Ingezonden persbericht


N I E U W S U I T D O E L

Electronische nieuwsbrief van Doel 2020 - 24 juni 2002 - nr. 3/02

I N H O U D :


. Editoriaal: Doelenaars staan er nog altijd alleen voor
. Scheldewijdingsfeesten gaan door op 4 augustus
. 81 kandidaat-inwoners voor Doel

. De Putten wordt illegaal vernield

. 11 juliviering en burenfeest

. De mythe van de loutere procedurefout

. Klacht tegen Indaver afvaloven nabij Doel

EDITORIAAL: DOELENAARS STAAN ER NOG ALTIJD ALLEEN
VOOR

Drie jaar zit er nu een regering in het zadel met daarbij regeringsleden
van Agalev en Spirit. Partijen die ooit beweerden het onvoorwaardelijk voor Doel op te nemen. Twee jaar is nu het fameuze Doelakkoord "in werking" dat Doel - althans tijdelijk - leefbaar moet houden. Maar daar is op het terrein weinig van te merken. Alsof er niets gebeurd is gaat men onverminderd door met mensen aan te zetten tot verhuizen; worden werken aangevat die niet vergund zijn en worden boeren weggepest.

Wat moet doorgaan als woonrecht is niets meer dan een schaamlap en er wordt gesproken over huizen afbreken alsof er nooit een Doelakkoord geweest is. Doel heeft weliswaar al meer dan een jaar een "opbouwwerker". Maar van enige opbouw heeft nog niemand iets gemerkt.

Alles wat ten gunste van Doel kan ondernomen worden zit momenteel in handen van diegenen die het dorp en de streek onder het zand willen steken. Zelfs over het woonrecht wordt meebeslist door de ingenieurs van het Deurganckdok... Maar geen van de Agalev- of Spirit-excellenties die daar wat aan doet, laat staan vanuit zijn of haar kabinet eens iets onderneemt voor de meest bedreigde gemeenschap in Vlaanderen. Dat zou nochtans niet zo moeilijk zijn, maar het is duidelijk dat voor betrokkenen Doel al lang geen punt meer is.

Ook bij de gemeente Beveren die na het nooddecreet forse taal had laten horen, is het erg stil geworden. Ondanks alle beloften stapt de gemeente niet naar het Arbitragehof en legt zij zich feitelijk neer bij de vernietiging van een deel van haar gemeente.

Het contrast met de hardnekkigheid van de Doelenaars die hun juridische strijd onverminderd verder zetten, is groot. In kortgeding werd een nieuwe procedure bij de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde afgewezen. Maar de advocaten van Doel 2020 o.l.v. Matthias Storme startten echter ook een procedure tegen het nooddecreet bij het Arbitragehof. En bij de Raad van State werd een verzoekschrift tot schorsing en nietigverklaring ingediend voor de acht bouwvergunningen die afgeleverd werden op grond van het nooddecreet (en later bij decreet bekrachtigd).

Ondertussen wachten wij nog altijd op de uitspraak van de Raad Van State inzake de vraag tot schorsing van de tweede gewestplanwijziging. En lopen er klachten tegen de demping van specie uit het Delwaidedok op linkeroever en tegen de vernietiging van natuurwaarden aan het natuurgebied De Putten.

Het mag duidelijk zijn dat wij de strijd allerminst opgeven. Het ware wijs indien de dames en heren politici daar rekening mee zouden houden.

Doel 2020

SCHELDEWIJDINGSFEESTEN GAAN DOOR


-- Even zag het er naar uit dat de Scheldewijdingsfeesten dit jaar in het water zouden vallen. Maar dankzij een extra inspanning van het Beverse gemeentebestuur, het Scheldewijdingscomite en Doel 2020 kunnen de duizenden dagtoeristen op zondag 4 augustus toch weer genieten van de Scheldewijding en de Doelse Feesten. ---

Het Scheldewijdingscomite blijft verantwoordelijk voor de misviering en de bootwijding, en yachtclub WSV Noord neemt als steeds de vlootshow voor zijn rekening. Een nieuw comite onder leiding van Doel 2020 zorgt dan voor een groots volksfeest in de namiddag onder de naam "Doelse Feesten". Alle betrokkenen engageerden zich om het feest in de beste verstandhouding te laten verlopen.

