Ministerie van Financien

Titel: EMU-rapportage van maart 2000


Directie Begrotingszaken

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BZ 2000-00311 M

1 maart 2000

Onderwerp

EMU-rapportage van maart 2000

Hierbij doe ik u toekomen de EMU-rapportage van maart 2000, die op 29 februari aan de Europese Commissie is gezonden. De cijfers voor het jaar 1999 zijn dezelfde die in de Voorlopige Rekening 1999 zijn opgenomen. Voor het jaar 2000 is de stand uit het CPB Report 1999/4 (gepubliceerd in december 1999) gepresenteerd. Het Kabinet zal pas na afronding van de Voorjaarsnota-besluitvorming een actueel cijferbeeld voor 2000 kunnen opstellen.

De Minister van Financiën,

Reporting of government deficits and debt levels in accordance with article 4 (1),

Regulation EC 3605/93 dated 22 November 1993.

Reporting of the Netherlands, February 2000

General notes

The following sources were used to answer the questionnaire:
* National Accounts 1998, Central Bureau of Statistics (August 1999)
* CPB Report 1999/4, CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) (December 1999)

* Budget Memorandum 2000, Ministry of Finance (September 1999)
* Preliminary Results 1999, Ministry of Finance (February 2000)
* The news release on GDP 1999, Central Bureau of Statistics (February 2000)

Accounting rules ESA 1995

The complete set of new accounting rules of ESA 1995 has been taken into account in this notification in accordance with article 8 (2) Regulation EC 2223/96 ESA 1995 dated 30 November 1996.

Summary

The summary table below shows the reported government balances and debt levels as a percentage of GDP.

Summary table 1. Government balances and debt levels; in % of harmonised GDP

1996

1997

1998

1999 c

2000 d

Net borrowing (-)/net lending (+) of:

General government


- 1.8

- 1.2

- 0.8

+ 0.5

+0.4
Central government


- 1.5

- 2.1 a

- 1.3

- 0.7

-1.0
Local government


+ 0.2

+ 0.8 b

+ 0.3

+ 0.3

+0.3
Social security funds


- 0.6

+ 0.0

+ 0.2

+ 0.9

+1.2
General government


- 1.8

- 1.2

- 0.8

+ 0.5

+0.4
General government debt

75.3

69.9

66.6

63.8

60

a Including debt assumption (-0,5% GDP)

b Including debt assumption (+0,5% GDP)

c Source: Preliminary Results 1999, Ministry of Finance (February 2000)

d Source: CPB Report 1999/4, CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis)

The 1999 data

The 1999 data include the Preliminary Results 1999, as published by the Ministry of Finance in February 2000.

Table 2 shows the development of the components of the general government deficit for the year 1999 since September 1999. Compared to the 1999 data in the Notification of September 1999, the new data show an improvement of general government deficit of 1.1% GDP. This improvement is mainly the result of the reduction of central government deficit. This positive development is for the most important part due to higher than expected tax receipts (4 billion of guilders measured on a cash basis and 5.5 billion of guilders measured on an accrual basis) combined with control over expenditures.

The 1999 general government debt is now estimated at 63.8% GDP. This is 0.5% GDP lower than was reported in the September 1999 notification. The reduction is mainly due to the reduction of the debt of central government.

Table 2. Development of the 1999 general government balance and debt;

(in % harmonised GDP)

September 1999

Notification

March 2000

Notification

Balance (+ = surplus)

Central government


- 1.7

-0.7
Local government

0.3

0.3

Social security funds

0.8

0.9

General government


-0.6

+ 0.5
Debt

Central government

53.5

52.9

Local government

10.7

10.9

Social security funds

0.0

0.0

General government

64.3

63.8

The 2000 data

The 2000 data were published in CPB Report 1999/4 of December 1999.

Table 1: Reporting of government deficits and debt levels and provision of associated data

in accordance with the definitions and rules laid down in Council Regulation (EC) No 3605/93

Country : The Netherlands

1996

1997

1998

1999

Unit of currency : Millions of guilders

ESA codes

final

final

half-final

estimated

Date : March 2000

Net borrowing(-) / net lending (+)

B9

General government

S13


-12660

-8780

-5979
4370


-Central government

S1311


-10398

-15197

-9829

-5612

-Local government

S1313

1564

6240

2351

2236


-Social security funds

S1314


-3826
177

1499

7746

General government consolidated gross debt level at nominal value outstanding at end of year

523054

516322

519973

519021

By category:


