Netto winst op desinvesteringen   (36,8) (65,1)    Reddingsplan en overige belangrijke 1,3 (0,9) kostenposten        7,8  (0,9) 46,7 1,7 Netto winst en verlies op investeringen 35,6  6,2 -- 52,2 Netto last van aflossing schulden   --  52,2 ------------            ------------ (45,7) (58,7) Aangepaste EBITDA      (66,3) (154,6) ======= =======          ======= ======= *T  Als aanvulling op haar geconsolideerde financiële rekeningen op basis van de Amerikaanse GAAP biedt Elan de lezers tevens niet-GAAP maatstaven voor de bedrijfsresultaten in de vorm van EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) en Aangepaste EBITDA. De definitie van EBITDA is het netto verlies uit de bedrijfsvoering plus of min de afschrijvingen en lopende kosten en inkomsten, voorzieningen voor inkomstenbelasting en netto interestuitgaven. De definitie van de Aangepaste EBITDA is de EBITDA plus of min de netto winst of verlies op desinvesteringen, reddingsplan en andere belangrijke kostenposten, netto investeringswinst en -verlies en de netto last van aflossing van schulden. Noch de EBITDA noch de Aangepaste EBITDA worden hier gepresenteerd als alternatieve maatstaven voor bedrijfsresultaten, cashflow of netto verlies uit de bedrijfsvoering zoals deze conform de Amerikaanse GAAP worden bepaald. Het management van Elan gebruikt de EBITDA en de Aangepaste EBITDA voor het evalueren van de bedrijfsresultaten van Elan en haar onderneming; bij de planning en prognose voor perioden in de toekomst worden deze factoren door Elan meegewogen. Elan is van mening dat de EBITDA en de Aangepaste EBITDA maatstaven zijn voor prestaties, die gebruikt worden door bepaalde beleggers, beursanalisten en anderen om goed ingelichte investeringsbeslissingen te kunnen nemen. De EBITDA en de Aangepaste EBITDA worden gebruikt als analytische indicatoren van inkomsten gegenereerd voor schuldbetalingen en voor het financieren van kapitaalsuitgaven. De EBITDA en Aangepaste EBITDA houden geen rekening met geld dat wordt gebruikt voor rentebetalingen die op schulden wordt betaald en weerspiegelen evenmin de middelen die beschikbaar zijn voor investeringen in de bedrijfsactiviteit van Elan of voor andere discretionaire doeleinden. De EBITDA en Aangepaste EBITDA zoals deze in dit persbericht door Elan worden gedefinieerd en gepresenteerd, zijn mogelijk niet vergelijkbaar met maatstaven met dezelfde naam die door andere bedrijven worden gerapporteerd. Vergelijkingen tussen de (aangepaste) EBITDA en het netto verlies uit de bedrijfsvoering worden gegeven in de bovenstaande tabellen met de titel "Vergelijkingstabel niet-GAAP financiële gegevens." -0- *T    Ongecontroleerde geconsolideerde balansgegevens      conform Amerikaanse GAAP          31 dec. 31 maart  30 juni          2004  2005   2005          mln US$ mln US$  mln US$ ---------------------------------------------------------------------- Activa Vlottende activa Liquide middelen      1.347,6  1.358,6 1.158,1 Gebonden liquide middelen    164,3   40,0(1)  -- Verhandelbare effecten     65,5   48,6  18,0 Vooruitbet. en ovg. vlottende activa  149,1  135,3  163,8           ------------------------------ Totaal vlottende activa    1.726,5  1.582,5 1.339,9 Vaste activa Grond, fabriek en apparatuur, netto  346,2  355,0  358,0 immateriële activa, netto    780,8  755,9  734,8 Verhandelbare effecten     39,0   22,5  21,2 Gebonden liquide middelen     28,4   28,5  24,6 Overige activa       55,0   49,1  43,4           ------------------------------ Totaal activa       2.975,9  2.793,5 2.521,9          ========= ========= ========== Passiva incl. eigen vermogen Crediteuren en opgebouwde passiva         361,5  343,7  270,9 Uitgestelde inkomsten     110,4   98,7  86,0 EPIL III obligaties per maart 2005  39,0   --  -- 6,5% Converteerbare gegarandeerde obligaties per 2008      460,0  460,0  254,0 7,25% Senior notes per 2008    650,0  650,0  613,2 7,75% Senior notes per 2011    850,0  850,0  850,0 Senior floating rate notes per 2011  300,0  300,0  300,0 Eigen vermogen       205,0   91,1  147,8           ----------------------------- Totaal passiva en eigen vermogen        2.975,9  2.793,5 2.521,9          ======== ========= ========== Mutatie van eigen vermogen Beginsaldo           205,0  91,1 Netto verlies voor de periode      (115,6) (142,6) Verandering in ongerealiseerde winst op effecten            (11,6)  (6,0) Emissie van aandelenkapitaal       13,8  206,3 Overig             (0,5)  (1,0)              ----------------- Eindsaldo            91,1  147,8             ========= ========== (1) Deze bedragen houden verband met de schikking in het groepsproces  van 2002. De definitieve goedkeuring van de rechtbank werd gegeven  op 19 april 2005. De gelden werden in het tweede kwartaal betaald  aan de advocaten van eisers om onder de leden van de groep te  worden verdeeld.   