expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Etten-Leur beloond voor ..............

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries EZ en VROM en de NOVEM

Etten-leur beloond voor ambitieus streven naar energieneutrale wijk.

De gemeente Etten-Leur is bekroond voor het streven om van de nieuwbouwwijk Schoenmakershoek 1 een energieneutrale wijk te maken. Schoenmakershoek 1 zou daarmee de eerste Vinex-locatie worden die per saldo geen CO2 meer uitstoot. Voor deze ambitie heeft de gemeente een prijs gewonnen. Dit heeft Minister Jorritsma van Economische Zaken vanmiddag op de World Sustainable Energy Fair bekend gemaakt bij de presentatie van de zogeheten EPL-monitor 1999. Daarin worden de nieuwbouwplannen van gemeenten beoordeeld op hun energiezuinigheid op wijkniveau. De monitor van dit jaar wijst uit dat gemeenten hun rol bij energiebesparing actief oppakken. Ook de energiebedrijven en de bedrijven in de bouw werken daar goed aan mee. Behalve Etten-Leur hebben ook de gemeenten Apeldoorn, Ede en Heerhugowaard opvallend hoge ambities.

EPL

De EPL (Energie Prestatie op Locatie) geeft de energiezuinigheid van een nieuwbouwwijk aan. Hierbij geldt; hoe hoger de EPL, des te lager het brandstofverbruik. De EPL kent een schaal van één tot tien, waarbij de tien staat voor de ideale situatie waarin geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt. De gemeente Etten-Leur heeft door een tien te scoren, aangetoond dat deze ideale situatie haalbaar is. De EPL-monitor wordt jaarlijks in opdracht de Ministeries van VROM en EZ door de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) opgesteld. Voor de EPL-monitor van 1999 hebben zo.n zestig gemeenten op vrijwillige basis gegevens aangeleverd over hun nieuwbouwplannen.

Het OEI-programma
De EPL is een onderdeel van het OEI-programma (Optimalisering Energie Infrastructuur). Dit gezamenlijke programma van VROM en EZ heeft tot doel gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij het inrichten van een zo optimaal mogelijke energie-infrastructuur van een nieuwbouwlocatie. Daarbij kunnen gemeenten worden bijgestaan door Novem-adviseurs. Bovendien kunnen gemeenten in aanmerking komen voor financiële stimuleringsmaatregelen. Volgens Novem kan met het OEI-programma een vermindering van 50% van de uitstoot van CO2 op nieuwbouwlocaties worden bereikt.

Nieuwe ontwikkelingen
Het voornemen bestaat om het OEI-programma, dat zich nu alleen richt op de energie-infrastructuur van een nieuwe wijk, te verbreden naar de bestaande bouw en bedrijventerreinen. In ontwikkeling zijn ook plannen om de mobiliteit van een nieuwe wijk te betrekken bij de berekening van de EPL. In voorbereiding is ook een Algemene Maatregel van Bestuur die gemeenten zal gaan verplichten een energievisie op te stellen. In zo.n energievisie geeft een gemeente het ambitieniveau aan met betrekking tot de te realiseren energiebesparing van een nieuwe wijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over de EPL en het OEI-programma kunt u terecht bij het Projectbureau Energiebesparing Gebouwde Omgeving (PEGO) van VROM en EZ: (070) 339 4798
U kunt ook contact opnemen met de Novem helpdesk: (030) 239 3533.

Deel: ' Etten-leur beloond voor streven naar energieneutrale wijk '
Lees ook