European Commission

IP/03/255

Brussel, 19 februari 2003

Commissie brengt advies uit over hervorming van raad van bestuur van ECB

De Commissie heeft vandaag haar advies over de aanbeveling van de ECB inzake een wijziging van de stemming in de raad van bestuur met het oog op de uitbreiding aangenomen. De Commissie is van oordeel dat het voorgestelde model een stap is om de doelmatigheid van de besluitvorming binnen de ECB in het vooruitzicht van de uitbreiding te waarborgen. De Commissie erkent dat de rechtsgrond van de aanbeveling van de ECB (artikel 10.6 van de statuten, de zogenaamde "machtigingsclausule") belangrijke beperkingen meebrengt die de ECB beletten een meer algemene hervorming van haar bestuur te overwegen. Dergelijke hervormingen kunnen echter worden besproken in het kader van de Conventie en de komende Intergouvernementele Conferentie. Met betrekking tot de indeling van de landen in groepen houdt de Commissie vast aan haar advies over de hervorming van de stemrechten in de instellingen van de Gemeenschap(1)
dat zij op 26 januari 2000 heeft uitgebracht ter voorbereiding van het Verdrag van Nice: het "bevolkings"-criterium is uiterst relevant, samen met het "BBP-criterium". Bovendien zou het voorstel van de ECB naar het oordeel van de Commissie moeten worden verduidelijkt op het punt van roulatiefrequentie en volgorde van toekenning van stemrechten binnen elke groep.

Op voorstel van Commissielid Solbes heeft de Commissie vandaag haar advies aangenomen over aanbeveling ECB/2003/1 van de ECB, waarin wordt voorgesteld de wijze van stemming in de raad van bestuur van de ECB te wijzigen. De raad van bestuur is het hoogste gezagsorgaan van de ECB. Hij is samengesteld uit de 6 leden van de directie en de presidenten van de centrale banken van de lidstaten van de eurozone (momenteel 12). In het huidige systeem heeft elk lid van de raad van bestuur één stem.

In het vooruitzicht van de uitbreiding van de eurozone werd te Nice overeengekomen de stemmingsregels van de raad van bestuur van de ECB te hervormen om te zorgen dat de besluitvorming efficiënt blijft verlopen. Op 3 februari 2003, enkele dagen nadat het Verdrag van Nice in werking trad, bracht de ECB een aanbeveling uit waarin werd voorgesteld het totale aantal stemrechten in de raad van bestuur te beperken tot 21. De 6 leden van de directie zouden een blijvend stemrecht hebben en maximaal 15 nationale presidenten zouden hun stemrecht op ieder ogenblik kunnen uitoefenen. De stemrechten zouden worden toegekend op basis van een roulatiemodel met 3 groepen.

Elke president zou worden ingedeeld in een van deze 3 groepen op basis van de relatieve rang van zijn land als gemeten door een samengestelde indicator (op basis van het BBP en het belang van de financiële sector van het land). Zodra de Commissie en het Europees Parlement hun advies hebben uitgebracht, zal de aanbeveling van de ECB worden besproken in de Raad in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders, om te komen tot een unanieme overeenkomst.

In haar advies verklaart de Commissie dat het voorstel van de ECB een stap is in de aanpassing van de besluitvormingscapaciteit van de ECB in het vooruitzicht van de uitbreiding. De Commissie onderstreept de ernstige beperkingen van de machtigingsclausule van artikel 10.6 van de statuten van de ECB, die de rechtsgrond is voor het huidige hervormingsvoorstel. Een meer fundamentele en algemene hervorming van de bestuursstructuren van de ECB is op deze basis niet mogelijk, maar kan alleen worden gerealiseerd in het bredere kader van de Conventie en de komende IGC. Wat de indeling van de presidenten van de centrale banken van de deelnemende lidstaten in drie groepen betreft, herinnert de Commissie eraan dat zij in haar advies over de hervorming van de stemrechten in de instellingen van de Gemeenschap dat zij op 26 januari 2000 ter voorbereiding van het Verdrag van Nice heeft uitgebracht, het "bevolkings"-criterium heeft genoemd als bijzonder relevant, naast het "BBP-criterium". De ECB maakt hiervan al gebruik voor haar kapitaalverdeelsleutel (artikel 29.1 van de statuten). Ten slotte merkt de Commissie in haar advies op dat het voorstel van de ECB nader moet worden verduidelijkt op het punt van roulatiefrequentie en volgorde van toekenning van stemrechten binnen elke groep.

(1)
Aanpassing van de instellingen om een succes te maken van de uitbreiding, advies van de Commissie overeenkomstig artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie over het samenroepen van een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten tot herziening van de verdragen (COM(2000)34 def.).

Deel: ' EU brengt advies uit over hervorming raad van bestuur van ECB '
Lees ook