Gemeente Rijswijk

ersbericht
Unieke enquête over 0- tot 6-jarigen

Rijswijk, 3 september 2001

De gemeente Rijswijk heeft een enquête gehouden om te achterhalen wat de ervaringen zijn van ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar met de basisvoorzieningen voor deze jonge kinderen. Ruim 600 Rijswijkse ouders hebben hieraan meegewerkt. Als blijk van waardering voor hun medewerking zijn onder de inzenders 10 cadeaubonnen van ¦ 50,00 verloot. Wethouder Thoral verzorgt de prijsuitreiking tijdens een bijeenkomst op maandag 3 september om 16.00 uur in zaal 3 van het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2. Bij die gelegenheid maakt zij ook de resultaten van de enquête bekend.

Bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid in Rijswijk staan de integrale aanpak samen met de interactieve ontwikkeling centraal. Integraal wil zeggen dat uitdrukkelijk wordt gekeken naar de onderlinge samenhang van ontwikkelingen, problemen en oplossingen. Met 'interactief' wordt bedoeld dat jeugdigen, hun ouders en de instellingen die met jeugd werken actief betrokken worden betrokken bij de beleidsontwikkeling. De enquête voor ouders van 0- tot 6-jarigen is daarvan een sprekend voorbeeld. Nooit eerder werden hun ervaringen en wensen zo grootschalig in kaart gebracht.
De resultaten van deze enquête worden verwerkt in een actiepuntenlijst, die op 10 september wordt doorgesproken met instellingen. De uitkomst daarvan wordt vervat in een plan van aanpak, dat in november 2001 door de gemeenteraad wordt behandeld.

De enquête
Er zijn veel voorzieningen voor de jongste groep die het tot hun verantwoordelijkheid rekenen jonge kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en de ouders in hun opvoedende verantwoordelijkheid bij te staan. Het ontbreekt echter nog aan voldoende samenhang. Het gaat hierbij om het op elkaar afstemmen van het aanbod van de verschillende voorzieningen. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat het aanbod aansluit op de behoeften en wensen van de ouders. Om dit alles in kaart te brengen wordt momenteel in samenspraak met de instellingen een knelpunteninventarisatie opgesteld. Om daarbij ook de mening van ouders te kunnen betrekken is een schriftelijke enquête uitgezet onder Rijswijkse ouders van 0- tot 6-jarigen.
De enquête had tot doel om de mening van ouders/opvoeders van kinderen van 0 tot 6 jaar te peilen over het gebruik van lokale voorzieningen, hun waardering van die voorzieningen en mogelijke lacunes in het aanbod, die zij ervaren. De belangrijkste lokale voorzieningen voor deze leeftijdscategorie zijn: de consultatiebureaus, de peuterspeelzalen/kinderopvang, de scholen en de GGD. De vragen in de enquête hebben dan ook met name betrekking op deze voorzieningen. Daarnaast is ouders ook gevraagd naar hun ervaringen met de opvoeding van hun kind(eren).

De enquête is in mei van dit jaar verstuurd aan éénderde van de Rijswijkse ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar (1277). Bijna de helft van de verstuurde enquêtes is ingevuld teruggestuurd (622).

De enquêteresultaten
De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn:
* Het consultatiebureau
Ruim negentig procent van de kinderen (en 97% van de 0-1 jarigen) heeft het
consultatiebureau bezocht en ouders zijn over het algemeen tevreden over de
dienstverlening. Voor zover men niet tevreden is, heeft dat met name betrekking op
verkeerde diagnoses of advisering; de wachttijden ter plaatse worden als lang ervaren.

* Het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal Ruim de helft van de kinderen maakt gebruik van een kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal. Als men geen gebruik maakt van een dergelijke voorziening heeft dat in
eerste instantie betrekking op de leeftijd van het kind, gevolgd door ouders die ervoor
kiezen het kind zelf op te vangen.
Ruim 80% van de ouders is tevreden over de begeleiding binnen de opvangvoorzieningen.
De belangrijkste reden om voor een voorziening te kiezen is de afstand tot die voorziening.
Met name voor een kinderdagverblijf heeft een groot deel van de ouders met een wachtlijst te maken gehad, voor bijna 20% was dat langer dan een jaar.

* De basisschool
De keuze voor de basisschool wordt vooral ingegeven door de nabijheid van de school.
Ouders maken veel opmerkingen over de grootte van de klassen en het tekort aan leerkrachten; wel is men in het algemeen positief over de school.
Een op de vijf ouders met kinderen op de basisschool heeft gegevens over het kind van de kinderopvang (i.h.b. peuterspeelzaal) meegekregen ter informatie aan de basisschool. Twee van de drie kinderen maakt gebruik van een opvangvoorziening op of rond school, ruim 60% maakt gebruik van de overblijf in de middagpauze, bijna een kwart maakt gebruik van de naschoolse opvang.

* De GGD jeugdarts
Een vierde van de basisschoolkinderen is onderzocht door een jeugdarts van de GGD. Het werk van de jeugdarts van de GGD en hoe en waar deze te bereiken is niet bij alle ouders bekend.
* De opvoeding
De grootste groep ouders vindt het opvoeden van hun kinderen niet makkelijk, maar ook
niet moeilijk. De meeste problemen die men met kinderen ervaart, hebben betrekking op slecht luisteren, eet- en slaapproblemen. Eén op de drie ouders heeft hulp gezocht voor een dergelijk probleem. Die hulp zoekt men vooral in de nabije omgeving, bij de partner, de huisarts en het consultatiebureau. Van voorzieningen zoals het Opvoedbureau wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Babymassage, de EHBO en de Speel-o-theek zijn bij meer dan de helft van de ouders bekend; het Zorgnetwerk, Spel op Maat en Opstapje bij minder dan tien procent.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Enquête 0- tot 6-jarigen over basisvoorziening in Rijswijk '
Lees ook