Millennium Platform

Persbericht Energie Millennium Platform

30 september 1999

Energiebedrijven op schema op weg naar millenniumwissel

De energiesector ligt op schema op weg naar het volgende millennium. Op 30 juni waren alle vitale onderdelen gereed voor het millennium, inmiddels zijn ook vrijwel alle minder vitale systemen aangepast. In verband met de millenniumwissel leggen de energiebedrijven nu de laatste hand aan de aanvullingen op de bestaande calamiteitenplannen. Begin december zullen deze plannen definitief gereed zijn. Op dat moment zal ook het Nationaal Energie Continuïteitsplan (Necop) gereed zijn. Het Necop voorziet in tal van maatregelen om bij leveringsonderbreking de energievoorziening zo snel mogelijk te herstellen en om de centrale overheid ogenblikkelijk te kunnen informeren over de stand van zaken indien daar aanleiding toe is. Tijdens de millenniumnacht zullen ruim duizend mensen extra aan het werk zijn in de energiesector. De energiebedrijven verwachten overigens geen bijzondere problemen tijdens de overgang naar het volgende millennium.

'Business as usual'
Bij het Nationaal Energiecontinuïteitsplan is 'business as usual' het uitgangspunt. Elk energiebedrijf werkt immers altijd al met een doorlopend geoefend plan om storingen te verhelpen. Het Necop voorziet in uitgebreide voorzorgsmaatregelen t.a.v. de elektriciteitscentrales en de elektriciteitsnetten. Zo zijn alle centrales in bedrijf of staan standby en zullen er geen netten en gasinstallaties buiten bedrijf zijn i.v.m. regulier onderhoud. Ook zullen de betrokken medewerkers en het management van de energiebedrijven tijdens de millenniumovergang aanwezig zijn opdat ogenblikkelijk de juiste herstelbesluiten en handelingen kunnen worden verricht, eventueel in samenspraak met of op aanwijzing van de centrale overheid.

Systemen getest, gerepareerd en vervangen
Eind mei kondigde het Energie Millennium Platform, waarin alle energiebedrijven uit de gehele energieketen van winning, transport en distributie alsmede het ministerie van Economische Zaken zijn vertegenwoordigd, reeds aan dat de sector eind juni gereed zou zijn voor wat betreft de vitale processen. Ook in de niet-vitale bedrijfsprocessen, voornamelijk datapresentatie systemen, zijn inmiddels op enkele kleine restpunten na, alle benodigde aanpassingen verricht. Het ging daarbij om enkele duizenden systemen in de gehele energiesector.

Even betrouwbaar als nu
In de Nationale Millenniumkrant en via eigen publicaties hebben de energiebedrijven de afgelopen periode de consument laten weten tijdens de millenniumwissel naar verwachting met dezelfde mate van betrouwbaarheid te kunnen leveren als op de dag van vandaag. In hun contacten met grote klanten en opwekkers van energie hebben de energiebedrijven dit voortdurend onderstreept. Er is dus geen reden voor afnemers van energie om op voorhand over te schakelen op eigen (nood)voorzieningen en/of kritische bedrijfsprocessen af te schakelen. In de praktijk zouden dergelijke stappen juist tot problemen kunnen leiden. Bedrijven die geheel overgaan op hun eigen (nood)voorzieningen hebben geen back-up mogelijkheid meer. Het onverwacht wegvallen van vraag- of productievermogen (van zelfopwekkers) zou zelfs kunnen leiden tot problemen in het openbare net.

Noodnet cruciaal
Een ander punt van aandacht vormt de beschikbaarheid van het nationale (telecommunicatie)noodnet. Hoewel de sector veelal beschikt over eigen communicatieverbindingen, is het juist ook voor de overheid van belang om tijdens de millenniumwissel contacten te kunnen onderhouden met de energiesector. Daarbij spelen noodnetverbindingen een cruciale rol.


Niet voor publicatie: voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer S. Marbus 026 - 356 36 57.

Deel: ' Energiebedrijven op schema op weg naar millenniumwissel '
Lees ook