Ingezonden persbericht

Nieuws

Etikettering `kip met toegevoegd water´ nog steeds niet goed nageleefd

Datum: 20-3-03

De VWA/Keuringsdienst van Waren heeft in januari geconstateerd dat de etikettering van behandeld kippenvlees nog steeds tekortkomingen vertoont.

Hoewel er sinds vorige onderzoeken in 2001 en 2002 al wel het een en ander is verbeterd, blijkt dat nog niet altijd de toegevoegde ingrediënten juist zijn vermeld. Dit komt overeen met de strekking van het onderzoek van de Britse Food Standard Agency naar de etikettering van kippenvlees, waarbij ook producten van Nederlandse handelaren waren betrokken.

Wetgeving
In de kippenvleesindustrie wordt kippenvlees regelmatig zo behandeld, dat het een hoger percentage water bevat dan onbehandeld kippenvlees. Dit is in de wetgeving toegestaan, mits er op het etiket van het behandelde kippenvlees van de behandeling melding wordt gemaakt.

Op het etiket moet als productnaam worden aangegeven dat het gaat om "kippenvlees met toegevoegd water". In de ingrediëntendeclaratie moet melding worden gemaakt van het uiteindelijke kippenvleesgehalte en de additieven die gebruikt zijn om het extra water vast te houden. Als dierlijke eiwitten als additief worden gebruikt moet de oorsprong van dit dierlijke eiwit vermeld worden.

Brits onderzoek
Het Britse onderzoek bracht aan het licht dat van de vijfentwintig monsters kippenvlees, verzameld in distributiecentra, meer dan de helft een hoger vleesgehalte claimt dan bij onderzoek is aangetroffen. Daarnaast ontbrak bij bijna driekwart van de monsters in de productnaam de melding dat water aan het product toegevoegd was. In de ingrediëntendeclaratie ontbraken bovendien de additieven. Eerder onderzoek door de Britse Food Standard Agency in 2001 en onderzoek uitgevoerd in 2002 door de Food Safety Authority of Ireland heeft ongeveer vergelijkbare resultaten opgeleverd.

HALAL
In het Britse onderzoek wijst men erop dat bijna de helft van de monsters sporen van varkens DNA bevat. De Britse FSA keurt dit af omdat deze producten als HALAL producten op de markt worden gebracht. Zoals bekend zullen kopers van HALAL-geslachte producten meestal geen ingrediënten afkomstig van varkens willen eten. De VWA/Keuringsdienst van Waren kan hiertegen echter niet optreden, omdat het begrip HALAL niet omschreven is in de Nederlandse wetgeving. De VWA/Keuringsdienst van Waren kan alleen optreden tegen het niet vermelden van de toegevoegde varkenseiwitten in de ingrediënten declaratie.

Nederlands kippenvlees
Twintig van de onderzochte monsters waren afkomstig uit Nederland. Naar aanleiding van de bevindingen in 2001 en 2002 zijn intensieve contacten gelegd tussen de Britse, Ierse en Nederlandse controlerende instanties. In de zomer van 2002 heeft de VWA/Keuringsdienst van Waren uitgebreid onderzoek verricht naar de etikettering van pluimveevleesproducten en naar de daarbij gebruikte ingrediënten. Daarbij bleek dat in een aantal gevallen niet al de gebruikte ingrediënten correct werden vermeld op het etiket. Door het geven van waarschuwingen is hiertegen opgetreden.

De Nederlandse organisatie van pluimveeverwerkende industrie heeft vervolgens, middels een rondschrijven, al haar leden in september 2002 nog eens gewezen op het belang van een correcte etikettering.

Nieuw Nederlands onderzoek
In januari 2003 heeft de VWA/Keuringsdienst van Waren opnieuw controles uitgevoerd. Hierbij bleek dat de declaratie van de gebruikte ingrediënten sterk verbeterd is. Toch werden nog steeds tekortkomingen geconstateerd. Uit de gebruikte productnaam blijkt niet altijd dat water is toegevoegd, het percentage kippenvlees ontbreekt in een aantal gevallen en de oorsprong van het als additief toegevoegde dierlijke eiwit wordt niet altijd vermeld. Dit leidde tot nu toe tot drie processen verbaal en vijf waarschuwingen.

Onderzoeksmethoden
Ook de recente Britse onderzoekresultaten tonen aan dat de etiketteringvoorschriften nog steeds niet goed worden nageleefd. De VWA/Keuringsdienst van Waren heeft de Britse Food Standard Agency verzocht om ter plaatse strafrechtelijk op te treden tegen overtredingen. Daarbij is gewezen op de mogelijkheid om het strafrechtelijke onderzoek gezamenlijk uit te voeren. Helaas is tot op heden niet op dit aanbod gereageerd. Daardoor kan Nederland geen gebruik maken van de in het Verenigd Koninkrijk genomen monsters en de uit het onderzoek gebleken resultaten.

Eigenaardig is dat een aantal Britse bevindingen in Nederland niet kunnen worden gereproduceerd. Het betreft hier met name het herhaaldelijk aantreffen van sporen van varkens DNA en het grote percentage afwijkingen in het geclaimde vleespercentage in het Britse onderzoek. Tussen de laboratoria vindt overleg plaats om na te gaan in hoeverre verschil in onderzoeksmethoden hieraan ten grondslag ligt.

Optreden tegen overtredingen gaat door
Feit blijft dat de etiketteringvoorschriften in de pluimveesector nog steeds onvoldoende worden nageleefd. Met name het feit dat vaak uit de productnaam niet blijkt dat het behandeld kippenvlees betreft is niet acceptabel. De VWA/Keuringsdienst van Waren zal daarom ook in 2003 doorgaan met het gericht opsporen van overtredingen.

Deel: ' Etikettering kip met toegevoegd water' nog niet goed nageleefd '
Lees ook