Amsterdam RAI


LandbouwRAI 99

Date: 17-11-98

Vakjury prijst innovatiegehalte van inzendingen
ELF INNOVATIES LANDBOUWRAI 99 GENOMINEERD VOOR RAI/BOERDERIJ AGRO AWARD

Tijdens LandbouwRAI 99 tonen zo'n 300 bedrijven hun nieuwste producten, waaronder de nodige primeurs. Die noviteiten dingen mee naar de RAI/Boerderij Agro Award, een prestigieuze prijs die door een vakjury wordt toegekend aan de meest opvallende noviteiten die getoond worden op de LandbouwRAI. De jury bekeek 150 ingezonden noviteiten en beoordeelde in welke mate ze vernieuwend zijn voor de agrarische sector. Verder werd bij de beoordeling aandacht besteed aan het innovatief karakter, de behoeften en het belang van de gebruikers, en aspecten van veiligheid, gebruiksgemak en milieu. Volgens het juryrapport vertoont de kwaliteit van de ingezonden noviteiten een stijgende lijn. "Wij waren tevreden over het innovatiegehalte van de inzendingen, dat duidelijk een stijgende lijn laat zien en stapsgewijs verbeteringen vertoont in de goede richting. We zijn na rijp beraad dan ook tot elf nominaties gekomen."

Vakjury

De jury bestaat uit de voorzitter de heer Jongebreur, directeur van DLO Onderzoeksinstituut IMAG. Daarnaast uit de heren Hoenderken (oud medewerker IKC Landbouw), Krebbers (DLV Wageningen), Zijlstra (Federatie Agrotechniek) en Huisman (Landbouw Universiteit Wageningen).

Uitreiking tijdens officiële opening

Tijdens de officiële opening van de LandbouwRAI, op maandag 18 januari, wordt bekendgemaakt welke van de elf genomineerden een RAI/Boerderij Agro Award ontvangen en welke producten een eervolle vermelding. Voor de derde achtereenvolgende keer worden de Awards toegekend in vier categorieën: 'akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt', 'weidebouw', 'rundveebedrijfsuitrusting' en 'boom-, sier- en fruitteelt'. De volgende elf producten zijn genomineerd.

Genomineerden categorie 'akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt'

Agrifac spuitmachine
Een van de grootste problemen bij brede spuitmachines zijn bewegingen, die ontstaan door hobbels en kuilen in de spuitsporen. Bij het eerste ontwerp van het onderstel voor de Agrifac zelfrijdende spuit werd een aanzienlijk deel van de bewegingen weggedempt. Bij de nieuwste ontwikkeling is de bovenbouw nog onafhankelijker opgesteld van het rijdende deel, waardoor tijdens het spuiten de brede boom zowel in horizontale als verticale richting nauwelijks meer beweegt. Eindoordeel: Agrifac heeft in twee fasen een duidelijk positieve bijdrage geleverd aan een gewasbescherming, door slingeren en zwiepen sterk te beperken en daardoor de dosering op elke plek gelijk te houden.

Cappon ploegsnedeverkleiner
Als in het najaar zware grond wordt geploegd, liggen de ploegsneden in strakke riemen. Door de weersomstandigheden in de daaropvolgende periode verweert de bovenste grondlaag. Bij het vlaktrekken van de grond in het voorjaar valt de verweerde grond in de gaten en wordt de bovenste laag een samenstel van verweerde en onverweerde grond. Dit veroorzaakt problemen bij het zaaien en soms ook onregelmatigheden bij de opkomst. Door de roterende schijven van de ploegsnedeverkleiner worden de grondbalken bij het ploegen versneden en krijgt de bovenlaag een meer uniforme structuur. De verwering van de bovenlaag is veel gelijkmatiger. Bij de voorjaarsgrondbewerking ontstaat daardoor een veel homogener zaaibed, waardoor de opkomst gelijkmatiger zal zijn en daarmee ook het verdere groeiverloop.
Eindoordeel: de ploegsnedeverkleiner draagt in een zeer vroeg stadium bij aan verbetering van het zaaibed en daarmee aan een gelijkmatiger opkomst en groei en gunstige omstandigheden voor o.a. mechanische onkruidbestrijding.

