Ingezonden persbericht

PERSMEDEDELING

Hemelsbreed verschil tussen woord en daad bij Europese instellingen

Europese Unie blijft zich schuldig maken
aan (taal)discriminatie bij aanwervingen

BRUSSEL. (10/10) -
Ondanks geruststellende verklaringen van Europees commissaris Viviane Reding voor Onderwijs en Cultuur worden niet-Engelstalige sollicitanten nog steeds gediscrimineerd bij aanwervingen voor Europese functies. De Esperantobond bezorgde europarlementslid Bart Staes onlangs een vacature voor een Engelse moedertaalspreker bij het TACIS-programma van de Commissie. Staes vraagt de onmiddellijke opschorting van de lopende procedure.

Ironisch genoeg gaf Reding enkele dagen voor de discriminerende TACIS-advertentie een antwoord aan Staes waarin het technisch assistentiebureau Socrates op de vingers wordt getikt voor twee gelijkaardige advertenties. "De Commissie heeft het BTB voor Socrates, Leonardo en Jeugd gewezen op het feit dat het gebruik van termen als 'moedertaal' of 'native speaker' in personeelsadvertenties als discriminerend en daarmee onverenigbaar met het Gemeenschapsrecht kan worden beschouwd. Het management van het BTB heeft de Commissie laten weten erop toe te zien dat dergelijke termen in de toekomst niet meer in personeelsadvertenties zullen voorkomen," aldus de Europese commissaris.

Het voorzichtige antwoord van Reding laat evenwel de deur op een kier voor verdoken (taal)discriminatie bij aanwervingen. "Gelukkig heeft commissaris Anna Diamantopoulou begin dit jaar een strikte interpretatie gegeven van de Gemeenschapswetgeving betreffende het vrij verkeer van werknemers," zo stelt het Vlaamse europarlementslid. "De communautaire regels betreffende het vrij verkeer van werkenden verbieden niet alleen open discriminaties op grond van nationaliteit maar ook verborgen discriminaties die door toepassing van blijkbaar neutrale criteria in feite tot hetzelfde resultaat leiden. De onmogelijkheid om van talenkennis het bewijs te leveren door andere middelen dan het feit dat een taal de moedertaal van de sollicitant is, zou echter kunnen worden beschouwd als onevenredig ten aanzien van het nagestreefde doel."

Eerder had ook federaal minister Laurette Onkelinx erkend dat het beginsel van non-discriminatie en het vrij verkeer van werknemers met voeten wordt getreden door vacatures te plaatsen voor native English-speaker. In de weekbladen European Voice en The Bulletin duiken regelmatig soortgelijke jobaanbiedingen op. Een korte zoektocht op het internet toont spijtig genooeg aan dat het geen alleenstaande gevallen betreft. Zelfs instellingen en programma's van de Europese Unie, zoals Socrates en Leonardo en nu het TACIS-programma, zoeken native English-speakers als werknemers voor hun Brusselse zetels.

In haar antwoord op een eerste vraag van Staes bevestigde Onkelinx tot driemaal toe dat het moedertaalcriterium bij de aanwerving van personeelsleden indruist tegen het non-discriminatiebeginsel. Zij baseert zich hiervoor op de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Voor aanwervingen in de Belgische federatie verwijst ze naar CAO nr. 38, het decreet-Vandezande en het decreet van de Franse Gemeenschap inzake sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers.

Op de vraag van europarlementslid Staes aan Onkelinx om op te treden tegen (taal)discriminatie bij aanwerving van personeelsleden in de Belgische federatie kwam nog steeds geen antwoord. Ze dateert nochtans van begin maart. Daarom werd de vraag opnieuw ingediend. Hij wil ook volledige duidelijkheid over het verloop van de discriminatoire aanwervingsprocedure bij Socrates om eventueel bijkomende (juridische) stappen te kunnen zetten. Intussen moet de Commissie de aanwerving van een Engelse moedertaalspreker voor het TACIS-programma onmiddellijk stopzetten en een nieuwe niet-discriminatoire vacature uitschrijven.

Meer info en het volledige dossier kan u opvragen bij: Bart Staes - 0475/37.27.57.
Filip Vandenbroeke - 02/284.7.642. - 0478/50.88.61.

Deel: ' EU maakt zich schuldig aan discriminatie bij aanwervingen '
Lees ook