Provincie Limburg

ENCI krijgt definitieve vergunning voor verbranden diermeel

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan cementfabriek ENCI in Maastricht toestemming te geven voor de verbranding van diermeel bij de productie van cement. Zij zijn van mening dat deze verbranding bijdraagt aan het wegwerken van het overschot aan diermeel en op een milieuverantwoorde manier kan plaatsvinden bij ENCI. In de beschikking stellen GS als voorwaarde dat de uitstoot uit de schoorsteen op het huidige niveau blijft. Ook heeft de Provincie Limburg voorschriften vastgesteld voor een veilige verwerking van het diermeel.

In de definitieve beschikking zijn GS ingegaan op de bedenkingen en adviezen die zij hebben gekregen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking. Het merendeel van de ruim honderd bedenkingen was gelijkluidend. Naar aanleiding van de reacties hebben GS in de definitieve vergunning expliciet aangegeven dat ENCI haar noodplan in overeenstemming moet brengen met de activiteiten rond het verbranden van diermeel. Om de benodigde milieuzorg en veiligheids-zorg rond de verwerking van diermeel te garanderen bevat de beschikking voorschriften voor het rapporteren van de ingezette hoeveelheden diermeel en voor het meten van de uitstoot. Hiermee is de controle op de uitstoot gewaarborgd. Ook op het aspect brandveiligheid is ingegaan.

Capaciteit
In Nederland ligt een voorraad van tientallen miljoenen kilos diermeel opgeslagen. Deze resten werden vroeger in veevoer verwerkt. Dat mag niet meer, om verspreiding van de gekkekoeienziekte (BSE) te voorkomen. Proeven hebben aangetoond dat het diermeel kan worden verstookt zonder gevaar voor de volksgezondheid. De hoge temperatuur vernietigt eventuele eiwitten die BSE-besmetting kunnen veroorzaken. Het BSE risico maakt het grootschalig verbranden van diermeel noodzakelijk. Daarvoor is de capaciteit van de huidige verbrandingsinstallaties in Nederland te klein.

Toetsing
ENCI Maastricht BV heeft in december 2001 een aanvraag ingediend bij de Provincie, om het diermeel op verantwoorde wijze in te kunnen zetten als secundaire brandstof. Gegeven het nationaal belang, heeft de Provincie de vergunning getoetst aan de eerder opgestelde Milieu Effect Rapportage, het Landelijk Afvalstoffenplan, de bepaling van de Eural Afvalstoffenlijst en de geldende voorschriften van de revisievergunning. Het bijstoken van diermeel vervangt deels de inzet van andere stoffen.
De vergunning zal gedurende 6 weken samen met de aanvraag en andere relevante stukken ter inzage liggen in de bibliotheek van het Gouvernement en de Gemeente Maastricht. Tijdens deze periode kan tegen de beschikking beroep worden aangetekend bij de Raad van State. 12-6-2002 12:17

Deel: ' ENCI krijgt definitieve vergunning voor verbranden diermeel '
Lees ook