Ongecontroleerde geconsolideerde cashflowgegevens      conform Amerikaanse GAAP Drie maanden tot en met       zes maanden tot en met 30 juni            30 juni 2004  2005          2004  2005 mln US$ mln US$         mln US$ mln US$ ---------------------------------------------------------------------- (65,9) (50,0) Cashflow uit bedrijfsactiviteit  (83,9) (138,1) (29,0) (59,3) Mutatie van rente op schulden     en belasting       (54,7) (83,5) 29,2 (87,3) Mutatie werkkapitaal (1)    (2,0) (92,2)     Netto aankopen van materiële en (5,5) (12,8) immateriële activa     (10,6) (34,8)     Netto opbrengst van verkoop van 140,4  33,3 investeringen      187,3  54,0     Netto opbrengst van 96,6  18,3 desinvesteringen      230,3  50,2 12,3 (86,6) Cashflow uit financieringsactiviteiten 15,1 (74,1)  --  43,9 Vrijgekomen gebonden liquide middelen -- 168,0  --   Aflossing van EPIL III notes    -- (39,0) (391,8)   Contante betaling op grond van EPIL II garantie              (391,8)  -- -------------           ------------- (213,7) (200,5) Netto mutatie contanten    (110,3) (189,5) 881,6 1.358,6 Beginsaldo contanten     778,2 1.347,6 -------------           -------------     Liquide middelen aan einde van 667,9 1.158,1 periode        667,9 1.158,1 ======= ========          ======= ======== (1) Voor de drie maanden en zes maanden tot en met 30 juni 2005 bevat  de mutatie van het werkkapitaal ook $40,0 miljoen aan contante  betalingen voor de schikking in het groepsproces van 2002. *T  De onderstaande analyse is gebaseerd op de omzet en kosten uit de bedrijfsvoering zoals gepresenteerd conform Amerikaanse GAAP.  Netto verlies en aangepaste EBITDA  Het netto verlies over het tweede kwartaal van 2005 bedroeg $142,6 miljoen, een stijging van 21% ten opzichte van de $117,6 miljoen die gerapporteerd werd in hetzelfde kwartaal van 2004, voornamelijk ten gevolge van de kosten in verband met Tysabri(TM), (zie bijlage II voor een analyse van de resultaten uitgesplitst tussen Tysabri en de overige activiteiten), een kostenpost in verband met vervroegde aflossing van schulden en de afstoting van producten in 2004, die gecompenseerd werden door de sterke groei in de overige activiteiten en geringere investeringsverliezen.  De negatieve aangepaste EBITDA was $58,7 miljoen in het tweede kwartaal van 2005, vergeleken met $45,7 miljoen in het tweede kwartaal van 2004, waarin opgenomen een negatieve aangepaste EBITDA van $38,2 miljoen in verband met Tysabri. De aangepaste EBITDA voor de rest van de activiteiten, met uitzondering van kosten in verband met Tysabri, zal naar verwachting het breakeven-punt bereiken tegen het eind van 2005 en bedroeg minus $20,5 miljoen in het tweede kwartaal van 2005, waarin opgenomen $8,0 miljoen aan schikkingskosten van processen. EEN vergelijking tussen de negatieve aangepaste EBITDA en het netto verlies uit de bedrijfsvoering wordt gepresenteerd in de tabel met de titel "Ongecontroleerde niet-GAAP financiële gegevens - EBITDA" op bladzijde 3.  Zoals reeds op 28 februari 2005 aangekondigd hebben Elan en Biogen Idec, Inc. (Biogen Idec) op vrijwillige basis Tysabri van de Amerikaanse markt genomen en alle lopende klinische tests gestaakt vanwege meldingen van progressieve multifocale leukoencephalopathie (PML), een zeldzame en mogelijk dodelijke myeline-afbrekende aandoening van het centraal zenuwstelsel. Een volledig veiligheidsonderzoek door Elan en Biogen Idec's naar Tysabri loopt nog. De resultaten van dit veiligheidsonderzoek, dat wij verwachten tegen het eind van de zomer af te ronden, zal vervolgens worden besproken met de toezichtorganen om het passende risico-batenprofiel vast te stellen en de toekomst van Tysabri in te vullen.  Omzet  De totale omzet nam toe met 9% tot $118,6 miljoen in het tweede kwartaal van 2005, ten opzichte van $108,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2004, voornamelijk vanwege een stijging van 47% in de productomzet uit de kernactiviteit, gecompenseerd door een lagere omzet van afgestoten producten en omzet uit contracten. De omzet wordt onderstaand uitgesplitst tussen productomzet die gegenereerd wordt door de kernactiviteit, omzet uit producten die inmiddels afgestoten zijn en omzet uit contracten. -0- *T Drie maanden           zes maanden Tot en met           tot en met 30 juni             30 juni 2004 2005           2004  2005 mln US$ mln US$          mln US$ mln US$ ----------------------------------------------------------------------    Omzet uit verkochte producten 26,5 39,9  Maxipime(TM)      54,7  59,7 9,1 14,8  Azactam(TM)      22,9  23,2 --  (1,3) Tysabri        --  11,6 --  1,8  Prialt(TM)       --   2,8 ------------            ------------ 35,6 55,2 Totaal omzet uit verkochte producten 77,6  97,3    Omzet en royalties uit fabricage 31,6 47,5 (zie bladzijde 9)     61,7  91,0    Afgeschreven omzet - 8,5  8,5 Adalat(TM)/Avinza(TM)    17,0  17,0 ------------            -----------    Totaal productomzet uit kern- 75,7 111,2 activiteit       156,3  205,3    Omzet uit afgestoten producten --  --  Europese activiteiten    10,5   -- 11,1  --  Zonegran       41,2   -- 6,6  0,4  overig        8,3   1,7 ------------           ----------------    Totaal omzet uit afgestoten 17,7  0,4  producten       60,0   1,7 ------------           ----------------- ------------           ----------------- 93,4 111,6 Totaal productomzet     216,3  207,0 ------------           -----------------    Omzet uit contracten 3,3  3,1  Afgeschreven vergoedingen   6,5   6,5 11,7  3,9  Omzet uit onderzoek en mijlpalen 34,0   7,8 ------------           ---------------- 15,0  7,0 Totaal omzet uit contracten   40,5  14,3 ------------           ----------------- ------------           ----------------- 108,4 118,6 Totaal omzet       256,8  221,3 ======= =======         =======  ======= *T  Productomzet  De totale productomzet over het tweede kwartaal van 2005 van $111,6 miljoen steeg met 19% van $93,4 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2004, voornamelijk als gevolg van een stijging van 47% in de productomzet uit de kernactiviteit, gecompenseerd door een geringere omzet uit de afgestoten producten.  Omzet uit verkochte producten  De omzet uit verkochte producten was $55,2 miljoen in het tweede kwartaal van 2005, vergeleken met $35,6 miljoen in dezelfde periode van 2004. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere mozetten voor Maxipime en Azactam.  Zoals eerder gemeld hebben wij begin 2005 te maken gehad met tekorten in de toelevering door derden met Maxipime. Als gevolg van de voorraadtekorten daalde het receptenvolume voor Maxipime in april en mei 2005 met 3% vergeleken met dezelfde periode in 2004. Het receptenvolume steeg echter met 24% voor de eerste vijf maanden tot en met 31 mei 2005, vergeleken met dezelfde periode in 2004. De omzet voor het tweede kwartaal van 2005 nam toe van $26,5 miljoen in het tweede kwartaal van 2004 tot $39,9 miljoen, of een stijging van 51%, die veroorzaakt werd door een combinatie van toeleveringstekorten in het tweede kwartaal van 2004, toegenomen vraag in de eerste vijf maanden tot en met 31 mei 2005 en herbevoorrading bij de groothandelaren na de tekorten in het eerste kwartaal van 2005. Wij zullen het toeleveringsniveau voor Maxipime nauwgezet in het oog blijven houden.  Het receptenvolume voor Azactam in april en mei 2005 steeg met 14% in vergelijking met dezelfde periode van 2004, terwijl de omzet over het kwartaal steeg van $9,1 miljoen naar $14,8 miljoen, of 63% meer. Veranderingen in de voorraadniveaus bij de groothandelaren zijn de voornaamste verklaring voor het verschil tussen de groei van het aantal recepten voor Azactam en de omzetgroei in het tweede kwartaal van 2005. Azactam verliest in oktober 2005 de exclusiviteit van het octrooi; wij houden er rekening mee dat algemene concurrentie vanaf het eind van dit jaar van invloed zal zijn op de omzet van Azactam.  Prialt, een nieuw medicament voor ernstige chronische pijn, werd in december 2004 voor de V.S. goedgekeurd en op de Amerikaanse markt gebracht in het eerste kwartaal van 2005. De omzet voor Prialt voor het tweede kwartaal van 2005 was $1,8 miljoen, vergeleken met $1,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2005.  Omzet en royalties uit fabricage  De omzet en royalties uit fabricage van de divisie geneesmiddelentechnologie van Elan omvat de omzet die is behaald op de voor derden gefabriceerde producten en de royalties die voornamelijk behaald zijn op de verkoop door derden van producten waar technologie van Elan in verwerkt is.  De omzet en royalties uit fabricage was $47,5 miljoen in het tweede kwartaal van 2005, een stijging van 50% ten opzichte van de $31,6 miljoen die gerapporteerd werd voor het tweede kwartaal van 2004. Dit is het gevolg van hogere omzetten door derden voor producten waar technologie van Elan in verwerkt is, met name Tricor(TM), en toegenomen fabricage-activiteiten ten behoeve van derden.  Omzet en royalties uit fabricage kan als volgt verder worden uitgesplitst: -0- *T Drie maanden          zes maanden tot en met           tot en met 30 juni            30 juni 2004 2005          2004  2005 mln US$ mln US$         mln US$ mln US$ ---------------------------------------------------------------------- 7,0  7,2 Verelan(TM)        12,3 16,3 -- 10,6 Tricor         -- 19,0 4,3  4,1 Diltiazem(TM)       11,2  9,1 2,3  4,3 Skelaxin(TM)        6,0  8,2 4,3  2,8 Avinza(TM)        8,0  4,9 13,7 18,5 Overig         24,2 33,5 ------------          ------------ 31,6 47,5 Totaal        61,7 91,0 ------------          ------------ *T  Behalve de hiervoor genoemde producten vertegenwoordigde geen enkel product meer dan 10% van de totale omzet en royalties uit fabricage in het tweede kwartaal van 2005 of van 2004. Van het totaal van $47,5 miljoen aan omzet en royalties uit fabricage in het tweede kwartaal van 2005 bestond 37% (2004: 14%) uit royalties die ontvangen werden op producten die niet door Elan gefabriceerd worden.  Afgeschreven omzet  De resultaten voor het tweede kwartaal van 2005 en 2004 omvatten $8,5 miljoen aan afgeschreven omzet in verband met de verleende licentie op Elan's generieke vorm van Adalat CC en de reorganisatie van Elan's licentieovereenkomst voor Avinza met Ligand Pharmaceuticals, Inc, die in 2002 plaatsvond. De overige onafgeschreven omzet op deze producten van $52,2 miljoen, die is opgenomen in de uitgestelde inkomsten, zullen als omzet worden genomen tot en met juni 2007 (generiek Adalat CC), resp. november 2006 (Avinza) als uitdrukking van de doorlopende betrokkenheid van Elan bij de fabricage van deze producten.  