PROGRAMMA:


- vanaf 10u is de dorpskom verkeersvrij; parking beschikbaar aan de rand
- doorlopend tot 18u: rommelmarkt, ambachtenmarkt, infostands van verenigingen, eetkraampjes, kindermolen

- tentoonstellingen in 't Hooghuis, De Doolen en het Ontmoetingscentrum

- 11u: misviering

- 12u: vertrek van de fanfare naar de Scheldedijk met aansluitend bootwijding en vlootshow

- 13u: start van de Doelse Feesten met doorlopend animatie en muziek in de straten van Doel, rondgang van verschillende muziekkorpsen, kindertheater Het Koffertje, demonstratie van aloude kruisboogschuttersgilde St-Joris uit Dendermonde.

- 17u: Drums for Nature, indrukwekkend percussieoptreden in De Doolen; aansluitend optredens van verschillende groepen.

Deze vernieuwde editie wordt om van te smullen. U bent van harte welkom.

Wie wil deelnemen aan de rommelmarkt of ambachtenmarkt, kan dit enkel door vooraf contact op te nemen met het secretariaat: Rudi Van Buel, Engelsesteenweg 80, 9130 Doel, tel. 03-575 88 11, doel_forever@belgium-mail.com.

DE PUTTEN WORDT ILLEGAAL VERNIELD


- Begin juni begon een aannemer in opdracht van het Vlaams Gewest een 25 m brede dijk aan te leggen in het natuurgebied Putten-Plas, ten zuiden van het Doeldok. De vergunning daarvoor blijkt alweer niet in orde te zijn. ---

Putten-Plas is havengebied volgens het gewestplan maar zou omwille van zijn natuurwaarde en als buffer voor het natuurreservaat De Putten zo lang mogelijk bewaard moeten blijven. Verontruste buurtbewoners verwittigden het gemeentebestuur en de politie, maar die traden tot hiertoe niet op. Ook Natuurpunt, dat De Putten beheert, wil "hierover geen oorlog ontketenen"...

Intussen liet schepen Boudewijn Vlegels (Kartel) weten dat het gaat om de versteviging van een dijk om daarna het gebied te kunnen opspuiten. Dat gebeurt in overeenstemming met de bouwvergunning voor het Deurganckdok, die voorziet in de volledige ophoging van Putten-Plas met slib uit dat dok. De dijkverstevigingswerken gebeuren volgens schepen Vlegels echter met een "grondreserve" van het Verrebroekdok, wat dus niet kan. Bovendien vinden er verschillende inbreuken plaats op het milieudecreet en het vegetatiebesluit.

Inwoners dienden intussen klacht in tegen de opdrachtgever van de werken en de advocaten van Doel 2020 stelden de gemeente in gebreke voor het niet nakomen van de zorgplicht inzake vermijdbare schade aan natuurwaarden.

SLIB VAN RECHTEROEVER NAAR LINKEROEVER !

Momenteel wordt slib afkomstig van het Delwaidedok (op de rechter Scheldeoever) opgespoten op de terreinen rond het Verrebroekdok (op de linkeroever). Inderdaad: opnieuw zonder vergunning. Er werd klacht ingediend maar de gemachtigde ambtenaar van de provincie vindt de belangen te groot om iets te ondernemen tegen de illegale werken.


---
81 KANDIDAAT-INWONERS VOOR DOEL


-- De Intercommunale Land van Waas vertelt overal dat het woonrecht in Doel "geen succes kent". De waarheid is echter dat diezelfde Intercommunale het woonrecht saboteert. Dat wordt nu ook bewezen door een intern document. ---

Half juni hadden al 81 gezinnen hun kandidatuur gesteld voor een woning in Doel. Als als die mensen zouden toegelaten worden, zouden er zelfs geen huizen genoeg zijn in het dorp. Maar van die 81 kandidaten kregen er, na een klein jaar van treuzelen en administratieve pesterijen, nog maar zeven een huis toegewezen.

Uit een intern document van de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas (verschenen in De Wase Koerier, 26.04.02), blijkt dat die het woonrecht saboteert. De Intercommunale deelt de vele aanvragen in vier categorieen in. Wie zich liet onteigenen komt terecht in categorie 2. Wie al in Doel woont krijgt een 3, wie in de omgeving werkt een 4. En wie niet in deze categorieen valt krijgt de stempel "niet prioritair" en wordt gewoon niet meer aangeschreven. Daarnaast stelt de Intercommunale maar een handjevol huizen ter beschikking (in april waren dat er 16), terwijl tientallen huizen staan te verkrotten.

Eind mei had de Intercommunale nauwelijks 27 van de goedgekeurde kandidaten (op dat moment 46), effectief een huis aangeboden. En zelfs dan blijft de tegenwerking duren. Mensen die een huis met tuin vroegen kregen er een voorgesteld zonder tuin. Iemand die zijn bejaarde vader wilde huisvesten in het leegstaande huis naast zijn eigen woonst, kreeg nul op rekwest omdat het huis "niet in het aanbod zit". Een ander kwam terecht in een huis waar geen warm water was.