-Currency and deposits

AF2

2637

2686

2731

2731


-Bonds

AF3

348418

360016

379115

398379


-Loans

AF4

171999

153620

138127

117911

Gross fixed capital formation

P51

21751

21183

21686

25280

Interest expenditure (general government)

D41

38712

37764

37918

36280

Gross domestic product at market prices (harmonised)

B1*g

694298

734853

776161

813221

Table 2: Provision of data which explain the transition between the public accounts budget deficit and the government deficit

in accordance with article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93

Country : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)

1998

1999

Unit of currency : Millions of guilders

half-final

estimated

Date : March 2000

Net balance of the state

(public accounts)

Financieringssaldo rijk

(overheidsrekening)

Net balance of the state

(public accounts)

=


-3296

-12814
Exclude disbursement of loans and acquisition of equity

Kredietverlening en deelnemingen

Disbursement of loans and acquisition of equity


-


-2735

-2669
Exclude repayment of loans and sale of equity

Kredietaflossing en liquidatie van deelnemingen

Loan repayments and sale of equity


-

2328,1

4791,2

Exclude other net financial transactions included in the budget

Agio en disagio op uitgifte staatsschuld

Premiums and discounts on issue of state debt


-

880


Exclude other net financial transactions included in the budget

Saldo derdenrekening

Balance of accounts with third parties


-

1105

755

Exclude other net financial transactions included in the budget

Relevante muntslag

Proceeds from selling collection and commemorative coins


-Include accounts receivable / payable

Kas-transactieverschillen

Cash-transaction differences


+


-1270
1560

Include net borrowing (-) of other central government bodies

Vorderingensaldo overige publiekrechtelijke lichamen met landelijke reikwijdte

Net borrowing (-) of other public bodies with national significance


+

475


Include debt assumption

Schuldovername lagere overheden

Debt assumption


+Other relevant factors

Overige relevante factoren

Other relevant factors


+


-5070
8500

Net borrowing (-) of central government

(ESA national accounts)

Vorderingensaldo centrale overheid

(nationale rekeningen)

Net borrowing (-) of central government

(national accounts)

=


-9829

-5612
(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.

Table 2: Provision of data which explain the transition between the public accounts budget deficit and the government deficit

in accordance with article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93

Country : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)

1998

1999

Unit of currency : Millions of guilders

half-final

estimated

Date : March 2000

Net borrowing (-) of central government

(ESA national accounts)

Vorderingensaldo centrale overheid

(nationale rekeningen)

Net borrowing (-) of central government (national accounts)

=


-9829

-5612

Include net borrowing (-) of local government

Vorderingensaldo lagere overheden

Net borrowing (-) of local government


+

2351

2236

Include net borrowing (-) of social security funds

Vorderingensaldo sociale fondsen

Net borrowing (-) of social security funds


+

1499

7746

Net borrowing (-) of general government

(ESA national accounts)

Vorderingensaldo overheid

(nationale rekeningen)

Net borrowing (-) of general government

(national accounts)

=


-5979
4370

(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.

Table 2: Provision of data which explain the transition between the public accounts budget deficit and the government deficit

in accordance with article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93

Specifications

Country : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)

1998

1999

Unit of currency : Millions of guilders

half-final

estimated

Date : March 2000

Accounts receivable and payable

Kas-transactieverschillen

Cash-transaction differences

Waarvan:

Of which:


- Betaalde en ontvangen rente


- Interest payed and received


+


-421

-894

- Aardgasbaten


- Receipts from natural gas


+


-500

-500

- Openbaar vervoer


- Public transport


+
- Transacties met sociale fondsen


- Transactions with social security funds


+

50- Belastingen


- Taxes


+

773

2356


- Voedsel In- en Verkoopbureau


- Common Agricultural Trading Office


+
- Militaire aankopen


- Ordnance purchases


+
- Invoerrechten


- Import duties


+
- Overige


- Other


+


-1172
602

Totaal

Total

=


-1270
1560

Net borrowing (-) of other central government institutes

Vorderingensaldo overige publiekrechtelijke lichamen met landelijke reikwijdte

Net borrowing (-) of central government institutes with national significance

Waarvan:

Of which:


- Wetenschappelijk onderwijs


- Universities


+

n.a.

n.a.


- Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties


- Statutory trade organisations


+

n.a.

n.a.


- Parastatale instellingen


- Semi-governmental organisations


+

n.a.

n.a.

Totaal

Total

=(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.

Table 3: Provision of data which explain the contributions of the government deficit and the other relevant factors to the variation in in the government debt level

in accordance with article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93 and the Statement nr 7 to the council minutes.

