Ernst & Young

Keywords:

Privacy statement

Teneinde de Ernst & Young internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Ernst & Young in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Ernst & Young voor welke doeleinden gebruikt en wat Ernst & Young doet om uw privacy te beschermen. Ernst & Young adviseert u voor het gebruik van de Ernst & Young internetsite hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de Ernst & Young internetsite de volgende disclaimer van toepassing. Ernst & Young adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Ernst & Young internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens

De maatschappen Ernst & Young Accountants en Ernst & Young Belastingadviseurs en de met haar in Nederland gelieerde entiteiten zoals Ernst & Young Corporate Finance BV (gezamenlijk te noemen: Ernst & Young) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Ernst & Young internetsite.

Indien Ernst & Young gebruik maakt van de diensten van andere Ernst & Young lidfirma's of hulppersonen, zal Ernst & Young - indien noodzakelijk - uw persoonsgegevens eveneens aan deze Ernst & Young lidfirma's of hulppersonen verstrekken. De aard van internet in het algemeen en de infrastructuur van de Ernst & Young-organisatie en de Ernst & Young internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Ernst & Young internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere Ernst & Young lidfirma's of door Ernst & Young ingeschakelde hulppersonen.

Ernst & Young zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de internationale Ernst & Young-organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de Ernst & Young internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Ernst & Young verwerkt deze gegevens teneinde:
* de Ernst & Young internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;

* de Diensten die via de Ernst & Young internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
* de dienstverlening van Ernst & Young, al dan niet via de Ernst & Young internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de Ernst & Young internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Ernst & Young uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Ernst & Young bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Ernst & Young internetsite bent. Ernst & Young gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de Ernst & Young internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Ernst & Young kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de Ernst & Young internetsite.

De Ernst & Young internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Ernst & Young internetsite. Ernst & Young houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Ernst & Young internetsite.

Beveiliging

Ernst & Young heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Ernst & Young toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Ernst & Young kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Ernst & Young is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Ernst & Young raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Ernst & Young Internetsite, kunt u contact opnemen via info@ey.nl

Ernst & Young Nederland

Deel: ' Ernst & Young - Privacy statement '
Lees ook