Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 029
Datum: 06-02-03

Equa krijgt vrom-subsidie voor projecten
ruimtelijke ordening en arbeid en zorg

Het ministerie van VROM geeft E 42.000,- subsidie aan EQUA, het emancipatiebureau van Friesland. EQUA ontvangt de subsidie voor twee projecten: een met de provincie Fryslân en een in de gemeente Weststellingwerf. Deze beide projecten gaan over het onderwerp 'ruimtelijke ordening en arbeid en zorg'.

Hoe kan bij het ontwikkelen en inrichten van wijken en bedrijventerreinen rekening worden gehouden met het gegeven dat inmiddels ruim 60 procent van de Nederlandse volwassenen arbeid en zorg combineert ? Wat vraagt dit van zowel de gemeentelijke als provinciale overheid aan richtlijnen, kaders, beslissingen en dergelijke? Aan het eind van de projectperiode, die loopt tot medio 2005, willen de partijen inzicht, kennis, vaardigheden en materiaal ontwikkeld hebben waarmee op een optimale wijze kan worden ingespeeld op de vraag van de 'taakcombineerder'.

Mannen en vrouwen combineren steeds vaker een baan met zorg voor huishouding, kinderen, ouders en andere dierbaren. Dit brengt veel geregel met zich mee, waardoor zij zich meer gaan verplaatsen en andere eisen worden gesteld aan de ruimtelijke inrichting. Een ruimtelijke inrichting die optimaal inspeelt op deze toenemende mobiliteit, groeiende drukte en stress zal een bijdrage leveren aan een betere organisatie van arbeid en zorgtaken van mannen en vrouwen op individueel en gezinsniveau. Hierdoor wordt de rol- en taakverdeling tussen mannen en vrouwen verruimd. Het maakt het voor vrouwen makkelijker om buitenshuis te gaan werken en voor mannen makkelijker om hun zorgverantwoordelijkheid te vergroten.

Het eerste project, samen met de provincie Fryslân, is gericht op politici en beleidsmakers die zich bezig houden met ruimtelijke ordening. Via workshops zal inzicht en kennis worden opgedaan over de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en wat deze vragen van de ruimtelijke inrichting. Daarnaast willen we met elkaar antwoord geven op vragen zoals: wat is de rol van de provincie hierin? Wat zijn de taken en bevoegdheden op dit terrein en wat is de visie en ambitie? Dit om uiteindelijk bouwstenen te kunnen formuleren voor verschillende relevante provinciale plannen zoals het nieuwe Streekplan en het woningbouwbeleid 2002-2010.

Het tweede project, in de gemeente Weststellingwerf, richt zich vooral op de Lindewijk. Dit is een nieuwe wijk met ongeveer 600 woningen die in Wolvega komt. Een speciale werkgroep zal zich bezighouden met de belangen van de taakcombineerders bij de inrichting van deze wijk. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de woningstichting Weststellingwerf - tevens één van de projectontwikkelaars-, de huurdersvereniging De Bewonersraad, de Vrouwen Advies Commissie, de projectleider van Matchpoint - project Dagindeling- en ambtenaren van de gemeente. De resultaten van dit project kunnen tevens als voorbeeld dienen voor andere plattelandsgemeenten.


---

Deel: ' Equa krijgt vrom-subsidie voor projecten ruimtelijke ordening en arb.. '
Lees ook