Klepp-trekkerstoel
Een van de werkzaamheden die veel tijd kost, is ploegen. Bij de gebruikelijke wijze van ploegen lopen de wielen van de trekker aan een zijde door de voor. De trekker helt naar een zijde over. Met de trekker staat ook de stoel scheef. De bestuurder zit dus langdurig in een ongemakkelijke houding. Importeur Eblo brengt met de nieuwe Klepp-stoel een systeem op de markt, dat de stoel automatisch rechtop houdt tot een maximale hoek van 11 graden naar links en naar rechts. Daarmee blijft de bestuurder met een rechte rug ploegen. Eindoordeel: de Klepp-trekkerstoel met automatische correctie van scheefstaan levert een goede bijdrage aan verbetering van arbeidsomstandigheden.

Kress Vingerweeder Voor een afdoende onkruidbestrijding moeten ook de onkruiden in de gewasrij worden verwijderd. In het kader van de vermindering van middelgebruik bij voorkeur ook mechanisch. In handwerk vraagt dit veel arbeidsinzet, waardoor het in de praktijk maar zeer beperkt wordt toegepast. De Kress Vingerweeder, geïmporteerd door Frato, maakt het echter mogelijk het onkruid in de gewasrij mechanisch afdoende te bestrijden met beperkte extra arbeidsinzet en een aanzienlijk hogere capaciteit. Praktijk- en onderzoekservaringen bij toepassing in snijmaïs- en een aantal akkerbouw- en groentegewassen zijn positief. Het is daarmee in veel gevallen een goed alternatief van een rijenbespuiting.
Eindoordeel: met de Kress Vingerweeder - in combinatie met een strokenschoffel - is de mogelijkheid van volledige mechanische onkruidbestrijding duidelijk toegenomen.

Zinger gewasgeleide schoffel
Vermindering van het gebruik en afhankelijkheid van herbiciden is een belangrijke doel voor de landbouw, met name in de maisteelt. Als het resultaat van een bespuiting met een lagere dosering onvoldoende is, kan dit meestal zonder extra middelgebruik worden gecorrigeerd met de schoffel. Steeds meer bedrijven stappen over op een biologische teelt, waarbij ze volledig zijn aangewezen op mechanische onkruidbestrijding. Schoffelen wordt daardoor steeds belangrijker. Voorwaarde voor een brede toepassing is een hoge capaciteit en dat de onbewerkte strook naast de gewasrijen zo klein mogelijk blijft. De gewasgeleide schoffel van Zinger Mechanisatie BV brengt daarin een duidelijke verbetering. De schoffels zijn zodanig geconstrueerd en bewegend bevestigd dat ze zichzelf zo dicht mogelijk naar de plantrijen toe bewegen. De geleidestrippen, die zich afsteunen tegen de gewasplanten, voorkomen dat de maisplanten worden beschadigd. Zonder bezwaar kan de afstand van de schoffelmessen tot de gewasrijen worden verminderd tot 5-8 cm. Hierdoor wordt het bewerkingspercentage van de grond verhoogd van 70 naar 90;. Het aantal onkruiden tussen de planten in de rij wordt daarmee aanzienlijk beperkt. Bij een eventuele rijenbespuiting is de te bewerken strook smaller en is dus minder middel nodig. Tevens is bij het schoffelen een hogere werksnelheid mogelijk zonder extra risico van gewasbeschadiging, waardoor de capaciteit toeneemt. Eindoordeel: de geleide schoffel, die door Zinger Mechanisatie BV samen met dhr. Broekema is ontwikkeld, geeft een duidelijk positieve impuls aan de toepassing van schoffels in de onkruidbestrijding en daarmee aan de vermindering van het gebruik van herbiciden.

Genomineerden in de categorie 'weidebouw'

Eijkelkamp bemonsteringautomaat voor drijfmest met monsterkabimet voor memopot In het kader van de mestwetgeving moet alle dierlijke mest gewogen en geanalyseerd worden. De bemonsteringsautomaat van de fa. Eijkelkamp Agriservice equipment BV is ontwikkeld ten behoeve van MINAS en wordt ingezet voor monstername bij het laden of lossen van drijfmesttransport-wagens. Het product bestaat uit een monsterapparaat en een monsterkabinet, die samen één geheel vormen en voldoet aan de hoge eisen van nauwkeurigheid, fraudebestendigheid en controleerbaarheid. Met het product wordt het proces van monstername en monsterafhandeling automatisch zonder tussenkomst van menselijk handelen uitgevoerd. Het produkt is zodanig uitgevoerd dat de bemonstering zonder onderbreking of belemmering van hert laden en lossen plaats vindt. Aansturing van het monstername-apparaat gebeurt op basis van de vullingsgraad van de transportwagen en kan worden gecombineerd met een aanboordweegsysteem. Het monsterkabinet een voorziening voor inspectie en automatische afsluiting van de monsterpot, is zodanig geconstrueerd, dat menselijke beïnvloeding van het bemonsteringsproces of de monstersamenstelling praktisch is uitgesloten. Eindoordeel: het product is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van betrouwbare en accurate bemonstering van een vloeibaar inhomogeen medium.

