Ingezonden persbericht

Nederland loopt achter met ICT in zorg

Persbericht van EPN - Platform voor de Informatiesamenleving

EPN start nieuwe initiatieven ter bevordering telemedicine

Den Haag, 25 september 2001. De problemen in de zorgsector zijn, ondanks de investeringen die de regering de laatste jaren heeft gedaan, nog altijd groot. Er ligt nog steeds een tijdbom onder de zorgsector: er zijn lange wachtlijsten, de arbeidsdruk is te hoog, de instroom van personeel te laag en deze problemen worden alleen maar groter. Een beter gebruik van ICT (Informatie en Communicatie Technologie) kan eraan bijdragen de zorgsector efficiënter te maken, waardoor meer patiënten in hetzelfde tijdsbestek kwalitatief beter behandeld kunnen worden. De ICT-investeringen in de Nederlandse gezondheidszorg lopen nog steeds achter bij andere voortrekkers van de digitale wereld, zoals de VS, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen. Om het gebruik van ICT in de zorg te stimuleren is EPN met enkele nieuwe projecten gestart, onder andere een online database voor telemedicine projecten, die te vinden is op http://www.epn.net/telemedicine.

Consultancy

Het blijkt dat ondanks de veelbelovende mogelijkheden het gebruik van telemedicine maar langzaam van de grond komt door een tekort aan organisatorische expertise bij de initiatiefnemers. Het gaat hier vooral om expertise zoals het creëren van draagvlak, kennis van het leiden van complexe projecten, het vinden van financiering, of het ontwikkelen van businessmodellen waardoor de continuïteit van een project beter gegarandeerd kan worden. E PN-directeur Van der Wel: "In Nederland worden diverse projecten enthousiast opgestart, maar vele vinden na een proefperiode geen vervolg. Er is wel geld beschikbaar om een kleinschalig experiment op te zetten, maar vervo lgens wordt geen budget vrijgemaakt om het in het groot te implementeren".

EPN wil het gebruik van telemedicine stimuleren en heeft daar een aantal initiatieven voor ontplooid. Ten eerste biedt EPN startende telemedicineprojecten gratis consultancy-ondersteuning aan door ervaren managementadvise urs uit haar netwerk. Tien in EPN deelnemende organisaties zijn bereid deze organisatorische knowhow ter beschikking te stellen.

Online Database

Ten tweede heeft EPN een Online Database opgezet waarin alle telemedicineprojecten in Nederland worden verzameld. Hiermee wil EPN in kaart brengen hoe ver Nederland is gevorderd op het gebied van telemedicine en de initia tiefnemers de mogelijkheid bieden ideeën op te doen, te leren van ervaringen van anderen en contacten te leggen voor samenwerkingsverbanden. Het is mogelijk op verschillende manieren de database te doorzoeken en om eigen telemedicineprojecten aan de database toe te voegen. De Database is te vinden op http://www.epn.net/telemedicine.

Verhoging ICT-budget zorg

Ten derde is EPN gestart met een initiatief om de ICT-investeringen in de gezondheidszorg in Nederland te vergroten. Op dit moment wordt in de zorgsector ongeveer 1,5% van het budget besteed aan ICT. Volgens EPN is het no odzakelijk dat de ICT-investeringen in de zorg binnen twee jaar naar ten minste 5% stijgen om de kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen waarborgen, vooral met de te verwachten vergrijzing van Nederland. Wil men een kwali teitsstijging realiseren van de aangeboden zorg, dan is een stijging van het ICT-budget tot minimaal 9% binnen vijf jaar noodzaak.

Over telemedicine

Het gebruik van ICT in de zorg heeft kwantitatieve en kwalitatieve voordelen. Met behulp van ICT kan de tijd van een arts of verpleegkundige beter worden benut en kunnen meer patiënten in hetzelfde tijdsbestek op kwalitat ief betere wijze worden geholpen. Met name het opzetten van telemedicine (telegeneeskunde) projecten verdient aansporing. Onder telemedicine verstaat men onder andere het met behulp van ICT op afstand verlenen van primair e zorg en het uitwisselen van medische expertise. Voorbeelden van telemedicineprojecten zijn het vanuit een zorgcentrum monitoren van patiënten in hun thuissituatie (telemonitoring), het consulteren van een arts via inter net (teleconsultatie) en telechirurgie, waarbij de arts vanaf een andere locatie een robot bestuurt die de patiënt opereert.

EPN - Platform voor de Informatiesamenleving

EPN is een onafhankelijke stichting met als doel de evenwichtige maatschappelijke inbedding van informatie- en communicatietechnologie te bevorderen. In dit platform zijn het bedrijfsleven, de politiek, het maatschappelij k middenveld, de wetenschap en de overheid vertegenwoordigd. EPN voert onderzoek uit, publiceert en organiseert bijeenkomsten over thema's rond ict en samenleving.

Deel: ' EPN start nieuwe initiatieven ter bevordering telemedicine '
Lees ook