Dit is onaanvaardbaar. Doel 2020 eist dat de regeringspartijen, die het Doelakkoord ondertekenden, het bewoningsrecht in handen geven van de lokale overheid. Doel 2020 vraagt tevens dat er maatregelen komen om het (bewuste) verval en de aftakeling van leegstaande woningen tegen te gaan.


---
11 JULI-VIERING EN BURENFEEST IN DOEL

De Vlaamse feestdag wordt in Doel gevierd op woensdag 10 juli. Het feest neemt een aanvang om 19u in een tent in gemeenschapshuis De Doolen. Daar houden Mattias Storme (Doel 2020-advocaat), eresenator Ferdinand De Bondt en Doel 2020-woordvoerder Jan Creve een toespraak, opgeluisterd met muziek van Twalseree en Volle Maan.

VLAANDEREN FEEST! BURENFEEST IN DOEL

Op woensdag 10 juli heeft in De Doolen een burenfeest plaats met barbecue en muziekoptredens. Prijs: 5 euro voor kinderen, 10 euro voor volwassenen. Voor de barbecue is inschrijven en vooraf betalen wel nodig, telefoneer naar Myriam Rijssens (03-575 88 11) of Marina Apers (03-575 88 62), of mail naar doel_forever@belgium-mail.com.


---
DE MYTHE VAN DE LOUTERE PROCEDUREFOUT


-- In de Juristenkrant stelden Rogier de Corte en Flip Voets dat "de vernietiging van de bouwvergunning van het Deurganckdok de gemeenschap miljarden heeft gekost vanwege het niet naleven van formele voorschriften van een bouwaanvraag". Matthias Storme weerlegt die mythe. ---


1. Het is juist dat de eerste gewestplanwijziging, die Doel van de kaart
veegde, en een op grond daarvan afgeleverde bouwvergunning, onwettig werden geacht wegens een zgn. procedurefout, maar dan niet in de zin van een vergissing in de vormvoorwaarden voor de bouwaanvraag, maar wel wegens "haastwerk" van de Vlaamse regering. Die wou absoluut nog enkele dagen voor de verkiezingen (1999) - in een periode waarin er geen parlementaire controle was - de zaak forceren, en gaf daarom de Raad van State niet de normale tijd voor een advies. Tegen die gewestplanwijziging en bouwvergunning werden daarnaast ook vele andere middelen aangevoerd, onder andere schending van Europese richtlijnen - schending die intussen is toegegeven door de Vlaamse overheid.


2. Grotendeels hetzelfde geldt voor de tweede bouwvergunning (2000). Dat die eveneens geschorst werd door de Raad van State was al evenzeer het gevolg van haastwerk. Na stillegging van de werken heeft men halsoverkop een nieuwe bouwvergunning afgeleverd. Ook hier had dit met meer te maken dan het niet naleven van formele voorschriften in de bouwaanvraag. De Raad van State oordeelde dat de beslissing inhoudelijk onzorgvuldig was: er was immers onvoldoende rekening gehouden met belangrijke elementen als de leefbaarheid van Doel, de milieu-effecten etc..

Ook hier geldt dat daarnaast een hele reeks andere middelen werden aangevoerd, waarvan de meeste niets met vormvoorschriften te maken hebben, maar bv. ook met grondrechten en met Europese regels van natuurbehoud (habitatrichtlijnen). De overheid is wegens de schending van die laatste herhaaldelijk door de Europese Commissie in gebreke gesteld en uiteindelijk ook gedagvaard voor het Europees Hof van Justitie. In het zgn. nooddecreet is men halsoverkop ten dele aan de bezwaren van Europees recht tegemoet gekomen. Daarbij gaf men toe dat de vorige beslissingen niet voldeden aan de Europese normen.


3. De miljardenput van het Deurganckdok is door bepaalde kringen doelbewust cijfermatig opgeblazen; de cijfers die eerder naar voor werden geschoven zijn intussen in de stukken van de overheid zwaar naar beneden gecorrigeerd, nadat wij de onjuistheid ervan hadden aangetoond.

Conclusie: de miljardenput van het Deurganckdok is niet het gevolg van het niet naleven van formele voorschriften van een bouwaanvraag, maar op de eerste plaats van een reeds 20 jaar (sinds 1982 !) durend tekortschieten in de omzetting en toepassing van Europees natuurbehoudsrecht. De put is ook een gevolg van de totaal irresponsieve wijze van besluitvorming over de hoofden van de betrokken inwoners, landbouwers en natuurverenigingen heen.