Country : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)

1998

1999

Unit of currency : Millions of guilders

half-

estimated

Date : March 2000

finalized

Net borrowing (-) of general government

(ESA national accounts)

Vorderingensaldo overheid

(nationale rekeningen)

Net borrowing (-) of general government

(national accounts)

=


-5979
4370

Include disbursement (-) and repayment (+) of loans (F79+F89), consolidated

Netto kredietverlening

Net disbursement of loans


+


-935

-695
Include acquisition (-) and sale (+) of equities (F60), consolidated

Saldo van aan- en verkoop deelnemingen

Net acquisition of equities


+

525

2820

Include net accumulation (-) of other financial assets (F20+F30+F40+F50+F90), consolidated

Overige mutaties in financiële activa

Other changes in financial assets


+-8500
Exclude accounts receivable (+) and payable (-) and short-, medium-, and long term trade credit (-) (F72+F71+F81)

Kas-transactieverschillen en transitorische schulden

Cash-transaction differences and transitorical debts


-


-2374
807

Include capital uplift (-)of index-linked liabilities

Aanpassing in verband met indexleningen

Adjustment for index-linked liabilities


+


-

-
Include appreciation (-) or depreciation (+)of foreign currency debt

Waardewijziging schuld in vreemde valuta

Change in value of foreign currency debt


+


-

-
Include correction from market to nominal value when applicable

Correctie van markt naar nominale waarde

Correction from market to nominal value


+


-

-
Other factors

Overige factoren

Other factors


+

364

3764

Increase (-) in government debt (3)

Stijging (-) overheidsschuld

Increase (-) in government debt

=


-3651
952

(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.

Table 4: Provision of other data

in accordance with statements contained in the Council minutes

Country : The Netherlands

1996

1997

1998

1999

Unit of currency : Millions of guilders

Date : March 2000

Trade credit (F71 and F81)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Amount outstanding in the government debt from the financing of public undertakings

Data:

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Institional characteristics:

In case of substantial differences between the face value and the present value of government debt, please provide information on

i) the extent of these differences:

ii) the reasons for these differences:

Gross national product at market prices

697796

747978

784776

820850

Table 1: Reporting of government deficits and debt levels and provision of associated data

in accordance with the definitions and rules laid down in Council Regulation (EC) No 3605/93
Country : The Netherlands

2000

Unit of currency : Millions of guilders

ESA codes

planned

Date : March 2000
Net borrowing(-) / net lending (+)

B9

General government

S13

3780


-Central government

S1311


-8970

-Local government

S1313

2380


-Social security funds

S1314

10370
General government consolidated gross debt level at nominal value outstanding at end of year

516950

By category:


-Currency and deposits

AF2

n.a.


-Bonds

AF3

n.a.


-Loans

AF4

n.a.
Gross fixed capital formation

P51

27530

Interest expenditure (general government)

D41

35550
Gross domestic product at market prices (harmonised)

B1*g

864500
Table 2: Provision of data which explain the transition between the public accounts budget deficit and the government deficit

in accordance with article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93Country : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)

2000

Unit of currency : Millions of guilders

planned

Date : March 2000Net balance of the state

(public accounts)

Financieringssaldo rijk (overheidsrekening)

Net balance of the state

(public accounts)

=


-13190


Exclude disbursement of loans and acquisition of equity

Kredietverlening en deelnemingen

Disbursement of loans and acquisition of equity


-


-3450
Exclude repayment of loans and sale of equity

Kredietaflossing en liquidatie van deelnemingen

Loan repayments and sale of equity


-

3210

Exclude other net financial transactions included in the budget

Agio en disagio op uitgifte staatsschuld

Premiums and discounts on issue of state debt


-


Exclude other net financial transactions included in the budget

Saldo derdenrekening

Balance of accounts with third parties


-


Exclude other net financial transactions included in the budget

Relevante muntslag

Proceeds from selling collection and commemorative coins


-


Include accounts receivable / payable

Kas-transactieverschillen

Cash-transaction differences


+

4030

Include net borrowing (-)of other central government bodies

Vorderingensaldo overige publiekrechtelijke lichamen met landelijke reikwijdte

Net borrowing (-)of other public bodies with national significance


+


-50
Include debt assumption

Schuldovername lagere overheden

Debt assumption


+


Other relevant factors

Overige relevante factoren

Other relevant factors


+
Net borrowing (-) of central government

(ESA national accounts)

Vorderingensaldo centrale overheid (nationale rekeningen)

Net borrowing (-) of central government (national accounts)

=


-8970(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.

