European Commission

IP/02/995

Brussel, 4 juli 2002

Biowetenschappen: de Europese Commissie stimuleert het debat door de oprichting van het « Science Generation » project

Het doel van het « Science Generation » project, dat vandaag in Brussel door de Commissaris voor Onderzoek, de heer Philippe Busquin, gepresenteerd wordt, is beleidsmakers, politici en wetenschappers, alsmede het grote publiek, beter te informeren over de keuzes die moeten worden gemaakt op het raakvlak van biowetenschappen en maatschappij. Dit project, waarvoor een communautaire financiering van
1.44 miljoen euro is uitgetrokken, voorziet in de totstandbrenging van netwerken van wetenschappers, studenten en journalisten, contactpunten in de regio's, colloquia en opiniepeilingen, en debatten on-line en in het veld. Het project, dat is opgezet door het Institut de France en de stichting Aventis, past in de inspanningen van de Commissie om wetenschap en samenleving nader tot elkaar te brengen in het kader van de Europese onderzoekruimte. "Wij zéggen niet alleen dat een groot publiek debat over biowetenschappen belangrijk is. Wij ondersteunen het ook concreet", verklaarde Commissaris Busquin. « De wetenschap ontwikkelt zich in een snel tempo. Zij geeft hoop aan veel mensen, maar wekt ook angst op. In deze situatie wordt een verantwoordelijke instelling van wetenschappers en overheidsinstanties verlangd. Het is de taak van Science Generation de burgers zeggenschap te laten hebben over de ontwikkeling van de biowetenschappen, zodat zij in alle vrijheid hun verwachtingen terzake en hun daarmee verbonden twijfels kunnen uiten. Meer dan ooit tevoren moet het debat ook op Europees niveau plaatsvinden, waarbij voordeel gehaald wordt uit de culturele diversiteit en de uitwisseling tussen culturen » concludeerde de heer Busquin.

Het publieke debat over de biowetenschappen neemt een centrale plaats in verschillende doelstellingen van de Commissie in: totstandbrenging van een Europese onderzoekruimte (EOR) die gepaard gaat met een Europese ruimte voor gemeenschappelijke waarden; verantwoorde ontwikkeling van de biowetenschappen, waarvoor de Commissie in januari 2002 een actieplan(1)
heeft gepresenteerd; en het bijeenbrengen van onderzoekers en economische en sociale beleidsmakers, wat het doel is van een ander actieplan dat in december 2001 door de Commissie is gestart(2).

« Science Generation » was een groot succes in Frankrijk. Het is twee jaar geleden als proefproject opgezet, met steun van de Europese Commissie in het kader van haar vijfde kaderprogramma voor onderzoek, en wordt in de toekomst uitgebreid naar andere landen van de Europese Unie, met name Italië en Zweden, in een partnerschap met Euro-CASE (European Council of Applied Sciences and Engineering), een netwerk van 18 academies voor toegepaste wetenschappen en technologie.

In Italië zal FAST (de Italiaanse Federatie van Wetenschappelijke en Technologische Organisaties) de oprichting van « Science Generation » in drie Italiaanse regio's coördineren, die ieder vanwege hun specifieke kenmerken zijn uitgekozen: Lombardije voor zijn economische en industriële gewicht en wegens de aanwezigheid van drie biotechnologische centra, Lazio om het grote aantal farmaceutische bedrijven dat zich op zijn grondgebied bevindt en Sicilië omdat dit een opkomend gebied is.

In Zweden zal de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschap en Technologie (IVA) in drie regio's Stockholm, Göteborg en Skåne debatten met jongeren, ouders en onderwijzenden organiseren over onderwerpen die verband houden met biotechnologie. De IVA is ook van plan opiniepeilingen over de biotechnologie te houden en in 2004 in Brussel een internationaal symposium te organiseren over het thema 'Biowetenschappen en de burger: Ethiek, Recht en Maatschappij'.

« Science Generation »: het woord is aan de burger

Omdat de stichtingen van innovatieve en maatschappelijke binding zijn die zich bezighouden met aangelegenheden van algemeen belang, kunnen zij een belangrijke rol spelen in het samenbrengen van verschillende actoren. Oorspronkelijk is het « Science Generation » project gestart door de stichting Aventis en het Institut de France voor een periode van drie jaar; het begon in 2001 met een opiniepeiling.

In de nieuwe fase van het « Science Generation » project zullen enquêtes, barometer onderzoeken en colloquia plaatsvinden tussen deskundigen, wetenschappers, filosofen, historici, juristen, vertegenwoordigers uit de politiek, de economie, de maatschappij en de media, jongeren, ouders en onderwijzenden. « Science Generation » zal ook profiteren van het multiplicatoreffect van mobilisatienetwerken in de regio's en van vrijwilligersorganisaties, ten einde de wetenschap dichter bij de burger te brengen.

5 interregionale werkgroepen zullen in september 2002 met hun werk beginnen:

* wetenschap dichterbij het alledaagse leven te brengen
* scholen meer open te laten staan voor wetenschappen
* informatie over wetenschappen meer toegankelijk te maken
* een wetenschap zonder grenzen creëren, voor meer solidariteit tussen arme en rijke landen.

Wetenschap ten dienste van de burger.

Internetgebruikers geven hun mening, deskundigen geven antwoord

Deze mobilisatie, die in de regio's is ontstaan, wordt ook op de site

www.science-generation.com

voortgezet. Op de site bestaat de mogelijkheid on-line te discussiëren over kwesties die leven onder het grote publiek. De volgende door de internetgebruikers uitgekozen thema's gaan over « toegang tot zorg in de zuidelijke landen » en « therapeutisch klonen versus reproductief klonen ».

Voor meer informatie over:


- de mededeling « Biowetenschappen en biotechnologie - een strategie voor Europa », zie:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0027en01.pdf


- het actieplan « Wetenschap en samenleving » in het kader van de Europese onderzoekruimte, zie:

http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/home.html


- de Eurobarometerstudie over de mening van de Europeanen over de wetenschap en de technologie:

http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo/fr/special-eurobarometre/in dex.html- Biosociety, de internetsite die gaat over de sociaal-economische en ethische gevolgen van het biowetenschappelijk onderzoek, zie:

http://biosociety.cordis.lu/


- het « Science Generation » project, zie:

www.science-generation.com

(1)
COM(2002)27 def.,
http://europa.eu.int/comm/biotechnology/introduction_nl.html.

(2)
COM (2001) 714 def.,
http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/home.html.

Deel: ' EU stimuleert debat oprichting « Science Generation » project '
Lees ook