European Commission

IP/03/323

Brussel, 5 maart 2003

Vrouwen en gelijke kansen in Europa : Commissie keurt jaarverslag goed, Diamantopoulou zegt dat gelijkheidswetgeving alleen niet voldoende is.

De Commissie heeft vandaag het 7e jaarverslag over gelijke kansen in de EU goedgekeurd, dat de voornaamste verwezenlijkingen inzake gendergelijkheid in 2002 presenteert. Het verslag zegt dat de EU vooruitgang op het gebied van de genderwetgeving heeft geboekt, met name door de goedkeuring van een richtlijn inzake intimidatie op het werk. Het bekijkt ook de nieuwe jurisprudentie van de lidstaten inzake gelijke beloning en de initiatieven om werk en gezin te combineren. De Commissie is echter van mening dat de gegevens over de deelname van vrouwen aan de besluitvorming met name in de privé-sector, ontoereikend zijn. Het verslag analyseert in hoeverre aan de genderkwesties een rol is toegekend in elk van de andere beleidsmaatregelen van de EU ('gendermainstreaming'). Het verslag onderzoekt hoe ver de kandidaat-lidstaten zijn gevorderd bij de goedkeuring van de regels van de EU inzake gelijke behandeling van vrouwen en mannen en komt tot de conclusie dat 'papieren wetgeving' op zich niet voldoende is er bestaat behoefte aan verdere ondersteuning in de vorm van gelijkheidsorganen, ombudspersonen voor gelijkheid en betrouwbaar onafhankelijk advies.

Anna Diamantopoulou, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en sociale zaken, heeft gezegd : 'Papieren wetgeving ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen is nodig maar niet voldoende. De regeringen, het bedrijfsleven, de overheidsadministraties en de politieke partijen moeten alle meer actieve stappen ondernemen om van gelijke behandeling een praktische realiteit te maken. Tot nu toe hebben de lidstaten grotendeels lippendienst bewezen aan de gelijke behandeling. Dit moet veranderen, zowel voor vrouwen als in het belang van het politieke en economische Europa in zijn geheel'.

Het verslag onderzoekt in detail nieuwe belangrijke EU-wetgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie van de lidstaten. Het analyseert de vooruitgang die de kandidaat-lidstaten hebben geboekt bij de tenuitvoerlegging van de bestaande EU-wetgeving. Het verslag bekijkt ook de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in zowel de EU15 als de kandidaat-lidstaten en het verschijnsel van vrouwen en sociale uitsluiting. Tenslotte onderzoekt het verslag de geboekte vooruitgang bij de 'mainstreaming' van de gendergelijkheid in elk van de andere beleidsmaatregelen van de EU, zoals externe betrekkingen, onderzoek en ontwikkeling, onderwijs en milieu.

https://europa.eu.int/comm/employment_social/news/index_en.html

https://europa.eu.int/comm/employment_social/news/index_de.html

https://europa.eu.int/comm/employment_social/news/index_fr.html

Deel: ' EU keurt jaarverslag goed, gelijkheidswetgeving niet voldoende '
Lees ook