Gemeente Enschede

Persverklaring
Reactie op SGBO-onderzoeksrapport "Reïntegratie in Enschede" en de aanbevelingen van de Rekenkamer
Enschede, 12 september 2001
Vandaag hebben wij het onderzoeksrapport "Reïntegratie in Enschede" met de bijbehorende conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer van de gemeente Enschede, ontvangen.
De Rekenkamer heeft terecht gekozen voor een onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Het gaat immers om een thema dat belangrijk is voor het welbevinden van veel Enschedese inwoners.

Het onderwerp verdient van het College een gedegen reactie. Daarom willen we met de Rekenkamer de behandeling ervan afstemmen in de raadscommissies Werk en Onderwijs en Zorg en Maatschappelijke Zaken en natuurlijk ook in de Raad.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek luidt dat in Enschede minder mensen met een bijstandsuitkering uitstromen naar regulier werk, dan in gemeenten waarmee Enschede is vergeleken. Dit trekken wij ons aan. Het onderzoeksbureau (SGBO) zoekt hiervoor de verklaring deels in het lage opleidingsniveau van de Enschedese bevolking, maar vooral ook in de beleidsmatige en organisatorische aanpak in Enschede. Wij hechten er waarde aan om nader te onderzoeken welke andere verklarende factoren er zijn voor de relatief geringe uitstroom naar regulier werk en het relatief goed presteren op uitstroom naar gesubsidieerde arbeid. In dit verband wordt de suggestie van het onderzoeksbureau voor een nadere sociaal economische verkenning in de eigen regio overwogen.

We onderschrijven het belang van vergelijkingen met andere gemeenten maar weten uit de praktijk hoe moeilijk het is om vergelijkbare gegevens te produceren. Dit is ook landelijk gebleken en daarom wordt er nu ook door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan een monitor op het gebied van scholing en activering, waarbij Enschede betrokken is.

Als verantwoordelijk wethouders hebben wij op grond van andere beschikbare informatie nadere vragen bij de SGBO-rapportage. In de reactie van het College zullen we daar uitgebreid op ingaan. Een opvallende conclusie willen wij nu al noemen. De Rekenkamer beveelt een andere manier van aanbesteden van reïntegratietrajecten aan. Onze huidige werkwijze sluit echter vrijwel naadloos aan op hetgeen door de Rekenkamer wordt aanbevolen.
Wij delen met de Rekenkamer de opvatting dat alles op alles moet worden gezet om inwoners van Enschede zoveel mogelijk aan het werk te helpen. Daar waar verbeteringen in beleid mogelijk zijn om dat doel te bereiken zullen wij die doorvoeren.

Eric Helder, wethouder arbeidsmarktbeleid
Jeroen Goudt, wethouder maatschappelijke zaken en inkomensondersteuningnaar boven

Deel: ' Enschede over SGBO-onderz.rapp. 'Reïntegratie in Enschede' '
Lees ook