Omzet uit afgestoten producten  In 2004 verkocht Elan een aantal producten en activiteiten als onderdeel van haar reddingsplan en de latere strategische herpositionering van Elan als biotechnologisch bedrijf. De omzet uit afgestoten producten en activiteiten was $0,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2005, vergeleken met $17,7 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2004, voornamelijk bestaande uit Zonegran. In het tweede kwartaal van 2005 boekte Elan $20,0 miljoen aan voorwaardelijke vergoedingen in verband met de verkoop van Zonegran aan Eisai Co. Ltd. (Eisai). De voorwaardelijke vergoedingen, die geboekt werden als een winst op desinvesteringen (zie bladzijde 11), werd opgenomen in de vooruitbetaalde en overige vlottende activa op de geconsolideerde balans per 30 juni 2005 en werd in juli 2005 ontvangen.  Omzet uit contracten  De omzet uit contracten in het tweede kwartaal van 2005 was $7,0 miljoen, een afname van 53% ten opzichte van de $15,0 miljoen die geboekt was in het tweede kwartaal van 2004, voornamelijk ten gevolge van de vermindering van de omzet uit onderzoek en mijlpalen uit de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Elan ten behoeve van derden. Deze vermindering was onder meer het gevolg van de tijdsplanning van de mijlpalen, de afronding van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de overgangsfase met betrekking tot bepaalde afgestoten producten (met name Skelaxin, Zelapar(TM) en Zonegran) en de staking van de activiteiten met betrekking tot Sonata(TM).  Bruto winst  De bruto winstmarge op de productomzet was 64% in het tweede kwartaal van 2005, vergeleken met 57% in dezelfde periode van 2004. De stijging was voornamelijk het gevolg van de verandering in de mix van omzet en kostenbeheersing.  Bedrijfskosten  De kosten van verkoop, algemeen en administratief (SG&A) stegen met 22% naar $91,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2005, van $75,1 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2004, en kunnen als volgt worden uitgesplitst: -0- *T Drie maanden           zes maanden tot en met            tot en met 30 juni            30 juni 2004 2005           2004  2005 mln US$ mln US$          mln US$ mln US$ ---------------------------------------------------------------------- 60,6 57,2 Overige activiteiten     125,0  110,7 --  17,9 Tysabri         --  48,2    Afschrijving (voornamelijk Maxipime en 14,5 16,3 Azactam)         30,2  36,5 ------------           ---------------- 75,1 91,4 Totaal        55,2  195,4 *T  De verkoopkosten en algemene en administratieve kosten voor de overige activiteiten, met uitzondering van afschrijvingen, daalden met 6% van $60,6 miljoen in het tweede kwartaal van 2004 naar $57,2 miljoen in het tweede kwartaal van 2005; hiertoe behoren de schikkingskosten voor processen ten bedrage van $8,0 miljoen met betrekking tot BioPort en onze voormalige CEO. De kosten voor SG&A in verband met Tysabri, met uitzondering van afschrijvingen, waren $17,9 miljoen in het tweede kwartaal van 2005, vergeleken met $30,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2005. De reductie was het gevolg van de prompte maatregelen die waren genomen om de investering in de commercialisatie van Tysabri aan te passen na de vrijwillige opschorting daarvan.  De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) bedroegen $64,3 miljoen in het tweede kwartaal van 2005, vergeleken met $65,0 miljoen in dezelfde periode van 2004 en $55,9 miljoen in het eerste kwartaal van 2005. De stijging in het tweede kwartaal van 2005 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2005 wordt veroorzaakt door de kosten in verband met het veiligheidsonderzoek naar Tysabri en de lopende inschrijving van patiënten in fase-II-klinische proeven met een gehumaniseerd monoclonaaal antilichaam, AAB-001, voor de ziekte van Alzheimer. De O&O-uitgaven bevatten $19,5 miljoen in verband met Tysabri (2004: $24,9 miljoen).  Netto opbrengst van desinvesteringen  De netto opbrengst van desinvesteringen in het tweede kwartaal van 2005 was $21,0 miljoen, vergeleken met een netto opbrengst van $38,9 miljoen in dezelfde periode van 2004. De netto opbrengst in het tweede kwartaal van 2005 bevat ook $20,0 miljoen (2004: $38,7 miljoen) aan voorwaardelijke vergoedingen in verband met de afstoting van Zonegran (zonisamide). Daarnaast verwacht Elan nog $48,0 miljoen aan bijkomende vergoedingen van Eisai te ontvangen indien het generieke zonisamide niet voor 1 januari 2006 op de Amerikaanse markt is gebracht.  Netto winst en verlies op interest en investeringen  De netto winst en verlies op interest en investeringen kwam neer op een kostenpost van $88,6 miljoen over het tweede kwartaal van 2005, vergeleken met een kostenpost van $71,1 miljoen voor dezelfde periode van 2004, ten gevolge van hogere interestkosten en een netto kostenpost wegens vervroegde aflossing van schulden, die gecompenseerd werden door lagere investeringsverliezen.  