Gemeente Enschede

Verbeteringen in leefbaarheid en veiligheid

Gemeentebestuur investeert vanaf 2002 ruim 13 miljoen in de stad

Enschede, 26 september 2001
`De draad weer oppakken', dat is het centrale thema in het door het College van B. en W. gepresenteerde Meerjarenperspectief 2002-2005.

De vuurwerkramp heeft een grote invloed gehad op de stad en haar burgers, de uitwerking is enorm geweest. Het accent heeft daardoor in 2001 gelegen bij de opvang van de slachtoffers, de materiële nasleep en de plannen voor de wederopbouw van Roombeek. De uitvoering van veel plannen uit de vorige nota meerjarenbeleid hebben als gevolg van de ramp vertraging opgelopen. Het College pakt nu de draad weer op. Met voortvarendheid investeren in de gehele stad met als extra projecten herstel van vertrouwen van de burgers in hun overheid en de wederopbouw van Roombeek.
Er is voor nieuwe voorstellen in 2002 ruim 13 miljoen gulden (6,1 miljoen euro) beschikbaar voor structurele uitgaven en 43 miljoen gulden (20 miljoen euro) voor eenmalige investeringen. Daarnaast is er een bedrag van ruim 6 miljoen gulden ( 2.727.038,--) beschikbaar als extra kwaliteitsimpuls voor de stad in 2001.

Doelstellingen toekomstvisie
Het meerjarenbeleid zoals vastgesteld in april 2000 is, mede in verband met de ramp, nog niet zo lang geleden in gang gezet. Wel is het College van mening, gezien actuele ontwikkelingen, dat op een aantal onderdelen een intensivering nodig is. Om de doelstellingen uit de Toekomstvisie te realiseren heeft het College haar beleid gericht op drie speerpunten: een integrale aanpak in de stadsdelen/investeringswijken, een samenhangende aanpak gericht op kwetsbare groepen en het creëren van hoogwaardige woon- en werklocaties met bijbehorende voorzieningen die een evenwichtiger opbouw van de bevolking moet en bewerkstelligen. Daaraan kan nu worden toegevoegd het nemen van een pakket maatregelen dat moet leiden tot een grotere veiligheid.

Leefbaarheid en veiligheid vergroten
Uit de monitorgegevens blijkt dat inwoners van Enschede, ook in vergelijking met andere steden, de leefbaarheid en sociale veiligheid positief waarderen. Op dit onderdeel stelt het College de volgende projecten voor:

* Een verhoging van het budget voor onderhoud speeltoestellen;
* Het structureel maken van de hondenpoep brigade;
* Cofinanciering van het Rijksproject `Onze buurt aan zet" in de wijken Laares, Bothoven en Velve Lindenhof met als doel leefbaarheid en veiligheid te vergroten;

* Verbetering van het beheer van de gemeentelijke eigendommen in het buitengebied.

Samenhangende aanpak kwetsbare groepen
Voor het beleid gericht op een samenhangende aanpak van kwetsbare groepen is in het vorige meerjarenbeleid een groot aantal projecten in gang gezet. Nadruk hierbij lag op preventie.
Hierin zal worden geïnvesteerd in onder andere de volgende projecten:
* Nieuwbouw VMBO teneinde het beroepsonderwijs in Enschede te optimaliseren;

* Extra middelen voor het zekerstellen van het niveau van het peuterspeelwerk;

* Investeringsbijdrage realisatie brede school in Pathmos;
* Het verplaatsen van een sportschool voor jongeren;
* Steunpunt Vrouwenopvang Twente vormen;

* Verruimen mogelijkheden ouderenorganisaties en stimulering ouderenprojecten;

* Verbeteren hulp- en dienstenaanbod voor zelfstandig wonende alleenstaande minderjarige asielzoekers;

* Huiswerkbegeleiding autochtone en allochtone scholieren;
* Verlenging project schuldhulpverlening voor jongeren;
* Verhogen van de subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk Enschede ten behoeve van het aanbieden van sociaal-culturele activiteiten aan nieuwkomers;

* Voortzetten projecten hulpverlening voor harddrugs-verslaafden;
* Verhogen voorzieningenniveau Wet Voorziening Gehandicapten (WVG).
Hoogwaardige woon- en werklocaties
Voor het speerpunt ` het creëren van hoogwaardige woon- en werklocaties met bijbehorende voorzieningen' is een groot aantal projecten in gang gezet. Het project Van Heekplein is in uitvoering, het Stadserf wordt heringericht, de stationsomgeving is verbeterd en de plannen voor het Muziekkwartier vorderen. Qua voorzieningenniveau ontstaat zo een stad die met recht dé centrumstad van Oost-Nederland kan worden genoemd, aldus het College. Het aantal bezoekers van de binnenstad zal hierdoor weer een impuls krijgen. Verder wordt er gewerkt aan het kennispark Twente, op en rond de UT, waar bedrijvigheid met hoogwaardige arbeidsplaatsen gerealiseerd zal worden. De komende jaren zal de infrastructuur in en rond de stad verbeterd moeten worden. Daarom zijn de volgende aanvullende voorstellen door het College ontwikkeld;

* Oplossen van infrastructrurele knelpunten ( o.a. de West- , de Noordwesttangent en knelpunt bij Usselo);

* Een stationstunnel voor een langzaam-verkeersverbinding en een passage van de Euregioweg;

* Aanleg van de verlengde Euregioweg;

* Bijdrage ten behoeve van de landinrichting Zuid, bestemd voor onder andere de aanleg van recreatieve fietspaden en beplanting langs wegen;

* Ontwikkelen van nieuwe evenementen te versterking van de aantrekkingskracht van Enschede;

* Extra middelen voor de Euregio IJshal, dit in afwachting van de ontwikkeling/realisering van de 400-meter baan;
* Activiteiten voortvloeiend uit de nota Beeldende Kunst.

---

naar boven

Deel: ' Enschede investeert vanaf 2002 ruim 13 miljoen in de stad '
Lees ook