ERNST AND YOUNG

Ernst & Young-advies over Zuidelijk Flevoland/ Eemstad

ADVIES: 'ONTWIKKEL GEBIED VAN ALMERE TOT AMERSFOORT ALS ..N

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE REGIO'

Ontwikkel een nieuw stedelijk gebied tussen Almere en Zeewolde, completeer Almere functioneel en stedenbouwkundig als belangrijkste centrum van Zuidelijk Flevoland en beschouw het gebied van Almere tot Amersfoort voortaan als één ruimtelijk-economische regio. Dat adviseert Ernst & Young's International Location Advisory Services (ILAS) in een rapport dat is opgesteld voor de Federatie van Kamers Oostflank, het samenwerkingsorgaan van de Kamers van Koophandel voor Gooi- en Eemland en voor Flevoland. De regio's in de Oostflank en de Noordvleugel van de Randstad worden na 2010 geconfronteerd met ruimtelijke beperkingen, voorspellen de adviseurs. In Het Gooi openbaren zich deze knelpunten ook nu al. De ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland is volgens Ernst & Young de enige mogelijkheid om de druk van die ketel af te halen.

'De economische mogelijkheden van het gebied Zuidelijk Flevoland kunnen meer dan ten volle worden benut, indien dit gebied tussen Almere en Amersfoort in de toekomst als één ruimtelijk-economisch gebied gefaseerd ontwikkeld wordt. Uitsluitend door een bewuste keuze te maken voor deze integrale gebiedsontwikkeling van Zuidelijk Flevoland kan een kwalitatief zeer hoogwaardig vestigingsmilieu ontstaan in de Oostflank/ Noordvleugel van de Randstad', schrijven de onderzoekers. Concreet stellen zij voor om te komen tot het functioneel en stedebouwkundig completeren van de stad Almere en het ontwikkelen van een nieuw stedelijk gebied, 'Eemstad' in het gebied tussen Almere en Zeewolde. Gezien het lange voorbereidingstraject dat met dergelijke grootschalige ontwikkelingen gepaard gaat, dringen de adviseurs aan om op zeer korte termijn actie te ondernemen. Tevens wijzen zij op de noodzaak om een kwalitatief hoogwaardige weg- en railinfrastructuur te ontwikkelen, waaronder hoogwaardige openbaar vervoervoorzieningen en de aanleg van de A30, een nieuwe autosnelweg die de A6/A27 verbindt met de A28/A1. Hiermee zou een soort 'by-pass' ontstaan voor de overvolle A1 op het 'oude' land.

De ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland is ingegeven door de toenemende ruimtelijke problemen in het 'oude' land, die leiden tot ernstige knelpunten rond verkeer, wonen en bedrijfsmatige activiteiten. Door de hoge natuurwaarde van het Groene Hart en de Veluwe is er eigenlijk geen alternatief voor de ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland, menen de adviseurs. Zij verwachten dan ook dat bedrijven uit ondermeer de Amsterdamse regio, Het Gooi, Eemland en de Noordwestrand van de Veluwe graag zullen uitwijken naar nieuwe bedrijfsterreinen in Zuidelijk Flevoland. Bovendien biedt de ontwikkeling van dit gebied veel mogelijkheden om een hoogwaardig vestigingsmilieu te realiseren dat als 'proefplek' voor toekomstige eisen en ontwikkelingen in heel Nederland kan dienen. Vermindering van het forensenverkeer dat nu elke dag Flevoland verlaat en het vergroten van de aantrekkingskracht van Flevoland, zijn voor de provincie zelf extra voordelen van de gebiedsontwikkeling.

Noch een groter Almere noch een nieuwe ontwikkeling 'Eemstad' zijn in staat om op eigen kracht deze economische en ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Bovendien is het onwenselijk dat beide met elkaar gaan concurreren. Ernst & Young dringt daarom aan op samenwerking en het gelijktijdig ontwikkelen van én Almere én Eemstad binnen een (netwerk)regioverband. Voor Almere staat de ontwikkeling van 'Spiegel Hout' op de agenda, maar er dient ook nog veel werk te worden verzet om het voorzieningenniveau en de infrastructuur op peil te hebben voor een stad die oorspronkelijk was opgezet voor 250.000 inwoners (nu circa 150 duizend). Eemstad moet een middelgroot stedelijk gebied in het zuidoosten van Flevoland worden met een bevolkingsomvang tussen de 50.000 en 75.000 inwoners. De kenmerken van Eemstad moeten zijn een relatief lage bebouwingsdichtheid en het toepassen van nieuwe concepten en experimenten (onder andere uitgaan van duurzaamheid, nieuwe stedenbouw, logistieke systemen, ondergronds bouwen, meervoudig ruimtegebruik). Hiermee zal een toegevoegde waarde worden gegeven aan het vestigingsmilieu van de Noordvleugel van de Randstad.

Einde bericht

Deel: ' Ernst & Young-advies over Zuidelijk Flevoland/ Eemstad '
Lees ook