Schuitemaker Robusta transporttankwagen met weeginstallatie In het kader van de MINAS-regelgeving moeten veel bedrijven mest afvoeren, die vaak over korte afstanden (bijv. 2 Ð 30 kilometer) moet worden getransporteerd. Als de mest van eigenaar veranderd, moet de tankwagen worden gewogen met een geijkt weegsysteem om de hoeveelheid te bepalen. Bij gebruik van vaste weegbruggen moet de transporteur vaak omrijden. De extra transporttijd vormt daarbij een belangrijk knelpunt.

Bij de Schuitemaker Robusta transporttankwagen met een geijkt aanboord weegsysteem kan de hoeveelheid direct worden afgelezen en uitgeprint, waardoor op transporttijd, en dus kosten, kan worden bespaard. Loonwerkers en mesttransporteurs kunnen daardoor verantwoord voldoen aan de wettelijke voorschriften. Bepaling van de mesthoeveelheid wordt ook steeds meer gevraagd door veehouders die de aanwezige mest optimaal over de percelen willen verdelen. Tevens willen zij nauwkeurige informatie over de werkelijk toegediende hoeveelheden mest per perceel om de bemesting te optimaliseren. Toepassing van een tankwagen met weeginrichting brengt deze informatie gemakkelijk en relatief goedkoop binnen handbereik. Eindoordeel: de Robusta transporttankwagen met geijkt weegsysteem maakt het mogelijk het mesttransport langs de kortstmogelijke weg uit te voeren, en toch leveranciers en afnemers van mest nauwkeurig te informeren over de hoeveelheden. Het systeem draagt tevens bij aan een efficiënte bedrijfsvoering van de transportondernemer.

Genomineerden in de categorie 'rundveebedrijfsuitrusting'

Wylie gelede kuilhapper
De Wylie gelede kuilhapper, geïmporteerd door Derksen Landbouw BV, is een eenvoudige kostengunstig systeem, dat het mogelijk maakt een blok kuilvoer uit te snijden en deze weer in twee kleinere blokken verdeeld te lossen. Dit biedt met name perspectief voor kleinere bedrijven met een smalle voergang met weinig manoeuvreerruimte die het zware handwerk van voerverdelen willen mechaniseren. In deze staltypen worden nu de brede blokken kuilvoer midden op de voergang gelost en in handwerk verdeeld. Een eenvoudige praktische en redelijk goedkope oplossing is om smalle blokken voer rechtstreeks in de voergoot te plaatsen voor zelfvoedering door de dieren en een vrij middenpad over te houden om andere voersoorten te kunnen transporteren en voeren. Ook biedt het systeem verbetering bij het vullen van voer- en voermengwagens. Als het voer in een voermengwagen verdeeld wordt gestort, worden de voersoorten sneller goed gemengd en wordt de wagens minder zwaar belast, wat de levensduur van de wagen ten goede komt. Bij voerwagens, waarbij verschillende voersoorten in lagen op elkaar worden geladen en door de doseerwalsen worden gemengd, moet het voer gelijkmatig in de wagen worden verdeeld om een zo goed mogelijke menging te krijgen. Hieraan draagt het gebruik van de gelede kuilhapper bij. Eindoordeel: de Wylie geleden kuilhapper is een goede oplossing voor het gemechaniseerd voeren in stallen met smalle voergangen en draagt duidelijk bij aan verbetering van de arbeidsomstandigheden.

