MINVENW

Nummer: 5856
7 oktober 1999

Persberichten '99
5856

EU-TRANSPORTRAAD WIL RUIM BAAN VOOR GOEDERENVERVOER PER SPOOR

De Transportraad heeft op 7 oktober 1999 overeenstemming bereikt over Raadsconclusies met betrekking tot het spoorpakket. Deze conclusies zijn richtinggevend voor de verdere behandeling van dit pakket. Het is de bedoeling tijdens de Transportraad op 9-10 december 1999 een gemeenschappelijk standpunt te bereiken over het enerzijds infrastructuurpakket spoor (Commissie-voorstellen over onafhankelijke status infrastructuurbeheerder, scheiding beheerder/exploitant infrastructuur, wederzijdse erkenning exploitatievergunningen en regels voor gebruiksvergoeding en treinpadallocatie) en anderzijds verruiming van markttoegang in het internationale goederenvervoer per spoor.

De Raad buigt zich over een strategie die de Commissie in de komende maanden zal presenteren voor de verbetering van de interoperabiliteit en het wegnemen van knelpunten in het spoorvervoernetwerk.

De Raadsconclusies zijn een synthese van voorstellen van het Finse Raadsvoorzitterschap en van de Franse minister Gayssot. Deze laatste presenteerde tijdens de Raad een elfpunten-plan. Minister Netelenbos noemde het Franse voorstel een belangrijke stap voorwaarts.

Op basis van het plan heeft de Transportraad zich voorgenomen te gaan werken aan een Trans-European Rail Freight Network (TERFN). Dit netwerk moet alle relevante goederenvervoer-verbindingen omvatten maar ook de toegang tot de belangrijkste terminals en havens. Als een eerste stap in de richting van verdere marktopening wordt aan alle spoorwegmaatschappijen die aan de veiligheidsvoorwaarden voldoen, toegang worden verleend tot dit netwerk. Hiermee staat het verruimen van de markttoegang in het spoorgoederenvervoer weer prominent op de Europese agenda.

Over de gebruiksvergoeding voor het spoor heeft de Transportraad geconcludeerd dat in beginsel moet worden uitgegaan van het doorberekenen van de kosten die direct gerelateerd zijn aan het gebruik van de infrastructuur (marginale kosten). Eventuele toeslagen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden (efficiency, transparantie, non-discriminatie) en mogen niet ten koste gaan van de concurrentiepositie van met name het internationale railgoederenvervoer.

In de Raadsconclusies wordt sterk benadrukt dat bij de verdere ontwikkeling van het Europese spoorvervoer de veiligheid te allen tijde gewaarborgd moet zijn.

De nu aanvaarde Raadsconclusies zijn een eerste stap in de richting van een breed gedragen consensus over een nieuwe aanpak van het Europese goederenvervoer per spoor. Veel moet in de komende maanden nog worden uitgewerkt. Tijdens de decemberzitting van de Transportraad zullen meer concrete resultaten moeten worden bereikt. Voor Nederland gaat het erom dat het in de nabije toekomst mogelijk moet worden bijvoorbeeld vanuit Amsterdam met één trein zonder administratieve of technische belemmeringen in één keer naar Lyon te rijden. Alleen dan zal het namelijk lukken lading van de weg naar het spoor te halen.

Hans Scholten, 06 53379481


Deel: ' EU-transportraad wil ruim baan goederenvervoer per spoor '
Lees ook