European Commission

C/02/232

Brussel, 2 augustus 2002

11462/02 (Presse 232)

BESLUITEN VIA DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE

Bemiddeling in medebeslissingsdossiers

De Raad heeft heden via de schriftelijke procedure besloten om voor onderstaande ontwerp-verordeningen en richtlijnen niet alle door het Europees Parlement in tweede lezing aangenomen amendementen te aanvaarden en bijgevolg tot bemiddeling over te gaan:

* Landbouw

- Ontwerp-verordening tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

* Luchtvervoer

- Ontwerp-verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart

* Milieu


- Ontwerp-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

- Ontwerp-richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
- Ontwerp-richtlijn inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG

* Interne markt

- Ontwerp tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (pentabroomdifenylether)

* Sociaal beleid

- Ontwerp-richtlijn betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van lawaai

Het Bemiddelingscomité zal overeenkomstig artikel 251, lid 3, van het Verdrag, worden bijeengeroepen teneinde in deze dossiers tot gemeenschappelijke ontwerp-teksten te komen, die vervolgens aan het Parlement en aan de Raad ter aanneming zullen worden voorgelegd.

Deel: ' EU besluiten via de schriftelijke procedure '
Lees ook