In het tweede kwartaal van 2005 bedroegen de netto interestuitgaven $34,7 miljoen, in vergelijking tot $24,4 miljoen in dezelfde periode van 2004. De netto interestuitgaven stegen in het tweede kwartaal van 2005 ten opzichte van de corresponderende periode van 2004, vooral als gevolg van de emissie van $1,15 miljard aan senior fixed en floating notes in november 2004, gedeeltelijk gecompenseerd door de aflossing van de EPIL III notes en door interestopbrengsten door hogere gemiddelde contante saldi.  Tijdens het tweede kwartaal van 2005 werd $33,3 miljoen aan netto contante opbrengsten gerealiseerd door de verkoop van investeringen. Van de overblijvende beleggingsportefeuille, met een totale boekwaarde van $39,2 miljoen op 30 juni 2005, lager dan de $71,1 miljoen op 31 maart 2005, is circa 55% belegd in beursgenoteerde ondernemingen. Er warden tijdens het tweede kwartaal van 2005 netto investeringsverliezen ter waarde van $1,7 miljoen geboekt (2004: $46,7 miljoen).  Tijdens het tweede kwartaal van 2005 maakten wij gebruik van bestaande kansen op de kapitaalmarkten om van onze schuld voor 2008 $242,8 miljoen af te lossen in de vorm van aandelen en $82,4 miljoen met contanten. Deze $242,8 miljoen omvat een totale hoofdsom van $206,0 miljoen van de 6,5% converteerbare obligaties, die waren aangeschaft voor circa $255,0 miljoen, tegen een gemiddelde meerprijs van circa 4% op de marktwaarde van deze 6,5% converteerbare obligaties op de datum van aanschaf. De tegenwaarde werd vergoed door de emissie van 27.762.801 American Depository Shares tegen de schuldomzettingskoers van $7,42 en $49,1 miljoen aan contanten en opgebouwde interest ten bedrage van $0,7 miljoen. De resterende $36,8 miljoen van de schuldaflossing vertegenwoordigt de totale hoofdsom van de Athena notes, die waren aangeschaft voor $33,3 miljoen plus de opgebouwde interest van $0,6 miljoen. Als gevolg van de aflossing boekte Elan in het tweede kwartaal van 2005 een netto kostenpost wegens aflossing van schulden van $52,2 miljoen, met inbegrip van $5,2 miljoen voor afgeschreven financieringskosten; hierna zullen de jaarlijkse interestkosten van Elan met circa $16 miljoen dalen.  EBITDA  De negatieve aangepaste EBITDA voor het tweede kwartaal van 2005 bedroeg $58,7 miljoen, vergeleken met een negatieve aangepaste EBITDA van $45,7 miljoen in dezelfde periode van 2004, ten gevolge van een lagere omzet en kosten in verband met afgestoten producten en activiteiten, en hogere kosten in verband met Tysabri, gecompenseerd door een hogere omzet uit de kernactiviteit.  De negatieve aangepaste EBITDA, exclusief Tysabri, was $20,5 miljoen, vergeleken met $35,8 miljoen in de eerste kwartaal van 2005. De vermindering van de negatieve aangepaste EBITDA, exclusief Tysabri, is voornamelijk het resultaat van de sterke omzetgroei op de verkochte producten na de hervatting van de levering van Maxipime in het tweede kwartaal van 2005, de voortgezette groei van Elan's divisie geneesmiddelentechnologie en het effect van de kostenbeheersingsinitiatieven die afgelopen kwartaal waren aangekondigd. De negatieve aangepaste EBITDA voor Tysabri in het tweede kwartaal van 2005 was $38,2 miljoen, vergeleken met $60,1 miljoen in het eerste kwartaal van 2005 ten gevolge van een vermindering van de gemaakte kosten in het eerste kwartaal van 2005 in verband met de vrijwillige terugname van Tysabri en lagere SG&A-uitgaven, gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van de kosten in verband met het lopende veiligheidsonderzoek voor Tysabri.  Een vergelijking van de negatieve EBITDA en de aangepaste EBITDA enerzijds en het netto verlies uit de bedrijfsvoering zoals gerapporteerd conform de Amerikaanse GAAP anderzijds wordt gegeven in de tabellen "Vergelijkingstabel niet-GAAP financiële gegevens" op bladzijde 3.  Actualisering vooruitzichten voor 2005  Elan herhaalt de eerdere verwachtingen dat de negatieve aangepaste EBITDA voor 2005, inclusief kosten in verband met Tysabri en de omzet Tysabri voor het eerste halfjaar van 2005, in het gebied tussen $240,0 miljoen en $260,0 miljoen zal liggen.  Elan verwacht dat de totale omzet over 2005 in het gebied tussen $460,0 miljoen en $500,0 miljoen zal liggen; dit is opgebouwd uit productomzet tussen $430,0 miljoen en $460,0 miljoen en omzet uit contracten tussen $30,0 miljoen en $40,0 miljoen. Elan had eerder verwacht dat de totale omzet meer dan $500,0 miljoen zou zijn, waaronder $50,0 miljoen tot $60,0 miljoen aan omzet uit contracten.  De aangepaste EBITDA, exclusief Tysabri, zal naar verwachting tegen het eind van 2005 het break-even-punt bereiken en voor het gehele jaar tussen min $50,0 miljoen en min $70,0 miljoen zijn, ondanks de $8,0 miljoen aan schikkingskosten voor processen in het tweede kwartaal van 2005.  