Gemeente Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur gaan door met aanbestedingsprocedure centrumplan.

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben de bieding van de projectcombinatie Dura/Vermeer/Wereldhave/William Properties voor uitvoering van het project Centrumplan/Parklaan als niet-passend gekwalificeerd en daarom niet toegelaten tot de vervolgstap in de aanbestedingsprocedure. Zij zijn nu voornemens om de in de Europese aanbestedingsrichtlijn genoemde onderhandelingsprocedure in te gaan met een aantal nader te selecteren marktpartijen. Op korte termijn wordt besloten welke partijen dit zijn.

Op 26 februari j.l. zijn de projectbestekken Centrumplan/Parklaan uitgereikt aan acht geselecteerde partijen. Op 16 april is er nader overleg (een aanwijzingsbijeenkomst) geweest, waarbij deze ontwikkelaars antwoord hebben gekregen op gerezen vragen en waarbij de speelruimte is aangegeven binnen het bestek en het bestemmingsplan.

In de periode tot eind mei hebben diverse ontwikkelaars zich achtereenvolgens teruggetrokken uit de procedure, hetgeen er toe leidde dat er bij de aanbesteding op 31 mei één bieding is gedaan, namelijk door de projectcombinatie Dura/Vermeer/Wereldhave/William Properties.

De beoordelingscommissie heeft zich vorige week gebogen over de ingediende planpropositie (financieel bod + stedenbouwkundige visie) en is daarbij tot een negatief advies gekomen. Burgemeester en wethouders hebben deze week het advies overgenomen en besloten om niet in te gaan op de planpropositie, omdat deze niet voldoet aan het bestek en derhalve niet passend is. Het ingediende plan wijkt namelijk op essentiële onderdelen af van de stedenbouwkundige visie uit het bestemmingsplan Centrum, waardoor er ook nooit bouwvergunning verleend zou kunnen worden voor dit plan op basis van het huidige bestemmingsplan. De projectcombinatie Dura/Vermeer/Wereldhave/William Properties is hierover geïnformeerd.

Daarmee is de vraag aan de orde: Hoe nu verder ? De Europese Richtlijn Werken geeft het gemeentebestuur mogelijkheden om binnen de lopende procedure vervolgens te gaan onderhandelen met eerder geselecteerde partijen én/of met nieuwe partijen. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Op korte termijn wordt beslist welke partijen daartoe zullen worden uitgenodigd. Een aantal nieuwe marktpartijen heeft reeds zijn belangstelling kenbaar gemaakt om deel te mogen nemen aan de onderhandelingsprocedure.

Het college handhaaft bij die onderhandelingen het projectbestek, zoals dat eerder is vastgesteld.

De thans ontstane situatie is vanzelfsprekend van invloed op het tijdpad dat behoort bij de aanbestedingsprocedure, maar ingeschat wordt dat met het treffen van organisatorische maatregelen de vertraging beperkt kan blijven tot 2 à 3 maanden. Burgemeester en wethouders blijven er daarom van uitgaan dat er dit jaar een marktpartij kan worden geselecteerd die het centrumplan kan realiseren binnen de grenzen van het vastgestelde bestek en binnen de mogelijkheden van het financiële budget.

Zoekwoorden:

Deel: ' Etten Leur zoekt opnieuw gegadigden voor project Centrumplan '
Lees ook