JOZ-Tech uitmestrobot
De JOZ-Tech-uitmestrobot is een zelfrijdende mestschuif, die volgens een ingesteld patroon de mest uit mestgangen (roostervloeren) wegschuift en daarbij een flinke bijdrage levert aan verbetering van de stalhygiëne. De JOZ-Tech werkt volledig automatisch zonder externe aandrijving. Bij de installatie wordt de route eenmaal handmatig afgelegd en opgeslagen in het geheugen. Bij de volgende keren rijdt de robot automatisch langs de geprogrammeerde weg. De robot wordt elektrisch voortbewogen. De energie onttrekt hij aan batterijen. Als deze leegraken en de computer het signaal opladen krijgt, wordt het programma automatisch afgebroken en gaat de machine terug naar het oplaadstation. Zonder hulp worden de accu's weer opgeladen. De robot is zeer diervriendelijk. Als koeien oversteken stopt de robot. De computer start de mestschuif weer na een halve minuut. Na drie keer weigeren op hetzelfde punt stopt de robot definitief. Een herstart is dan pas mogelijk na handmatig ingrijpen. In de JOZ-Tech uitmestrobot wordt geen olie gebruikt. De machine is daarmee ook milieuvriendelijk. Deze hightech machine is reeds in gebruik op de nieuwe Waiboerhoeve, Lelystad. Eindoordeel: de JOZ-Tech uitmestrobot is een ontwikkeling, die een positieve bijdrage levert aan stalhygiëne en daarmee aan produktkwaliteit, geen arbeid vraagt en dier- en milieuvriendelijk is.

Genomineerden in de categorie 'boom-, sier- en fruitteelt'

Herder Rotormaaier
Bij het opsnoeien van heggen loopt men tegen een tweetal problemen op:

bij het knippen met een heggeschaar moeten de afgeknipte takken in een tweede en soms derde werkgang worden weggewerkt. Het kost veel arbeid en tijd.

bij het klepelen met een gewone klepelmaaier ontstaat een vaak te ruw en voor het zicht onaanvaardbaar resultaat. De klepels 'vreten' aan de takken. De afgeslagen takken moeten in een tweede werkgang met een frees worden verkleind. De beheerders van grote stukken (openbaar) houtig groen willen desondanks de arbeidsbehoefte voor het onderhoud van heggen verder terugdringen. Met de Rotormaaier heeft Herder - op basis van de klepelmaaier - een werktuig voor het onderhoud van heggen ontwikkeld, dat voldoet aan de CE-veiligheidseisen en een acceptabel maaibeeld geeft. De klepels slaan de takken scherper af. In de omsluitende klepelbak zitten tegenmessen, die het afgeslagen hout in kleine stukjes versnipperen. De luchtstroom in de klepelbak zorgt daarna voor de terugvoer in de houtwal, windsingel of bosrand. Daarmee is de tijd voor het snoeien met circa 50 ; teruggebracht. De klepelbak van de Rotormaaier is 1,80 m. breed en is scharnierend aan de hydraulische arm bevestigd. Er kan daarmee zowel horizontaal als verticaal worden gewerkt.
Eindoordeel: met de Rotormaaier van Herder wordt het nadeel van de traditionele klepelmaaier-rafelen van de achterblijvende takken en extra werkgang(en) - voor het verfijnen geëlimineerd. De machine voldoet aan de CE-markering en is daarmee voldoende veilig, ook in kwetsbare gebieden.

Schouten snarensorteermachine
De snarensorteermachine van Schouten bestaat uit rondlopende snaren, die elk individueel worden aangedreven met een elektromotor. Op elk aandrijfstation zit een frequentieregeling waarmee de variatie in omloopsnelheid wordt geregeld. Een regelaar kan ook een aantal motoren tegelijk aansturen. Aan het begin is de afstand tussen de snaren klein. Aan de andere zijde zit alleen de middelste snaar op een vaste plek. Met een schaarconstructie kan de afstand tussen de snaren op elke sorteerafstand worden ingesteld. Door de elektromotoren op de oneven snaren te koppelen op een frequentieregelaar en de even snaren op de andere en vervolgens de frequentie van de laatste 180¡ te veranderen, krijgt elke bol of knol tussen de snaren een roterende beweging om de verticale as. Door de steeds wijkende snaren wordt vrijwel altijd de minimale ronding gevonden, zonder het produkt te beschadigen. De bol voldoet altijd aan de vereiste maatvoering. De frequentieregelaar is instelbaar. met een 'timer': afhankelijk van het produkt kan de teler kiezen tussen 1 en 10 seconden. Het systeem is bedoeld voor bollen van o.a. amarylissen en lelies. Het principe is minder geschikt voor aardappelen, vanwege de vierkantssortering. Eindoordeel: de combinatie van rubbersnaren en instelbare doorvalopening, met daarbij de regelbare variatie in snelheid van de snaren is nieuw en bevordert nauwkeurig sorteren zonder productbeschadiging.

Deel: ' Elf innovaties genomineerd voor RAI/Boerderij Agro Award '
Lees ook