Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 26 JANUARI 1999

Eerste erkennings- en subsidiëringsronde Muziekdecreet

Het Muziekdecreet van 31/3/1998 voorziet in de erkenning en/of subsidiëring van muziekverenigingen (professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals) voor een periode van vier jaar. Terwijl vroeger alleen klassieke ensembles jaarlijks een aanvraag tot subsidiëring konden indienen, richt het Decreet zich tot alle muziekgenres en biedt het de mogelijkheid tot een meerjarenplanning binnen de muzieksector. In uitvoering van het Decreet kunnen zowel erkende als niet-erkende muziekverenigingen in aanmerking komen voor een projectmatige ondersteuning. Een erkenning geldt als kwaliteitslabel, en is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een structurele subsidie van vier jaar.

Voor de eerste erkennings- en subsidiëringsronde, die loopt van 1999 tot 2002, werden 110 ontvankelijke dossiers ingediend. Deze dossiers werden voor advies voorgelegd aan de nieuwe Beoordelingscommissie Muziek, die in het kader van de Raad voor Cultuur werd geïnstalleerd. Deze commissie boog zich over de artistieke kwaliteit. De Administratie Cultuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap adviseerde minister Martens over de formele en beheersmatige aspecten van de dossiers.

Eind vorig jaar werden voorlopige adviezen aan de betrokken muziekverenigingen voorgelegd. Zij kregen de kans om hierop te reageren met een geargumenteerd bezwaarschrift. Na behandeling van de bezwaarschriften door beide adviesinstanties werden de definitieve adviezen voorgelegd aan de minister.

Minister Martens is van oordeel dat zowel de Beoordelingscommissie Muziek als de Administratie met kennis van zaken ernstig werk hebben gemaakt van hun opdracht. Er werd voldoende tijd uitgetrokken voor de bespreking van de dossiers en voor een evaluatie van de ingediende bezwaarschriften. Rond alle dossiers werd een consensus bereikt.

Op basis van de uitgebrachte adviezen besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS om 71 muziekverenigingen te erkennen en om aan 54 daarvan een structurele subsidie toe te kennen.

Binnen het kader dat voor de volgende vier jaar uitgetekend werd, vallen enkele elementen in het bijzonder op.

Ondersteuning van populaire muziek

Voor de niet-klassieke muziekgenres is het bij de start van het nieuwe muziekbeleid vooral van belang om het zgn. intermediaire niveau te ondersteunen en om voorrang te geven aan voorwaardenscheppende structuren. Er werd dus ruime aandacht geschonken aan de ondersteuning van de podia voor populaire muziek (muziekclubs, festivals,...), maar ook aan muziekeducatieve organisaties die zich richten tot jongeren met belangstelling voor populaire muziek.

De professionele muziekensembles

Het Muziekdecreet gaat ervan uit dat de nieuwe regelgeving een nieuwe periode inluidt en de toekenning van structurele subsidies niet noodzakelijk in het verlengde moet liggen van eventuele voorgaande subsidies. De Vlaamse regering machtigde in het uitvoeringsbesluit op het Decreet zowel de Beoordelingscommissie Muziek als de Administratie Cultuur om alle initiatieven te nemen die nodig werden geacht om de in het Decreet vermelde beoordelingscriteria te toetsen.

In het algemeen kan worden gesteld dat de beleidslijn uit het verleden wordt gecontinueerd. Twee middelgrote orkesten die tot nu toe wel werden gesubsidieerd, weerstonden de toets van het Muziekdecreet evenwel niet. Het betreft I Fiamminghi en het Symfonieorkest van Vlaanderen. De argumentatie om deze orkesten geen erkenning en dus ook geen structurele subsidie tot te kennen, werd zowel door de Beoordelingscommissie Muziek als door de Administratie zorgvuldig uitgewerkt. De desbetreffende definitieve adviezen zijn goed onderbouwd en werden geformuleerd na grondige kennisname van de ingediende bezwaarschriften.

De minister is ervan overtuigd dat, in tegenstelling tot wat de betrokkenen in hun verweerschriften beweren, de adviezen voor deze twee ensembles niet werden geformuleerd in functie van een vermeende partijdigheid van de beoordelingscommissie. Uit de totaliteit van de adviezen blijkt immers dat de individuele commissieleden een strenge gedragsregel hanteerden wanneer er van betrokkenheid sprake kon zijn. De adviezen werden bovendien in consensus uitgebracht. Het negatieve advies over de beide orkesten komt bovendien niet helemaal onverwacht. In 1998 gaf de toenmalige Vlaamse Adviescommissie voor de Muziek en van de Administratie reeds een signaal m.b.t. de artistieke visie en het beheer van beide ensembles.

Toch zal de beslissing om beide ensembles vanaf dit jaar niet te erkennen en te subsidiëren, grote gevolgen hebben (bijv. met betrekking tot personeel en concertagenda). Om dergelijke gevolgen op te vangen, voorziet het Muziekdecreet in een aanpassingstermijn van 6 maanden ( = de termijn tussen de beslissing van de Vlaamse regering en het ingaan van een nieuwe erkenningsperiode). Omdat de timing bij deze eerste erkenningsronde erg strikt was, werd geen aanpassingsperiode voorzien. Daardoor krijgen het Symfonieorkest en I Fiamminghi niet de kans om hun werking te heroriënteren. Om die reden werd minister Martens gevraagd om voor beide orkesten een overgangsmaatregel uit te werken.

De muziekeducatieve organisaties

De muziekeducatieve organisaties werden opgenomen in het Muziekdecreet om muziekverenigingen die buiten het onderwijs op intense wijze activiteiten ontplooien op het vlak van muziekeducatie, te kunnen ondersteunen.