Onderzoek en ontwikkeling  Tysabri (Natalizumab)  Zals reeds op 28 februari 2005 aangekondigd hebben Elan en Biogen op vrijwillige basis Tysabri van de Amerikaanse markt gehaald en alle lopende klinische proeven gestaakt. Het uitvoerige veiligheidsonderzoek van Elan en Biogen Idec met betrekking tot Tysabri loopt nog. De verwachte mijlpalen voor 2005 voor Tysabri in verband met MS, de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis zullen worden herzien wanneer de resultaten van het veiligheidsonderzoek zijn besproken met de toezichtorganen om het passende risico-batenprofiel en de toekomst van Tysabri.  Op 30 juni 2005 kondigden Elan en Biogen Idec aan dat ENCORE, het tweede fase-III-inductie-onderzoek met Tysabri voor de behandeling van matig tot zeer actieve ziekte van Crohn bij patiënten met tekenen van van actieve ontstekingen, voldeed aan het primaire eindpunt van de klinische reactie, te weten een daling van 70 punten ten opzichte van de uitgangswaarde van de Crohn's Disease Activity Index (CDAI) in zowel week 8 als week 12. Daarnaast voldeed ENCORE aan alle secundaire eindpunten, zoals klinische remissie in zowel week 8 als week 12. Klinische remissie werd gedefinieerd als het behalen van een CDAI-score van ten hoogste 150 in zowel week 8 als week 12. Er waren geen opvallende verschillen in de totale incidentie van ongunstige gebeurtenissen of ernstige ongunstige gebeurtenissen tussen de met TYSABRI en met een placebo behandelde groepen. De meest voorkomende ongunstige gebeurtenissen die tijdens het onderzoek werden opgemerkt waren hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn en nasopharyngitis.  Het totaalresultaat van ENCORE, waaronder nadere analyses van de reactie- en remissiepercentages en de klinische effecten op andere tijdstippen, de uitwerking op ontstekingsmarkers en de gegevens omtrent de levenskwaliteit, zullen worden gepresenteerd tijdens een aanstaande medische bijeenkomst.  Alzheimer en andere neurodegeneratieve aandoeningen  Elan is voornemens voort te bouwen op haar baanbrekende onderzoeken en uitgebreide ervaringen met de ziekte van Alzheimer en bestudeert tevens andere neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson.  Wij blijven vooruitgang boeken met ons immunotherapieprogramma voor Alzheimer, in samenwerking met Wyeth. In het eerste halfjaar van 2005 zijn wij begonnen met twee fase-II klinische tests met een gehumaniseerd monoclonaaal antilichaam, AAB-001, geconcipieerd en ontworpen voor het verwijderen van het neurotoxische beta-amyloïde peptide dat zich ophoopt in de hersenen van patiënten met Alzheimer. De eerste test is een gerandomiseerd dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek met verschillende oplopende doseringen naar 180 patiënten met milde tot matige Alzheimer. De test zal worden gedaan op circa 30 locaties in de V.S. en de dosering is voor 18 maanden vooruitgepland, met tussentijdse analyses. De belangrijkste eindpunten zullen zijn ADAS-Cog (beoordeelt de cognitie), Neuropsychological Test Battery (NTB) en DAD-score (meet de levenskwaliteit). De tweede test is een Alzheimer beta-amyloïde imaging-onderzoek in 30 patiënten en de dosering is voor 18 maanden vooruitgepland.  Elan en Wyeth zullen volgens plan in de tweede helft van dit jaar aanvangen met een fase-I-test voor ACC-001, een actieve Abeta immunotherapeutische verbinding.  Verder heeft Elan onderzoeksprogramma's lopen op het gebied van kleinmoleculaire remmers van beta-secretase en gamma-secretase, enzymen waarvan de werking vermoed wordt effect te hebben op de opeenhoping van amyloïdeplakken in de hersenen van patiënten met Alzheimer.  Over Elan  Elan Corporation (NYSE: ELN), plc is een -gebaseerd biotechnologisch bedrijf op basis van neuroscience. Wij willen ons inzetten voor positieve veranderingen in de levens van patiënten en hun familie door ons te wijden aan het creëren van wetenschappelijke vernieuwingen die voorzien in grote onvervulde geneeskundige behoeften die overal ter wereld nog bestaan. De aandelen van Elan worden verhandeld aan de effectenbeurzen van New York, Londen en Dublin. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op http://www.elan.com.  Mededelingen omtrent de toekomst  Dit document, inclusief het gehele hoofdstuk "Actualisering van de vooruitzichten voor 2005" en de bijlagen I en II, bevat mededelingen omtrent de toekomst met betrekking tot de financiële situatie van Elan, de resultaten van de bedrijfsactiviteit, zakelijke vooruitzichten en producten in onderzoek, die gepaard gaan met substantiële risico's en onzekerheden. U kunt dergelijke mededelingen herkennen aan het gebruik van woorden als "verwachten", "schatten", "voorzien", "beogen","voornemens zijn", "van plan zijn", "van mening zijn" en andere woorden en uitdrukkingen van vergelijkbare strekking, in mededelingen over toekomstige bedrijfsresultaten, financiële resultaten of gebeurtenissen. Enkele van de factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de hier beschreven of voorspelde resultaten zijn de volgende: of en wanneer Elan in staat zal zijn de verkoop en ontwikkeling van Tysabri te hervatten; ook wanneer Elan de verkoop en ontwikkeling van Tysabri, de potentiële van Tysabri kan hervatten, het potentieel