European Commission

IP/02/813

Brussel, 5 juni 2002

De Commissie stimuleert de kandidaat-lidstaten om hun bestuurlijke capaciteit verder te ontwikkelen

De onderhandelingen over de uitbreiding van de EU vorderen in een bevredigend tempo en de kandidaat-lidstaten voldoen tot dusver over het algemeen aan de verplichtingen die zij tijdens die onderhandelingen aangaan en houden zich aan de afgesproken tijdschema's. In de tussentijd moeten de kandidaat-lidstaten hun bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit verder ontwikkelen om op de juiste wijze de regels en normen van de Europese Unie bij toetreding te kunnen overnemen en handhaven. Om dit te bereiken heeft de Commissie met iedere kandidaat-lidstaat individuele actieplannen opgesteld, die nu uitgevoerd worden. Op initiatief van de commissaris voor uitbreiding, Günter Verheugen, heeft de Europese Commissie vandaag een verslag goedgekeurd waarin een gedetailleerd overzicht wordt gegeven van de punten die in de actieplannen aan de orde komen en de Commissie is ervan overtuigd dat de kandidaat-lidstaten de komende maanden de nodige vorderingen zullen maken. Het is van groot belang dat de kandidaat-lidstaten ten volle gebruik maken van de mogelijkheden die de actieplannen bieden, en hun inspanningen langs deze lijnen intensiveren.

Aan de meeste verplichtingen wordt voldaan

De Europese Raad heeft benadrukt dat vooruitgang bij de onderhandelingen gepaard dient te gaan met opneming van de bestaande EU-wetten - het "acquis communautaire" - in de nationale wetgeving en feitelijke tenuitvoerlegging en handhaving ervan. De voorlopige sluiting van een onderhandelingshoofdstuk is in de meeste gevallen gebaseerd op toezeggingen van het betrokken land. De Commissie acht het van essentieel belang dat deze toezeggingen feitelijk worden geïmplementeerd en volgt de vorderingen in dit verband nauwgezet. Aangezien de landen waarmee momenteel onderhandelingen gaande zijn, zich regelmatig verbinden specifieke maatregelen vóór de toetreding af te ronden, voorziet de Commissie in permanent toezicht en informeert de lidstaten regelmatig over de ontwikkelingen op dit terrein. Op een aantal terreinen, waaronder bijvoorbeeld voedselzekerheid, beheer van EU-fondsen, milieu, douane, nucleaire veiligheid en productveiligheid, wordt dit regelmatige toezicht aangevuld met intercollegiale toetsing en vergelijkbare monitoringacties. Door middel van intercollegiale toetsingen kunnen kandidaat-lidstaten deskundigen uit de lidstaten en van de Commissie betrekken bij de evaluatie van de bestuurlijke capaciteit.

Het vandaag goedgekeurde verslag toont aan dat de meeste toezeggingen van de kandidaat-lidstaten gerealiseerd worden volgens de afgesproken tijdschema's, al zijn op enkele gebieden verdere inspanningen nodig. Daarnaast zet de Commissie het monitoringproces voort totdat de nieuwe lidstaten daadwerkelijk toetreden.

Actieplannen ter vergroting van de bestuurlijke capaciteit

Een kernelement van de voorbereidingen op toetreding van de kandidaat-lidstaten, en een cruciale factor voor het succes van het uitbreidingsproces, is de ontwikkeling van adequate bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit voor de tenuitvoerlegging en handhaving van het acquis vanaf de datum van toetreding. De Commissie acht het van groot belang te waarborgen dat de kandidaat-lidstaten over voldoende capaciteit op dat terrein beschikken tegen de tijd dat zij toetreden. Ter ondersteuning van de inspanningen van de kandidaat-lidstaten zijn institutionele opbouw en daarmee verband houdende investeringen al sinds begin jaren negentig een van de doelstellingen van EU-bijstand in het kader van Phare en vormen zij tweederde van de nationale Phareprogramma's.

In 2001 besloot de Commissie dat krachtiger actie nodig was en lanceerde begin 2002 voor elk van de kandidaat-lidstaten een actieplan ter versterking van de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit. Het actieplan gaat vergezeld van speciale financiële bijstand voor een bedrag van maximaal 250 miljoen in 2002. Hiermee komt de totale bijdrage van de EU op dit terrein op ongeveer 1 miljard in 2002.

In de actieplannen worden voor ieder land de volgende stappen vastgesteld die nodig zijn om een adequaat niveau van bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit te bereiken.

De plannen zijn overeengekomen met de landen waarmee onderhandelingen gevoerd worden en de tenuitvoerlegging is van start gegaan. Een gedetailleerd overzicht van de voornaamste maatregelen in dit verband is in dit verslag opgenomen. De Commissie is ervan overtuigd dat de landen waarmee onderhandelingen gaande zijn, op die basis, en op voorwaarde dat elk land zijn inspanningen voortzet en intensiveert, de komende maanden de nodige vorderingen zullen maken. De Commissie zet zich ervoor in dat deze aanpak vruchten zal afwerpen.

Een gedetailleerde beoordeling van de daadwerkelijke vooruitgang met betrekking tot het voldoen aan alle criteria voor toetreding zal plaatsvinden in de periodieke verslagen over 2002, die naar verwachting op 16 oktober 2002 goedgekeurd zullen worden met het oog op de Europese Raad in Brussel. De Commissie zou op basis van de periodieke verslagen over 2002 aanbevelingen moeten kunnen doen aan de kandidaat-lidstaten die klaar zijn voor toetreding.

Van alle lidstaten wordt verwacht dat zij hun bestuurlijke capaciteit regelmatig aanpassen aan het zich ontwikkelende acquis. Het opbouwen van adequate bestuurlijke capaciteit is een proces dat niet stopt bij toetreding, maar ook daarna moet worden voortgezet. Dit illustreert het belang van het voorstel van de Commissie om de nieuwe lidstaten na de toetreding via een speciale overgangsfaciliteit ter waarde van 380 miljoen verdere steun te verlenen.

In de tussentijd moeten de Unie en de kandidaat-lidstaten zich "mentaal" blijven voorbereiden op de uitbreiding. Nu de eerste toetredingen dichterbij komen, mag de publieke dialoog over de uitbreiding niet stilvallen, maar moet deze juist worden geïntensiveerd. Dit is nodig om de risico's en voordelen ervan uit te leggen, misvattingen aan te pakken en de burgers te laten weten dat hun bezorgdheid serieus wordt genomen. De communicatiestrategie van de Commissie voor de uitbreiding, waarover in een apart verslag wordt bericht, is een belangrijk instrument in dit verband. De uitbreiding kan alleen slagen als er democratisch draagvlak voor bestaat.

Deel: ' EU stimuleert kandidaat-lidstaten om bestuurlijke capaciteit verder .. '
Lees ook