Gemeente Enschede

ENSCHEDE ZORGT VOOR EXTRAATJE LANGDURIGE MINIMA

Enschede, 8 oktober 1999

Langdurige minima, zelfstandig wonende rolstoelgebonden zwaar gehandicapten en mensen die in 1998 te kampen kregen met de armoedeval kunnen eind dit jaar rekenen op een eenmalige uitkering van de gemeente Enschede. Het College van B&W heeft dinsdag deze regelingen vastgesteld nadat eerder de gemeenteraad zich hierover in het kader van de "voorstellen armoedebestrijding" al positief had uitgesproken.

Enschedeërs die reeds drie jaar of langer moeten leven van een inkomen op bijstandsniveau
(f 2018,44 voor gehuwden/samenwonenden; f 1816,60 voor een alleenstaande ouder; f 1412,91 voor een alleenstaande) krijgen een bijdrage in de kosten voor vervanging van grote huishoudelijke artikelen. De eenmalig uitkering bedraagt 500 gulden voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Wie geen kinderen heeft ontvangt 250 gulden. Bijstandsgerechtigden ontvangen hierover automatisch bericht. De eenmalige uitkering is niet alleen bestemd voor langdurige bijstandsgerechtigden. Ook Enschedeërs met een ander inkomen op bijstandsniveau wil de gemeente met deze uitkering extra ondersteunen.

Voor zelfstandig wonende zwaar gehandicapten die rolstoelgebonden zijn en over beperkte financiële middelen beschikken, stelt de gemeente een eenmalige uitkering beschikbaar als bijdrage in de extra (vervoers)kosten die zij moeten maken voor het bijwonen van maatschappelijke en culturele activiteiten. De eenmalige uitkering bedraagt f 1200,-.

Voor wie in 1998 vanuit een bijstandssituatie is gaan werken en daarvoor een loon ontving dat niet hoger was dan 120 % van zijn bijstandsuitkering en die daardoor per saldo f 100,- of meer per maand minder te besteden kreeg, is er eveneens een eenmalige uitkering van maximaal f 600,-. Deze bijdrage is uitsluitend bedoeld om financieel nadeel op te vangen dat samenhangt met de toepassing van de volgende inkomensafhankelijke regelingen: huursubsidie, de eigen bijdrage thuiszorg, de studiefinanciering, de bijdrage kinderopvang en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

In een dergelijk geval spreekt men van de armoedeval. Dat houdt in dat sommige uitkeringsgerechtigden die een baan krijgen daar per saldo minder aan overhouden dan aan een inkomen op bijstandsniveau. Dat komt omdat de hoogte van de bedragen verbonden aan bepaalde regelingen afhangt van het belastbaar inkomen.

Nadere berichtgeving over de datum vanaf wanneer de aanvragen kunnen worden ingediend volgt nog. De langdurige bijstandsgerechtigden ontvangen automatisch bericht.

Deel: ' Enschede zorgt voor extraatje langdurige minima '
Lees ook