voor een geslaagde ontwikkeling en commercialisatie van andere producten, ook producten die van Tysabri gebruik maken; het potentieel van de huidige producten van Elan, met name van Maxipime en Azactam; de mogelijkheid van Elan om voldoende contanten, liquide middelen en verzilverbare investeringen en andere activa beschikbaar te hebben om in haar liquiditeitsbehoefte te voorzien; het succes van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en de snelheid waarmee de ambtelijke goedkeuringen en productintroducties kunnen worden gerealiseerd; ontwikkelingen rond de concurrentie die van invloed zijn op de producten van Elan; de mogelijkheid om met succes nieuwe en bestaande producten te verkopen; problemen of vertragingen bij de fabricage en levering van de producten van Elan; aankooppatronen van handelaren; het effect van de concurrentie van generieke en merkproducten na het verstrijken van de octrooien van Elan, ook het effect van de generieke concurrentie na het verlies van exclusiviteit van het octrooi op Azactam in oktober 2005; de vraag of beperkende voorwaarden in de schuldverplichtingen nadelig voor Elan zullen zijn; de tendens in de richting van beheersing van zorg en kostenbeheersing in de gezondheidszorg, zoals Medicare en Medicaid; het potentiële effect van de Wet receptgeneesmiddelen, verbetering en modernisering Medicare (Medicare Prescription Drug, Improvement and Modernisation Act) van 2003; eventuele wetgeving met effecten op de prijzen en de vergoeding van farmaceutische producten, zowel binnenlands als buitenlands; het niet naleven van wetgeving omtrent provisies en onechte claims; het niet naleven van de betalingsverplichtingen in het kader van Medicaid en andere overheidsprogramma's; het risico van processen wegens productaansprakelijkheid en op andere gronden en de kosten van het voeren van verweer, en de risico's van nadelige uitspraken of schikkingen in verband met productaansprakelijkheid, octrooibescherming, overheidsonderzoeken en andere juridische procedures; de mogelijkheid van Elan om te haar octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten te beschermen; claims en andere aangelegenheden die zich mogelijk kunnen voordoen in verband met de veiligheid of effectiviteit van de producten of eventuele producten van Elan; schommelingen in de rentetarieven en valutakoersen; wet- en regelgeving van overheidszijde met effecten op binnenlandse en buitenlandse activiteiten, zoals fiscale verplichtingen; algemene veranderingen in de Amerikaanse, internationale en Ierse algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen; toenames van de kosten en uitgaven; veranderingen in de productmix; en de effecten van overnames, afstotingen, reorganisaties, terugroepingen van producten en andere bijzondere situaties. Een uitvoeriger lijst met beschrijvingen van deze risico's, onzekerheden en andere aangelegenheden is te vinden in het formulier 20-F van Elan voor het boekjaar tot en met 31 december 2004 en in haar "Reports of Foreign Issuer" in formulier 6-K, dat ingediend is bij de SEC. Elan aanvaardt geen verplichting om enige mededelingen omtrent de toekomst te actualiseren als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.  Elan beoordeelt voortdurend haar liquiditeitsbehoeften, kapitaalbehoeften en beschikbaarheid van middelen in het licht van, onder meer, alternatieve benuttingen van kapitaal, schuldaflossingsvereisten, de kosten van schulden en aandelenkapitaal en de geschatte toekomstige operationele cashflow. Elan kan extra kapitaal aantrekken, uitstaande schulden reorganiseren of herfinancieren, aanzienlijke bedragen van uitstaande schulden herinkopen, de verkoop van producten, belangen in dochterondernemingen, verhandelbare effecten of andere activa overwegen of een combinatie van dergelijke maatregelen of van andere stappen nemen om haar liquide en kapitale middelen te vergroten of te beheren. Dergelijke maatregelen of stappen, waaronder ook de verkoop van activa of de herinkoop van uitstaande schulden, kun relevantie bezitten. In de loop van de normale bedrijfsvoering kan Elan onderzoek doen naar toekomstige overnames van bedrijven of producten, kapitaalsuitgaven, investeringen en andere zakelijke mogelijkheden, en deze evalueren, bespreken en uitvoeren. In geval van toekomstige overnames, kapitaalsuitgaven, investeringen of andere zakelijke mogelijkheden kan Elan overwegen gebruik te maken van beschikbare contante middelen of extra kapitaal aan te trekken, ook door de emissie van extra obligaties.  Financiële resultaten van Elan over het eerste kwartaal van 2005  Bijlage I  In de vorige kwartalen en in overeenstemming met SFAS nr. 144 heeft Elan de resultaten en winsten of verliezen geboekt op de desinvestering van zijn gestaakte activiteiten, waaronder Elan Transdermal Technology, Athena Diagnostics, Elan Diagnostics, een fabricagedivisie in Italië, de pijnstillerportefeuille, Actiq(TM), de dermatologische productenportefeuille, Abelcet(TM) U.S. en Canada, Frova(TM), Myobloc(TM) en twee producten die op de markt waren gebracht in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, op de post Gestaakte activiteiten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening. Een analyse van de resultaten van de gestaakte activiteiten wordt hieronder gegeven.  