European Commission

IP/03/427

Brussel, 24 maart 2003

Europese Commissie en Griekse regering openen Douane-informatiesysteem om strijd tegen fraude op te voeren

Vandaag hebben de heren Nicos CHRISTODOULAKIS, Grieks minister van Financiën, de heer Vassilis MANOLOPOULOS, directeur-generaal van de Griekse Douane en accijnzen, en de heer Franz-Hermann BRÜNER, directeur-generaal van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), te Athene het nieuwe Douane-informatiesysteem (DIS) plechtig geopend. Deze nieuwe regeling tussen de nationale douanediensten en andere wetshandhavingsinstanties zal bijdragen tot de fraudebestrijding. Inbeslagname van slechts zes containers gesmokkelde sigaretten zal al volstaan om de kosten van dit nieuwe systeem te dekken. In de eerste helft van 2002 werden in de EU meer dan 100 dergelijke containers in beslag genomen.

De opening valt samen met het einde van een studiebijeenkomst van twee dagen te Athene op 21-22 maart, waar vertegenwoordigers uit alle lidstaten aanbevelingen hebben gedaan over het gebruik van het systeem en middelen hebben onderzocht om het te verbeteren.

Het DIS is een belangrijke ontwikkeling in de samenwerking tussen de nationale douanediensten en de Europese Commissie bij de fraudebestrijding. Een veilig, uiterst efficiënt systeem van communicatie, het fraude-informatiesysteem (FIS), is reeds beschikbaar voor de uitwisseling van informatie, mede met het OLAF. Om een beeld te geven van dit systeem: in 2002 werden 786 357 boodschappen uitgewisseld tussen de 3 823 geregisteerde gebruikers van het FIS. Tot dusver was het echter nog niet mogelijk gevoelige informatie op te slaan in een EU-wijde centrale databank.

Hierin voorziet het DIS. Bovendien is het de eerste maal dat alle partners op Europees niveau die bij de toepassing van de douane- en landbouwwetgeving betrokken zijn (douane, politie, kustwacht, landbouw- en gezondheidsdiensten) gegevens kunnen opvragen uit een centrale databank waarin zij voorheen gevoelige gegevens hebben ingevoerd. Er zijn al ongeveer 1 000 terminals en ongeveer 2 500 gebruikers aangesloten op het DIS, dat door het OLAF wordt beheerd. Verwacht wordt dat dit zal oplopen tot 5 000 of 6 000 terminals en 15 000 gebruikers in de EU, zelfs nog voordat de EU is uitgebreid met nieuwe lidstaten.

Het DIS zal bijdragen aan:

* de verbetering van de doelmatigheid van de samenwerkings- en controleprocedures van de nationale diensten en de Europese Commissie (OLAF);

* een snelle verspreiding van informatie in real time onder de bevoegde autoriteiten;

* uniforme controles aan de buitengrenzen van de EU;
* de doelmatigheid en doeltreffendheid van de operationele acties van de diensten;

* een snellere harmonisatie van de nationale wetgeving;
* de bescherming van de rechten van het individu, daar alle vereiste voorzieningen voor de bescherming van de gegevens zijn getroffen.

Het DIS heeft een unieke technische opbouw met twee databanken, die logisch zijn gescheiden volgens hun toepassingsterrein, namelijk de douanesamenwerking in de EU (eerste pijler) en de intergouvernementele douanesamenwerking (derde pijler). Het helpt met name de bevoegde autoriteiten van de lidstaten overtredingen van de EU-verordeningen en de nationale douanewetgeving te voorkomen, te onderzoeken en te vervolgen via een snelle verspreiding van informatie. Het zal dus de doeltreffendheid van de samenwerkings- en controleprocedures van de bevoegde autoriteiten vergroten. Wettelijk is het gebaseerd op Verordening nr. 515/97 en het Verdrag over het gebruik van informatietechnologie voor douanedoeleinden, die strikte regels bevatten voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Opgemerkt moet worden dat inbeslagneming van slechts zes containers gesmokkelde sigaretten dankzij het DIS de totale kosten van de door het OLAF beheerde technische infrastructuur zal dekken. In de eerste zes maanden van 2002 werden in de Gemeenschap 108 981 "mastercases" gesmokkelde sigaretten in beslag genomen, hetgeen overeenkomt met 109 containers.

Deel: ' EU en Griekse regering openen Douane-informatiesysteem om strijd teg.. '
Lees ook