ING


Amsterdam, 16 februari 1999

Top 3 problemen midden- en kleinbedrijf:


* slechte bereikbaarheid

* gebrek aan gekwalificeerd personeel

* veranderingen in de sociale zekerheid

Van elke 100 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ervaren er maar liefst 75 problemen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit blijkt uit een enquête-onderzoek onder 1.000 ondernemingen in het MKB, uitgevoerd door het Economisch Bureau van ING. Files op de snelwegen en de verstopping van de steden, het moeilijk kunnen vinden van gekwalificeerd personeel en de gevolgen van de veranderingen in het sociale zekerheidsstelsel blijken bij 64% van de ondernemers tot serieuze problemen te leiden.

Deze top drie wordt gevolgd door administratieve lasten, automatisering (inclusief de millenniumbug) en veranderende marktverhoudingen als gevolg van de vele fusies en overnames. Deze probleemgebieden worden door circa 35% van de MKB-ondernemers genoemd. Zaken als de komst van euro, de internationale financiële crisis en financiering blijken bij minder dan 18% van het MKB tot echte problemen te leiden.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd op de MKB-beleidsdag op dinsdag 16 februari 1999 door de heer Von Dewall, directeur van het Economisch Bureau van ING. Het onderzoeksverslag "De topproblemen van het MKB" is opgenomen in de Miljoenennota MKB 1999, die verder bestaat uit een gedetailleerde analyse door het Economisch Bureau van ING van het overheidsbeleid ten aanzien van het MKB, inclusief een vergelijking van de financiële stromen tussen het rijk en respectievelijk het MKB en het grootbedrijf.

Problemen verschillen sterk per sector
De topproblemen worden over het algemeen in hele MKB gevoeld. Toch zijn er ook duidelijke verschillen per sector. Het bereikbaarheidsprobleem speelt vooral een rol in de de transportsector, de groothandel, in de financiële, zakelijke en overige dienstverlening. Het personeelstekort wordt in de arbeidsintensieve dienstensector, de groothandel en de industrie als het meest knellend ervaren. Opvallend is dat de veranderingen in het sociale-zekerheidsstelsel niet alleen bij ondernemers in de bouw, maar ook bij ondernemers in de detailhandel en in de industrie in hoge mate als probleem worden ervaren.

Ook wat de andere onderzochte problemen betreft, zijn er belangrijke verschillen tussen sectoren. De administratieve lasten vormen vooral een probleem voor de horeca en de groothandel, terwijl relatief veel ondernemers in de industrie en de dienstensector kopzorgen krijgen van de automatisering en de millenniumbug. Verder worden de veranderende marktverhoudingen als gevolg van fusies en overnames vooral door de bouwondernemers en de financiële, zakelijke en overige dienstverleners met argusogen gadegeslagen. Met hun sterke internationale oriëntatie, zijn met name de groothandel, de transportsector en de industrie gevoelig voor de crisis in Azië, Rusland en Brazilië. Overigens ondervinden vooral ook de groothandelsbedrijven problemen bij hun export en import. Hoog op de prioriteitenlijst van de detailhandel staat, zoals te verwachten is, de komst van de euro. Tenslotte speelt het financieringsvraagstuk vooral voor de horeca en de groothandel.

Aanbevelingen: overheidsbeleid beter afstemmen op MKB, maar ondernemers kunnen ook zelf meer doen
De onderzoekers vinden dat een interdepartementale MKB Task Force er voor moet zorgen dat het overheidsbeleid beter afgestemd wordt op de problemen van het MKB. In de ogen van de ondernemers houdt de overheid te weinig rekening met de nadelige effecten van het gevoerde beleid voor het MKB. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de voortdurende veranderingen in de sociale zekerheid waarmee een groot deel van het MKB moeite heeft.

Ook bepleiten de onderzoekers dat de branche-organisaties veel actiever worden bij het vinden en uitdragen van praktische oplossingen. Tenslotte blijkt uit de enquête dat ondernemers niet hoeven af te wachten maar ook zelf kunnen bijdragen aan het verminderen van de problemen door bijvoorbeeld werktijden aan te passen (bereikbaarheid), veel meer gebruik te maken van elektronisch berichtenverkeer (administratieve lasten), arbeidsomstandigheden te verbeteren (sociale zekerheid) en te investeren in hun personeel (krapte op de arbeidsmarkt, automatisering.

Deel: ' Enquête-onderzoek Top 3 problemen midden- en kleinbedrijf '
Lees ook