Europa van Morgen


EP steunt rapport over geweld tegen vrouwen
Het Europees Parlement aanvaardde op 9 maart een rapport over geweld tegen vrouwen. Het rapport was vorig jaar juli al door Nel van Dijk (Groenen) gepresenteerd, maar er ontstond onenigheid over onder meer de abortusparagraaf, met als gevolg dat het voor aanpassing werd terugverwezen naar de parlementaire commissie Rechten van de Vrouw.

Kernpunten van het rapport waren niet alleen geweld tegen vrouwen en achterstelling in maatschappelijke posities, maar ook gezondheidsproblemen. Deze elementen zijn overgenomen door de samensteller van het nieuwe rapport, de Finse Heidi Hautala, eveneens van de Groene fractie en opvolger van Nel van Dijk (inmiddels uit het EP vertrokken) als voorzitter van de vrouwencommissie.

Geen juridische middelen

Op 8 maart –nota bene Internationale Vrouwendag– kwam het onderwerp opnieuw in het Parlement ter sprake. Europees commissaris Anita Gradin legde een verklaring af die aansloot op het actieprogramma Daphne voor de jaren 2000 tot en met 2004 ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Gradin zei ervan overtuigd te zijn dat veel vrouwen, ook in Europa, niet veilig zijn in eigen huis. In alle landen van de EU worden vrouwen in ondergeschikte posities gehouden. De oorzaak is makkelijk te vinden, zei Gradin, ‘die ligt in gewelddadig gedrag van mannen, waarvan ook kinderen slachtoffer zijn’. Ze maakte korte metten met de bewering dat vrouwen die verkracht worden dit aan eigen gedrag te wijten hebben, omdat ze te korte rokjes dragen. Gradin verwees met afschuw naar een recente uitspraak van een Italiaans Hof dat een vrouw niet verkracht kan worden als ze een nauwsluitende spijkerbroek draagt (die een aanrander niet zonder hulp van de vrouw uitkrijgt). Er moet snel iets gedaan worden zei Gradin, maar omdat enkele lidstaten dwarsliggen heeft de Europese Commissie te weinig middelen om juridische actie te ondernemen. Binnen de beleidssector volksgezondheid is wel ruimte om handelend op te treden, zo zei de Commissie. Maar Hautala wilde hiermee geen genoegen nemen. Onder de noemer ‘volksgezondheid’ valt niet de handel in vrouwen en kunnen evenmin juridische maatregelen worden genomen tegen mannen die in aanmerking zouden moeten komen voor een straatverbod.

Volksgezondheid

Verscheidene afgevaardigden –vrijwel uitsluitend vrouwen want de mannen hadden op dat moment kennelijk wat anders te doen– waren enthousiast over het Daphne-programma, dat heeft geleid tot netwerken van organisaties om vrouwen te helpen. Het programma richt zich vooral op hulpverlening aan slachtoffers van geweld. De Belgische liberale Marie-Paule Kestelijns-Sierens wees erop dat het Verdrag van Amsterdam, waarvan de inwerkingtreding niet lang meer op zich zal laten wachten, ruimere bevoegdheden geeft aan de EU op het terrein van volksgezondheid en ook op dat van gelijke kansen. Daarom is er geen excuus meer om te weigeren beleid te ontwikkelen, aldus de Belgische. Zij pleitte voor een geslachtsspecifieke aanpak van de volks- gezondheidszorg. Gradin onderschreef dit pleidooi. Er moeten betere statistieken komen over het voorkomen van ziekten bij vrouwen en nieuwe geneesmiddelen moeten voortaan niet alleen op mannen, maar ook op vrouwen worden getoetst. In de praktijk beperken farmaceutische bedrijven en medici zich meestal tot het testen van nieuwe medicamenten op mannen omdat vrouwen minder lichamelijke stabiliteit garanderen.
Het Parlement nam zonder hoofdelijke stemming een resolutie aan waarin wordt vastgesteld dat in sommige lidstaten de gezondheid van vrouwen, meer dan die van mannen, wordt aangetast door een aantal sociaal-economische verschillen, zoals een lager levenspeil, hogere werkloosheidscijfers en een grotere mate van sociale uitsluiting. Er wordt aandacht gevraagd voor ‘nieuwe’ ziekten zoals eetstoornissen (anorexia,boulimia) die steeds meer bij jonge vrouwen voorkomen. En bij de Europese Commissie wordt aangedrongen om regelmatig borstonderzoek en onderzoek naar baarmoederhalskanker te stimuleren.

Abortus

Het Parlement meent dat de Commissie tot nu toe te summier is ingegaan op de gevolgen voor de volksgezondheid door het uitblijven van een eenduidige abortuswetgeving. Er zijn diverse middelen om het aantal abortussen terug te dringen, met name door seksuele voor- lichting. De lidstaten worden verzocht onder bepaalde voorwaarden abortus provocatus te legaliseren: in geval van onvrijwillige zwangerschap en indien de gezondheid van de vrouw in gevaar is. Voorop moet staan dat de vrouw zelf een besluit neemt, dat de ingreep medisch verantwoord wordt uitgevoerd en dat psychologische en sociale hulp wordt geboden. Er wordt op gewezen dat vrouwen op steeds latere leeftijd kinde- ren krijgen waaruit gezondheidsrisico’s voortvloeien. De Commissie wordt gevraagd een onderzoek te doen naar de gevolgen van milieuvervuiling op de gezondheid van vrouwen. Verder verzoekt het Parlement de lidstaten geweld tegen vrouwen in de huiselijke kring, inclusief verkrachting binnen het huwelijk en seksuele verminking strafbaar te stellen. (Resolutie A4-0029/99) Simon van Putten

Deel: ' EP steunt rapport over geweld tegen vrouwen '
Lees ook