Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Elektriciteitsproducenten gaan meewerken aan oplossing diermeelprobleem

Dit is een gezamenlijk persbericht van EnergieNed en het Ministerie van LNV

27 augustus 2001 - Elektriciteitsproducenten zijn bereid mee te werken aan het oplossen van het diermeelprobleem door het diermeel in hun kolencentrales bij te stoken. De ministers Borst, Brinkhorst en Pronk hadden de producenten eerder in een gezamenlijke brief gevraagd om hun medewerking bij het oplossen van het probleem. Nederland kent een grote hoeveelheid overtollig diermeel, nu dit niet langer in veevoer mag worden verwerkt. Proeven wijzen uit dat het diermeel zonder gevaar voor de volksgezondheid, of technische problemen kan worden verstookt. De electriciteitsproducenten beginnen met bijstoken zodra de provincie waarin zij gevestigd zijn, akkoord is en de benodigde technische aanpassingen zijn aangebracht.

Volksgezondheid en Milieu
De verbranding geschiedt op een dusdanig hoge temperatuur (1400ºC ) dat eventueel aanwezige eiwitten die BSE-besmetting zouden kunnen veroorzaken, volledig zullen zijn vernietigd. Deze eiwitten waren bij het verwerken tot diermeel al voor 99% gereduceerd. In de kolencentrale 'Maasvlakte' van E.ON Benelux, wordt al sinds april van dit jaar bij wijze van proef diermeel bijgestookt. De proef wees uit dat het technisch mogelijk is en dat emissies vergelijkbaar zijn met die van kolenstook. De emissies vertonen weliswaar een iets hogere uitstoot van chloriden, maar deze overschrijden niet de norm. Afwijkingen van de emissies vallen binnen de marges die bestaan vanwege het verschil in kolenkwaliteiten.

In Duitsland en Frankrijk is het bijstoken in kolencentrales en cementovens al enige tijd dagelijkse praktijk. Voordat de elektriciteitsproducenten ook in Nederland tot de bijstook van diermeel kunnen overgaan, moeten zij nog wel toestemming krijgen van de provinciale overheden. Deze volgen de uitkomsten van de proeven inmiddels met belangstelling en laten zich goed informeren over de veiligheids- en milieuaspecten. De provincies komen onafhankelijk van de rijksoverheid tot hun beslissing een vergunning te verlenen.

Algeheel diermeelverbod
Sinds 1 januari 2001 is voer met diermeel van zoogdieren in heel Europa niet alleen verboden voor herkauwers, maar voor alle landbouwhuisdieren, dus ook voor varkens en kippen. Het doel van die maatregel was te voorkomen dat runderen na het eten van veevoer met verontreinigd diermeel besmet raken met BSE. De ziekte BSE wordt in verband gebracht met een nieuwe variant van de hersenziekte Creutzfeldt-Jakob (vCJD). In Nederland is vCJD is tot op heden niet aangetroffen.

Door heel het land ligt momenteel een diermeelvoorraad van ongeveer 110.000 ton opgeslagen. Per week verwerkt het destructiebedrijf Rendac 17.000 ton aan slachtafval en kadavers tot diermeel. Dit levert ongeveer 4.600 ton diermeel per week op. Op dit moment is er een situatie bereikt waarin er evenveel diermeel wordt geproduceerd als vernietigd. Het overgrote deel van de vernietiging vindt plaats in buitenlandse verbrandingsinstallaties, zoals kolencentrales en cementindustrie. Een klein deel van het diermeel, het materiaal waarvan zeker is dat het geen ziekmakers bevat, wordt afgezet naar de huisdiervoedingsindustrie. Dankzij de inzet van de Nederlandse elektriciteitsproducenten zal de berg diermeel worden weggewerkt en wordt Nederland minder afhankelijk van het buitenland. Het zal nog geruime tijd duren voordat de hele berg diermeel is weggewerkt.

Nadere informatie over diermeel is te vinden op de website van het Ministerie van LNV : www.minlnv.nl/bse Particulieren met vragen over diermeel kunnen tijdens kantooruren bellen met de Infotiek (informatielijn) van het Ministerie: 070-378 4062

Deel: ' Elektriciteitsproducenten werken aan diermeelprobleem '
Lees ook