X
X
X Gemeente Amsterdam


www.amsterdam.nl inhoud zoeken mail

ERFPACHTBELEID GEMEENTE AMSTERDAM AANGEPAS

Het erfpachtbeleid van de gemeente Amsterdam wordt aangepast. Het college van B&W heeft de ontwerp-raadsvoordracht hiertoe van wethouder Stadig (Grondzaken) goedgekeurd. Uitgangspunt blijft het stelsel van voortdurende erfpacht, waarbij deze voor telkens 50 jaar wordt vastgesteld. Daarbij doet het college voorstellen om te komen tot een doorzichtiger en klantvriendelijker stelsel. Er wordt naar gestreefd het nieuwe stelsel per januari 2000 in te laten gaan

Sinds 1896 verkoopt de gemeente Amsterdam als regel geen grond meer aan particulieren, maar geeft die uit in erfpacht. Aangezien de gemeente het grootste deel van de grond binnen de stadsgrenzen in eigendom heeft (80%), krijgt iemand die in Amsterdam wil bouwen of een bestaand pand wil kopen vrijwel altijd te maken met erfpacht. Erfpacht is een zakelijk recht, waarvoor de erfpachter jaarlijks een vergoeding, de canon, aan de gemeente betaalt. De looptijd van een recht van erfpacht is 50 jaar. Vroeger werden ook tijdvakken van 75 jaar afgesloten

Voorgesteld wordt het uitgangspunt van de grondwaarde voor een tijd-vak van 50 jaar bij de bepaling van de prijs voor alle geboden vormen van erfpachten te handhaven. Het canonpercentage en de afkoopsom worden voortaan marktconform en niet gerelateerd aan de leningfondsrente bepaald. Daarbij zal de afkoopsom voor 50 jaar niet meer hoger zijn dan de grondwaarde. Ook wordt het de erfpachter in het nieuwe stelsel mogelijk gemaakt te kiezen uit verschillende manieren van betalen. Het wordt mogelijk de canon voor 50 jaar vooruit te betalen waarbij de afkoopsom bij uitgifte gelijk is aan de grondwaarde. Ook kan een vaste canon van 10 of 25 jaar worden betaald onder een aantal voor de erfpachter aantrekkelijke voorwaarden. Deze betalingsmogelijkheden houden rekening met ontwikkelingen op de financiële markt, zoals langlopende leningen, hypotheken etc. Daarnaast kan worden gekozen voor een indexcanon, die relatief laag begint en die jaarlijks wordt geïndexeerd. Het college heeft tevens besloten dat naar aanleiding van het groot onderhoud wordt onderzocht in hoeverre een afwijkende regeling kan worden vastgesteld voor erfpachters met een laag inkomen, die 65 of ouder zijn en geconfronteerd worden met een canonherziening

Vanaf 1 januari van dit jaar is er al een ingroeimaatregel in werking getreden voor degenen die met de canonherziening te maken krijgen. Het eerste jaar betaalt men een derde van de verhoging; het tweede jaar tweederde. Een jaarlijkse canonbetaling is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, tenzij de canon is afgekocht. Een afkoopbedrag is niet aftrekbaar, maar de rente die de erfpachter betaalt voor een lening om af te kopen, is weer wel aftrekbaar. Naast deze aanpassingen van de regeling, zal ook de communicatie met de erfpachter worden verbeterd. Zo wordt er een website opgezet en komt er een CD-rom met informatie over erfpacht

In een dichtbevolkte stad als Amsterdam is het wenselijk het grondgebruik aan regels te binden. De gemeente heeft destijds voor het erfpachtstelsel gekozen. De waardevermeerdering van de grond komt op deze manier ten goede aan de hele gemeenschap. Daarnaast houdt de gemeente meer invloed op het gebruik van de grond. Belangrijk is dat het erfpachtstelsel een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling als speculatie tegengaat. Hierdoor kunnen in Amsterdam nog steeds betaalbare woningen worden gebouwd, zelfs op dure locaties zoals aan het IJ. Woningen op grond die in een 'vrije grondmarkt' al lang zou zijn opgekocht voor luxe kantoren of dure appartementen. Met de vorming van 'rijke' wijken als gevolg. Het erfpachtstelsel is dus een van de instrumenten die de gemeente heeft om een gevarieerde bevolkingssamenstelling van de stad en de wijken te bevorderen

In Amsterdam zijn zo'n 50.000 erfpachtcontracten gesloten. De tijdvakken van sommige contracten lopen (na 75 jaar) binnenkort af. Bij afloop van het tijdvak vindt canonherziening plaats. De erfpachter moet voor een nieuw tijdvak van 50 jaar een canon betalen die is afgestemd op de huidige grondwaarde en het canon (rente)percentage dat nu geldt. De grond - waarvan de waarde met de jaren steeds hoger werd
- is dus in de afgelopen 50 jaar tegen een relatief lage prijs gebruikt. De stad heeft tussentijds geen vruchten van de stijging van grondwaarde kunnen plukken. Door de canonherzieningen komt de gestegen grondwaarde alsnog aan de gemeenschap ten goede

In 2000 vervallen in Amsterdam 491 rechten. Uit de taxaties die al zijn uitgevoerd voor rechten in Zuid blijkt dat de verhogingsfactor 15 bedraagt. Voor de overige rechten is de verhogingsfactor 11,5. Extreme verhogingen betreffen met name gevallen van bestemmingswijzigingen

Het symposium 'Een eeuw erfpacht in Amsterdam' in 1996 is de belangrijkste aanzet geweest om het Amsterdamse erfpachtstelsel aan een nader onderzoek te onderwerpen. Onder de titel '100 jaar Erfpacht; operatie groot onderhoud' is in 1997 - na goedkeuring van het college
- de directeur van het Gemeentelijk Grondbedrijf de bestuursopdracht gegeven met het onderzoek te starten. Dit heeft geleid tot een rap-port dat vervolgens is besproken met betrokkenen, zoals de Vereniging Eigen Huis, Makelaarsvereniging Amsterdam en de Kamer van Koophandel

Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober

Pb-94 Amsterdam, 17 september 199

Paul van Yperen, Communicatie stadhuis, 552324

Frederijk Haentjens, Gemeentelijk Grondbedrijf, 555942

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Erfpachtbeleid gemeente Amsterdam aangepast '
Lees ook