Table 2: Provision of data which explain the transition between the public accounts budget deficit and the government deficit

in accordance with article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93Country : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)

2000

Unit of currency : Millions of guilders

planned

Date : March 2000Net borrowing (-) of central government

(ESA national accounts)

Vorderingensaldo centrale overheid

(nationale rekeningen)

Net borrowing (-) of central government

(national accounts)

=


-8970


Include net borrowing (-) of local government

Vorderingensaldo lagere overheden

Net borrowing (-) of local government


+

2380

Include net borrowing (-) of social security funds

Vorderingensaldo sociale fondsen

Net borrowing (-) of social security funds


+

10370Net borrowing (-) of general government

(ESA national accounts)

Vorderingensaldo overheid

(nationale rekeningen)

Net borrowing (-) of general government

(national accounts)

=

3780(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.

Table 2: Provision of data which explain the transition between the public accounts budget deficit and the government deficit

in accordance with article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93

SpecificationsCountry : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)

2000

Unit of currency : Millions of guilders

planned

Date : March 2000Accounts receivable and payable

Kas-transactieverschillen

Cash-transaction differences

Waarvan:

Of which:


- Betaalde en ontvangen rente


- Interest payed and received


+

410


- Aardgasbaten


- Receipts from natural gas


+

900


- Openbaar vervoer


- Public transport


+- Transacties met sociale fondsen


- Transactions with social security funds


+- Belastingen


- Taxes


+

1430


- Voedsel In- en Verkoopbureau


- Common Agricultural Trading Office


+- Militaire aankopen


- Ordnance purchases


+- Invoerrechten


- Import duties


+- Overige


- Other


+

1290

Totaal

Total

=

4030Net borrowing (-) of other central government institutes

Vorderingensaldo overige publiekrechtelijke lichamen met landelijke reikwijdte

Net borrowing (-) of central government institutes with national significance

Waarvan:

Of which:


- Wetenschappelijk onderwijs


- Universities


+

n.a.


- Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties


- Statutory trade organisations


+

n.a.


- Parastatale instellingen


- Semi-governmental organisations


+

n.a.

Totaal

Total

=
(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.

Table 3: Provision of data which explain the contributions of the government deficit and the other relevant factors to the variation in in the government debt level

in accordance with article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93 and the Statement nr 7 to the council minutes.Country : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)

2000

Unit of currency : Millions of guilders

planned

Date : March 2000Net borrowing (-) of general government

(ESA national accounts)

Vorderingensaldo overheid (nationale rekeningen)

Net borrowing (-) of general government

(national accounts)

=

3780Include disbursement (-) and repayment (+)of loans (F79+F89), consolidated

Netto kredietverlening

Net disbursement of loans


+


-1870
Include acquisition (-) and sale (+) of equities (F60), consolidated

Saldo van aan- en verkoop deelnemingen

Net acquisition of equities


+

1630

Include net accumulation (-) of other financial assets (F20+F30+F40+F50+F90), consolidated

Overige mutaties in financiële activa

Other changes in financial assets


+


Exclude accounts receivable (+) and payable (-) and short-, medium-, and long term trade credit (-) (F72+F71+F81)

Kas-transactieverschillen en transitorische schulden

Cash-transaction differences and transitorical debts


-

4030

Include capital uplift (-)of index-linked liabilities

Aanpassing in verband met indexleningen

Adjustment for index-linked liabilities


+


-
Include appreciation (-) or depreciation (+)of foreign currency debt

Waardewijziging schuld in vreemde valuta

Change in value of foreign currency debt


+


-
Include correction from market to nominal value when applicable

Correctie van markt naar nominale waarde

Correction from market to nominal value


+


-
Other factors

Overige factoren

Other factors


+

2561Increase (-) in government debt (2)

Stijging (-) overheidsschuld

Increase (-) in government debt

=

2071(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.

(2) Government debt is general government consolidated gross debt at nominal value as defined in Council Regulation (EC) No 3605/93.

Table 4: Provision of other data

in accordance with statements contained in the Council minutes
Country : The Netherlands

2000

Unit of currency : Millions of guilders

Date : March 2000
Trade credit (F71 and F81)

n.a.
Amount outstanding in the government debt from the financing of public undertakings

Data:

n.a.

Institutional characteristics:
In case of substantial differences between the face value and the present value of government debt, please provide information on

i) the extent of these differences:

ii) the reasons for these differences:
Gross national product at market prices

875700
Deel: ' EMU-rapportage maart 2000 '
Lees ook