Verklaring van de voorzitter van de Raad van de Europese Unie : Inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 Go Back

Press Release: Brussels (28-04-1999) - Nr. 7740/99 (Presse 128)
_________________________________________________________________

Verklaring van de voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999


- meer democratie en meer bevoegdheden voor de Europese Unie,

een belangrijke stap op weg naar de uitbreiding

Een nieuwe etappe van de Europese integratie: op 1 mei 1999 treedt het Verdrag van Amsterdam in werking. Na de Verdragen van Rome, de Europese Akte en het Verdrag van Maastricht staat thans het Verdrag van Amsterdam borg voor de duurzame ontwikkeling en de bevestiging van de identiteit van de Europese Unie. Met het Verdrag van Amsterdam wordt de basis gelegd voor een gemeenschappelijk beleid op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en voor een doeltreffender buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie. Het medebeslissingsrecht van het Europees Parlement wordt ingrijpend verbeterd. Het Verdrag schept tegelijkertijd - nu de twee belangrijke doelstellingen van interne markt en munteenheid verwezenlijkt zijn - belangrijke voorwaarden voor de uitbreiding van de Europese Unie.

Een belangrijk signaal voor de burgers: de bestrijding van de werkloosheid wordt een centraal thema op Europees niveau. In het Verdrag van Amsterdam wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de werkgelegenheid en het creëert daarmee nieuwe bevoegdheden. Het is de bedoeling dat een op Europees niveau gecoördineerde werkgelegenheidsstrategie tot een zo hoog mogelijk werkgelegenheidsniveau bijdraagt. Reeds tijdens de Europese Raad in Keulen zal een door het Duitse voorzitterschap ingediend werkgelegenheidspact worden aangenomen.

De Europese Unie zal op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid meer bevoegdheden krijgen: het Verdrag van Amsterdam geeft de Unie nieuwe instrumenten waarmee zij op het gebied van het buitenlands beleid sneller zal kunnen beslissen en doeltreffender zal kunnen handelen. Zo zal, bijvoorbeeld, een gemeenschappelijk beleid van de Unie en haar lidstaten voor bepaalde regio's door de Europese Raad worden vastgesteld, in de vorm van gemeenschappelijke strategieën. Bij de uitvoering daarvan kan vervolgens bij meerderheid van stemmen worden besloten; tot op heden is voor elke stap eenparigheid van stemmen vereist. Een hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) zal in de EU-trojka worden opgenomen en zal het GBVB een gezicht geven. Het besluit over de vraag wie deze taak op zich zal nemen, zal tijdens de Europese Raad in Keulen (3/4 juni) worden genomen. In elk geval zal het iemand zijn met veel aanzien in de politiek.

Open binnengrenzen waarborgen en het gemeenschappelijk rechtsgebied naar buiten beschermen: zo kunnen de fundamentele verdragswijzigingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken worden omschreven. De nieuwe bevoegdheden geven meer mogelijkheden om de georganiseerde criminaliteit en de illegale immigratie op Europees niveau te bestrijden. Europol zal worden uitgebouwd tot een politiedienst die binnenkort ook operationele bevoegdheden zal hebben. Door de gemeenschappelijke aanpak van het asiel-, immigratie- en vluchtelingenbeleid kunnen thans uniforme normen worden ingesteld en kunnen de kosten van de opname van vluchtelingen op solidaire wijze over alle lidstaten worden verdeeld.

EU-besluiten zullen binnenkort democratischer en begrijpelijker worden: door het Verdrag van Amsterdam worden de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid, bijvoorbeeld bij de benoeming van de Commissie. Een van de eerste handelingen van het Parlement zal de goedkeuring van de nieuwe Commissie zijn. De verkiezingen voor het Europees Parlement van 10 tot 13 juni winnen dan ook aan belang: elke afzonderlijke stem telt en beïnvloedt de Europese besluitvorming.

Het Verdrag van Amsterdam versterkt ook de positie van de voorzitter van de Commissie en verleent hem een bepaalde bevoegdheid om politieke richtsnoeren aan te geven. Dat is van bijzonder groot belang voor de komende hervorming van de werkwijze en de structuur van de Commissie.

Het Verdrag maakt ook de taakverdeling tussen Brussel en de lidstaten duidelijker door middel van een subsidiariteitsprotocol dat kracht van verdrag heeft.

Het Verdrag van Amsterdam schept belangrijke, maar nog niet alle voorwaarden om de instellingen van de Europese Unie voor te bereiden op het opnemen van de buren uit Midden- en Oost-Europa. Het tijdschema voor verdere institutionele hervormingen dient in juni door de Europese Raad in Keulen te worden vastgesteld. De voor de uitbreiding noodzakelijke hervormingen van het beleid van de Europese Unie, met name het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zijn door de succesvolle afronding van Agenda 2000 in Berlijn op gang gebracht.
_________________________________________________________________

/newsroom/press/c/ACFAE.htm

Deel: ' EU Inwerkingtreding Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 '
Lees ook