Gemeente Enschede

SANERINGEN ONDERGRONDSE TANKS

Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks

Enschede, 19 juli 1999.

Op 1 maart 1993 is het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks (BOOT1 in werking getreden. In dit besluit staan algemene regels vermeld voor de ondergrondse opslag van vloeibare brandstoffen en afgewerkte-olie in tanks bij het in gebruik nemen, het in gebruik hebben en het buiten gebruik stellen. Voor het opslaan van vloeibare brandstoffen en afgewerkte-olie in ondergrondse tanks is geen vergunning meer nodig.

Ook tanks die niet meer worden gebruikt vallen onder het besluit. Deze dienen op grond van het besluit te worden gesaneerd. Dit houdt in dat de tank wordt gereinigd en daarna wordt verwijderd. In bijzondere gevallen mag na toestemming van de gemeente, een tank worden gereinigd en met zand worden gevuld.

In principe hadden alle niet meer gebruikte tanks voor 1 januari 1999 moeten zijn gesaneerd. Er zijn echter nog ongeveer 80 tanks bij bedrijfslocaties en 55 bij particulieren bekend, die nog niet zijn gesaneerd. Dit komt neer op circa 10% van het totale aantal in Enschede aanwezige niet meer in gebruik zijnde ondergrondse brandstoftanks. De eigenaren van deze tanks hebben tot op heden geen actie ondernomen en zullen door ons worden benaderd om de betreffende tank alsnog te verwijderen. Indien er geen medewerking wordt verkregen, zal worden overgegaan tot het toepassen van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen.

Saneringen
In het verleden werden panden verwarmd door oliegestookte verwarmingsinstallaties. In de loop van de jaren zestig en zeventig zijn deze installaties buiten gebruik geraakt, doordat werd overgeschakeld op aardgas. De meeste ondergrondse tanks zijn echter destijds in de bodem blijven zitten.

In de periode 1993 - 1995 is door de gemeente Enschede een `Actie Tankslag' georganiseerd. In het kader van deze actie zijn er bij particulieren zo'n 700 tanks gesaneerd. Om de eigenaren van de tanks enigszins tegemoet te komen in de kosten, is er per gesaneerde tank een bijdrage verstrekt. Deze bijdrage bedroeg ƒ 300,-- bij het reinigen en vullen met zand van een tank en ƒ 500,-- indien de tank werd verwijderd. In totaal is er ƒ 224.000,-- aan bijdragen verstrekt. Voor bedrijven was er geen bijdrage verstrekking mogelijk. Sinds de inwerkingtreding van het BOOT zijn er in Enschede ruim 1.300 tanks gesaneerd. Hiervan zijn de meeste gereinigd en met zand gevuld.

De gemeente Enschede bezit diverse panden die in het verleden werden verwarmd met behulp van oliegestookte verwarmingsinstallaties. In opdracht van de gemeente Enschede zijn de afgelopen twee jaar ruim 70 tanks gesaneerd. Deze tanks waren met name gelegen bij scholen en gymnastieklokalen. De betreffende tanks zijn op een paar uitzonderingen na verwijderd. Indien er bodemverontreiniging werd aangetroffen nabij een tank, is deze met uitzondering van één geval, tegelijkertijd verwijderd. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid geweest van meer dan ƒ 450.000,--.

In gebruik
Ondergrondse tanks die worden gebruikt staan geregistreerd en worden door de afdeling Milieu periodiek gecontroleerd op de naleving van de voorschriften.

Deel: ' Enschede telt nog 135 niet gesaneerde ondergrondse tanks '
Lees ook