* * *

De uitvoering van het Muziekdecreet zal ongetwijfeld een grote invloed hebben op het Vlaamse muzieklandschap.

Een eerste beleidsmatig effect betreft het opheffen van de schotten tussen de 'klassieke' en de 'populaire' muziek. De verschillende muziekgenres worden voortaan op dezelfde manier en met dezelfde basiscriteria beoordeeld, met als belangrijkste uitgangspunt het centraal stellen van de kwaliteit. Bij de Vlaamse overheid geldt dus geen voorkeursbehandeling meer voor een bepaalde soort van muziek, namelijk de klassieke. Hierdoor wordt recht gedaan aan het kwaliteitsstreven in de verschillende muziekgenres, en wordt ook de wederzijdse beïnvloeding tussen de genres gestimuleerd.

Daarnaast valt ook de waardering voor de werking van muziekeducatieve organisaties sterk op, ook hier weer zonder onderscheid tussen de muziekgenres. Deze organisaties krijgen binnen het Muziekdecreet een goede kans om zich te ontplooien, met een grote aandacht voor zowel hun artistieke als hun kunsteducatieve opdracht.

Een ander belangrijk effect zal bestaan in de sanering van de muzieksector m.b.t. de sociale en fiscale verplichtingen ten aanzien van de musici. Het Muziekdecreet legt uitdrukkelijk de toepassing van de CAO op als erkennings- en subsidiëringsvoorwaarde voor orkesten en ensembles.

Het nieuwe muziekbeleid van de Vlaamse overheid, dat deze legislatuur vorm kreeg via een Beleidsbrief van minister Martens en een nieuw Decreet, wil de diversiteit en de dynamiek in het muzieklandschap in Vlaanderen stimuleren. Het wordt een van de taken van het decretaal voorziene Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap om het muziekbeleid in zijn benadering naar de verschillende muziekdisciplines, verder te onderzoeken.

Terwijl het budget in 1995 200,1 miljoen fr. bedroeg, is vanaf dit jaar 381,3 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het Muziekdecreet.


* * *

Ziehier het overzicht van de erkenning en subsidiëring voor de periode 1999-2002 :

Erkenning met structurele subsidie van ensembles (telkens in miljoen fr.) :

Anima Eterna (13) - Beethoven Academie (35) - Blindman (2)
- Brussels Jazz Orchestra (4) - Capilla Flamenca (2,5) - Carré, blokfluitkwartet voor hedendaagse muziek (1) - Champ d'Action (12) - Collegium Instrumentale Brugense (9)
- Collegium Vocale (10) - Currende (2,5) - Ex tempore (3,5) - Spectra Ensemble (2,5) - Huelgas Ensemble (7) - Ictus (11) - Il Fondamento (6,5) - La Petite Bande (12) - Octurn (2) - Oxalys (5) - Prima La Musica (7) - Prometheus Ensemble (6) - Quatuor Danel (1,5) - Spiegel (1) - Vier op 'n Rij (1) - Wolvin (Zita Swoon) - totaal : 158,5 miljoen fr.

Muziekeducatieve organisaties - erkenning :

CeBeDeM (Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie) - Educatieve Dienst van de Koninklijke Muntschouwburg - Rockshop Vlaanderen/Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en Jongerencentra

Muziekeducatieve organisaties - erkenning met structurele subsidie (in miljoen fr.) :

De Krijtkring (1,5) - De Pianofabriek (1,5) - Federatie van Jeugd en Muziek Vlaanderen (17,5) - Filharmonisch Jeugdorkest van Vlaanderen (7,5) - Musica/Vlaams Dienstencentrum voor Muziek (10) - Muziek-o-droom (MOD) (1,5) - totaal : 39,5 miljoen fr.

Festivals - erkenning :

Folkfestival Dranouter - Limelight (Happy New Ears) - Kunstencentrum Vooruit (Vooruit Geluid Festival) - November Music Vlaanderen - Open Tropen - Sfinks Animatie
- Trefpunt - W.I.M. (Free Music Festival) - Wereldculturencentrum Zuiderpershuis (Festival traditionele muziek)

Festivals - erkenning met structurele subsidie (in miljoen fr.) :

Festival van Vlaanderen Antwerpen (6,5) - Festival van Vlaanderen Brugge (6,5) - Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden (8,5) - Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel/Europa (11) - Festival van Vlaanderen Kortrijk (4,7) - Festival van Vlaanderen Limburg (Basilica) (5,5) - Festival van Vlaanderen Mechelen (5) - Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant (6,5) - Rembetika (Brugges Festival) (2) - totaal : 56,2 miljoen fr.

Concertorganisaties - erkenning :

Centrum Netwerk - De Spiegel - De Verenigde Cultuurfabrieken - Filharmonische Vereniging van Brussel en Vereniging voor Volksconcerten

Concertorganisaties - erkenning met structurele subsidie (in miljoen fr.) :

Concertvereniging Conservatorium Antwerpen (1) - Concertvereniging van het Koninklijk Conservatorium Brussel (1) - Concertvereniging van het Lemmensinstituut (0,7) - Middagconcerten van Antwerpen (0,5) - Musica Flandrica (0,75) - Stichting Logos (4) - totaal : 7,95 miljoen fr.

Muziekclubs - erkenning :

Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen

Muziekclubs - erkenning met structurele subsidie (in miljoen fr.) :

4AD (2) - 5 voor 12 (3) - Ancienne Belgique (10) - Cactus (2,5) - De Kreun (2) - Driewerf Hoera (De Media) (2) - De Zwerver (2) - Democrazy (2) - Jeugdhuis Nijdrop (2) - totaal : 27,5 miljoen fr.

Het algemeen totaal bedraagt 289,65 miljoen fr.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Deel: ' Erkennings- en subsidieringsronde Muziekdecreet Belgie '
Lees ook