Schandalig hierbij is niet dat mensen wiens dorp met een potloodstreepje van een havenbaron van de kaart geveegd wordt, of die geterroriseerd worden door onteigeningsambtenaren, de onwettige werken proberen te stoppen. Schandalig is veeleer de arrogante weigering om met het dorp Doel rekening te houden, en de al 30 jaar durende houding van Antwerpse politici om megalomane expansieplannen, die al vaak tot nutteloze werken hebben geleid, te identificeren met het algemeen belang. Hoeveel miljarden zouden niet uitgespaard zijn als het ongebruikte Doeldok wegens een procedurefout gestopt was?


---
KLACHT TEGEN INDAVER AFVALOVEN NABIJ DOEL

Minister Dua leverde een milieuvergunning af voor een nieuwe afvaloven van Indaver in Doel. Daarmee gaat ze in tegen een negatief advies van de afdeling Preventieve Gezondheidszorg van de Vlaamse Gemeenschap. De regio's Antwerpen en Zwijndrecht zijn immers aangeduid als speciale beschermingszone m.b.t. luchtverontreiniging. De oven komt op zo'n kleine kilometer van Doel-dorp. Het Vlaams Platform voor Milieu en Gezondheid trekt naar de Raad van State om de vergunning te laten nietig verklaren. Volgens het Platform is kan de Vlaamse overheid, die meerderheidsaandeelhouder is in Indaver, dit dossier niet objectief beoordelen. Meer info op
www.milieugezondheid.be.


---

- K O R T E B E R I C H T E N -

AGENDA DOEL: tot september: rommelmarkt op elke eerste zondag van de maand (info: Steve Fierlefijn, 0473-29 74 52) -- zondag 7 juli: kermis te Doel met grote rommelmarkt (8-18u); straatanimatie en tentoonstelling van oude postkaarten (Doel-Kieldrecht-Prosperpolder) in De Doolen -- 10 juli: jaarmarkt -- 10 juli: viering Vlaamse feestdag met toespraken, muziek en burenfeest (in De Doolen) -- 20 juli: De Doolen open vanaf 20u -- 4 augustus: Scheldewijding en Doelse Feesten met rommelmarkt, demonstratie oude ambachten, muziek en straatanimatie.

DE DOOLEN ELKE DERDE VRIJDAG OPEN: Vanaf nu is het gemeenschapshuis De Doolen geopend elke derde vrijdag van de maand. U kan er terecht voor een drankje en een babbel.

DOEL 2020 BEZOEKT DE KALOOT: Op 1 juni bezocht een tiental leden van Doel 2020 het bedreigde Scheldestrand 'De Kaloot' in Borssele. Zij maakten er kennis met de rijke fauna en flora van het strand. F. Van Nieulande, auteur van het wetenschappelijk tijdschrift 'De Kreukel', gaf deskundige uitleg over fossielen en schelpen.

PENDELBUS TUSSEN DOEL EN KIELDRECHT: Het schepencollege van Beveren bereikte een akkoord met De Lijn om speciale pendelbussen in te leggen tussen Doel en Kieldrecht centrum. Zo kunnen de Doelenaars opnieuw boodschappen doen, aangezien er in Doel geen winkels meer zijn. Nu rijdt er enkel in de spitsuren een bus naar Doel, in de toekomst zal dat op sommige dagen ook in de daluren zijn.

DOEL OP NEDERLANDSE TV: Op 23 mei kwam een cameraploeg van de Nederlandse KRO een hele dag filmen in Doel. Dat resulteerde in een een uur durende televisiereportage.

NIEUWE WANDELBROCHURE DOEL: De toeristische dienst van Beveren heeft voor elke deelgemeente een wandelfolder uitgegeven. "Wandelen in Doel en Prosperpolder" is geschreven door Wim Heylen en bevat een dorpswandeling en een Prosperpolderwandeling. Prijs: 1 euro, verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme, Markt 2, 9120 Beveren, tel.: 03-750 15 80, beveren@pophost.cevi.be.

WEER SCHEEPSWRAK IN DEURGANCKDOK: Eind juni zijn tijdens graafwerken aan de oostelijke kaaimuur van het Deurganckdok weer eikenhouten resten van een middeleeuws schip gevonden. Twee jaar terug werd er al een bijna intacte kogge opgegraven. Ook nu gaan de archeologische diensten de resten opgraven.

WINDMOLENS IN DE HAVEN: De electriciteitsproducenten willen 50 windsmolens in de Antwerpse haven plaatsen. Volgens Herman Van Goethem, bedrijfshoofd electriciteitsvoorziening van het Havenbedrijf, vallen de beste plekken in gebieden waar vogelrichtlijnen gelden. "Molens kan je niet naast een dok zetten", aldus Van Goethem, "dat zou de havenactiviteit in het gedrang brengen".