Daarnaast heeft Elan een aantal andere activa en bedrijven verkocht (voornamelijk de franchise voor de primaire zorg, de Europese verkoop- en marketingdivisie en Zonegran), die in overeenstemming met SFAS nr. 144, niet zijn opgenomen in de Gestaakte activiteiten. Elan is van mening dat zij een blijvende wezenlijke betrokkenheid heeft bij de activiteiten van deze bedrijven, bijvoorbeeld via lopende toeleveringsovereenkomsten of formuleringsactiviteiten. -0- *T Drie maanden Gestaakte activiteiten (ongecontroleerd) zes maanden tot en met            tot en met 30 juni             30 juni 2004 2005           2004  2005 mln US$ mln U           mln US$ mln US$ ----------------------------------------------------------------------    Omzet 7,6   Omzet uit producten     23,4  -- 5,0   Omzet uit contracten     5,0  -- ------------           -------------- 12,6  -- Totaal omzet        28,4  -- ------------           --------------    Bedrijfskosten 5,2   Kosten van verkochte goederen   13,1  -- 3,5 (0,4) Onderzoek en ontwikkeling     5,6  (0,5) 1,2   Verkoop, algemeen en administratief  6,8  0,3    Netto (opbrengst)/verlies op desinvesteringen 14,8 (0,2)           15,3  (0,2) ------------           -------------- 24,7 (0,6) Totaal bedrijfskosten     40,8  (0,4) ------------           -------------- (12,1) 0,6 Bruto winst/(verlies)     (12,4)  0,4 0,3   Netto investeringswinst     0,4  -- ------------           ---------------    Netto inkomsten /(verlies) uit gestaakte (11,8) 0,6 activiteiten voor belasting   (12,0)  0,4  --   Voorziening voor belasting     --  -- ------------           ---------------    Netto inkomsten /(verlies) uit gestaakte (11,8) 0,6 activiteiten       (12,0)  0,4 ======= =======          ======= =======    Niet-GAAP financiële gegevens    EBITDA    Netto winst /(verlies) uit gestaakte (11,8) 0,6 activiteiten       (12,0)  0,4    Afschrijvingen opgenomen 0,2    in de bruto winst /(verlies)   1,1  --    Afgeschreven omzet opgenomen in de totale (4,6)   omzet         (4,6)  -- ------------           -------------- (16,2) 0,6 EBITDA         (15,5)  0,4 ------------           --------------- 14,8 (0,2)Netto (winst)/verlies op desinvesteringen 15,3 (0,2) (0,3) -- Netto investeringswinst     (0,4)  -- ------------           --------------- (1,7) 0,4 Aangepaste EBITDA       (0,6)  0,2 ======= =======          ======= =======  Bijlage II drie maanden tot en met      zes maanden tot en met 30 juni 2005          30 juni 2005 Tysabri overig totaal      Tysabri overig totaal mln US$ mln US$ mln US$      mln US$ mln US$ mln US$ ----------------------------------------------------------------------       Omzet (1,3) 112,9 111,6 Omzet uit producten (1) 11,6 195,4 207,0 1,7  5,3  7,0 Omzet uit contracten  3,7 10,6  14,3 -------------------        ------------------- 0,4 118,2 118,6 Totaal omzet    15,3 206,0 221,3 -------------------        -------------------      Bedrijfskosten      Kosten van verkochte (0,5) 40,2 39,7 producten(2)   24,8 76,5 101,3      Verkopen, algemeen      en 18,4 73,0 91,4 administratief (3)  49,2 146,2 195,4      Onderzoek en 19,5 44,8 64,3 ontwikkeling   36,9 83,3 120,2      Netto opbrengst op      desinvesteringen -- (21,0) (21,0)       -- (65,1) (65,1)      Reddingsplan en      andere belangrijke --  (0,9) (0,9) kostenposten    -- (0,9) (0,9) -------------------        -------------------      Totaal bedrijfskosten 37,4 136,1 173,5       110,9 240,0 350,9 -------------------       ------------------- (37,0) (17,9) (54,9) Bruto verlies   (95,6) (34,0) (129,6) 0,5 30,2 30,7 Afschrijvingen   1,0 64,2  65,2 (1,7) (11,6) (13,3) Afgeschreven   (3,7) (21,2) (24,9)     vergoedingen Netto opbrengst op       desinvesteringen -- (21,0) (21,0)       -- (65,1) (65,1)      Ontvangen en --  0,7  0,7 uitgestelde omzet  --  0,7  0,7      Reddingsplan en       andere       belangrijke --  (0,9) (0,9) kostenposten    -- (0,9) (0,9) -------------------     ------------------- (38,2) (20,5) (58,7) Aangepaste EBITDA  (98,3) (56,3) (154,6) ======== ========= ======     ======= ========= ======= (1) De opbrengst uit de omzet van Tysabri in de zes maanden tot en met  30 juni 2005, is exclusief $17,7 miljoen voor retouren in verband  met de terugroeping van het product. (2) De kosten van verkopen voor Tysabri in de zes maanden tot en met  30 juni 2005 omvat ook $14,0 miljoen aan afschrijving op voorraden  in verband met de vrijwillige staking van de verkoop van Tysabri. (3) Algemene en concernkosten zijn niet toegerekend aan Tysabri. *T  --30--AM/ny*  CONTACT: Elan Corporation, plc    Beleggersrelaties:    Emer Reynolds, 353-1-709-4000    of    Chris Burns, 800-252-3526    of    Mediarelaties:    Davia Temin or Brian McGlynn, 212-407-5740    of    Elizabeth Headon, 353-1-498-0300 

Deel: ' Elan rapporteert financiële resultaten over tweede kwartaal 2005 '
Lees ook