---

- C O L O F O O N -

Verantwoordelijke uitgever: Ferdinand De Bondt, Pr. Josephine- Charlottelaan 31, 9100 St-Niklaas

INFO DOEL 2020


- Algemeen adres (ook voor abonnementen 'Nieuws uit Doel'): Doel 2020, Rudi Van Buel, p/a Engelsesteenweg 80, 9130 Doel, tel. 03-575 88 11 (na 18u), e-mail: doel_forever@belgium-mail.com
- Bankrekening: 418-6058891-29 van Doel 2020, Oud-Arenberg 111, 9130 Kieldrecht

- Redactie 'Nieuws uit Doel': Paul Maes, Nijken 18, 9400 Denderwindeke, tel. 054-34 20 61, e-mail: nieuwsuitdoel@advalvas.be.
- Voordrachten: Jan Creve, Oud-Arenberg 111, 9130 Kieldrecht, tel. 03- 773 28 33, jan.creve@yucom.be.

- Actiemateriaal en documentatie: Marina Apers, Scheldemolenstraat 61, 9130 Doel, tel. + fax 03-575 88 62

- Wandelingen en dagprogramma's: Maurice Vergauwen, Camermansstraat 12, 9130 Doel, tel. 03-575 81 71

- Recht voor Doel: mr. Matthias Storme; mr. Fred Van Raemdonck (coordinator), Amerikalei 196 (bus 4), 2000 Antwerpen, tel. 03-213 32 20, fax: 03-227 44 34, e-mail: rechtvoordoel@advalvas.be.
- Gemeenschapshuis De Doolen, Engelsesteenweg 8 te Doel: open elke derde vrijdag van de maand. Voor gebruik: tel. Johan De Vriendt, 0479- 99 06 71.

- Internet: www.doel2020.org.


---
RECHT VOOR DOEL

Doelenaars kunnen gratis terecht bij de advocaten van Doel 2020 voor juridische hulp of advies i.v.m. onteigeningen of huurproblemen. Meldt u bij Marina Apers (Scheldemolenstraat 61, tel. + fax: 03-575 88 62) of Maurice Vergauwen (Camermansstraat 12, 03-575 81 71), die de zaak zullen doorspelen aan onze advocaten. U kan ook de coordinator van Recht voor Doel contacteren: mr. Fred Van Raemdonck, Amerikalei 196 (bus 4), 2000 Antwerpen, tel. 03-213 32 20, fax: 03-227 44 34, e-mail: rechtvoordoel@advalvas.be.


---
HELP ONS HET NOODDECREET TE VERNIETIGEN

Doel 2020 komt in haar conflict met de Vlaamse overheid opnieuw voor een reeks van procedures te staan. Die succesvolle strijd konden wij tot hiertoe enkel voeren dankzij uw steun. Langs deze weg willen wij opnieuw een beroep doen op uw vrijgevigheid. Wil u ook meehelpen om het nooddecreet te laten vernietigen? Steun ons dan op rek. nr. 418- 6058891-29 van Doel 2020, Oud-Arenberg 111, 9130 Kieldrecht, met vermelding "Procedures". Vanaf 60 euro (2.420 fr) krijgt u een exemplaar van het boek "Doel moet blijven!" van Ferdinand De Bondt, Jan Creve en Bart Martens cadeau.


---
EEN DAG IN DOEL - VOOR GROEPEN

Wil u met uw vereniging of vrienden een aangename dag doorbrengen in het pittoreske Doel en in de Scheldepolders? Doel 2020 organiseert voor groepen een volledig dagprogramma, dat u zelf kan samenstellen: een bezoek aan het Verdronken Land van Saeftinge, de kerncentrale, een rondleiding in het dorp, een fietstocht langs de Schelde etc. Onze gidsen- inwoners leiden u door hun dorp tot aan de werf van het Deurganckdok, en besluiten de dag in de voormalige gemeenteschool die vorig jaar door actievoerders werd gerestaureerd tot een gemeenschapscentrum. Er is ook een tentoonstelling over de strijd voor Doel te zien. Desgewenst leggen wij voor u contacten met een cafe, een restaurant enz. Meer informatie: Maurice Vergauwen, Camermansstraat 12, 9130 Doel, tel. 03-575 81 71, doel_forever@belgium-mail.com

Deel: ' Electronische nieuwsbrief Doel 2020 - 24 juni 2002 - nr. 3/02 '
Lees ook